การรับสมัครนักเรียน - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

รายงานพัฒนาการนักเรียน
ปฏิทินโรงเรียน
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
      

 

 
กำหนดการงาน "เปิดบ้าน...การเรียนรู้" (Open House) คลิก!!
 
 
รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
 
 
 
         
         
เปิดรับสมัครทุกชั้นเรียนประมาณ เดือน ก.ค. ของทุกปี เป็นต้นไป เพื่อสมัครล่วงหน้าในปีการศึกษาถัดไป
   
   
กำหนดการเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
 
ชั้น กลุ่มผู้สนใจ ระยะเวลาเปิดรับสมัคร
เด็กเล็ก ผู้ปกครองภายในและผู้ถือหุ้นโรงเรียน ๓ ก.ค. ๖๐ เป็นต้นไป
บุคคลทั่วไป ๑๗ ก.ค. ๖๐ เป็นต้นไป
เตรียมอนุบาล ผู้ปกครองภายในและผู้ถือหุ้นโรงเรียน ๓ – ๑๕ ก.ค. ๖๐
บุคคลทั่วไป ๑๗ ก.ค. ๖๐ เป็นต้นไป
อนุบาล ๑ – ๓ ผู้ปกครองภายในและผู้ถือหุ้นโรงเรียน
๓ ก.ค. ๖๐ เป็นต้นไป
บุคคลทั่วไป ๑๗ ก.ค. ๖๐ เป็นต้นไป
ชั้น ๑ (ป.๑) ผู้ปกครองภายใน ผู้ถือหุ้นโรงเรียน และ ร.ร.พันธมิตร ๓ – ๑๕ ก.ค. ๖๐
บุคคลทั่วไป ๑๗ – ๓๑ ก.ค. ๖๐
ชั้น ๒ – ๑๐ (ป.๒ - ม.๔) ผู้ปกครองภายในและผู้ถือหุ้นโรงเรียน ๓ ก.ค. ๖๐ เป็นต้นไป
บุคคลทั่วไป ๑๗ ก.ค. ๖๐ เป็นต้นไป
   
   
ระดับชั้นที่เปิดรับสมัคร มีดังนี้
ระดับอนุบาล - เตรียมอนุบาล
  - อนุบาล ๑ – ๓
   
ระดับประถมศึกษา - ประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ประถมศึกษาปีที่ ๖
   
ระดับมัธยมศึกษา - มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๔
   
 
**หมายเหตุ : การเปิดรับสมัครระดับชั้นเด็กเล็ก, เตรียมอนุบาล และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ร.ร.ขอสงวนสิทธิ์รับนักเรียนเข้าเรียนเฉพาะต้นปีการศึกษา (ภาคเรียนที่ ๑ เดือน พ.ค. เท่านั้น)
       
       
 
       
       
คุณสมบัติของผู้สมัคร
ระดับอนุบาล
  - เด็กเล็ก รับตั้งแต่อายุ ๑ ปี ๖ เดือนขึ้นไป
  - เตรียมอนุบาล รับตั้งแต่อายุ ๒ ปีขึ้นไป
  - อนุบาล ๑ รับตั้งแต่อายุ ๓ ปีขึ้นไป
  - อนุบาล ๒ รับตั้งแต่อายุ ๔ ปีขึ้นไป
  - อนุบาล ๓ รับตั้งแต่อายุ ๕ ปีขึ้นไป
     
ระดับประถมศึกษา
  - ประถมศึกษาปีที่ ๑ รับตั้งแต่อายุ ๖ ปีขึ้นไป
  - ประถมศึกษาปีที่ ๒ รับตั้งแต่อายุ ๗ ปีขึ้นไป
  - ประถมศึกษาปีที่ ๓ รับตั้งแต่อายุ ๘ ปีขึ้นไป
 
** นับเกณฑ์อายุถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคมของทุกปี (ยกเว้นชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๔)
 
 
 
         
         
โครงการเรียนร่วม
ชั้น ๑ (ประถมศึกษาปีที่ ๑) - เปิดรับสมัครจำนวน ๖ - ๘ คน อายุระหว่าง ๖ - ๗ ปี
 
  • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๐
  • ทดสอบ / สัมภาษณ์ภายในเดือน ธ.ค. ๒๕๖๐ - ม.ค. ๒๕๖๑
  • ประกาศผลภายในเดือน ม.ค. ๒๕๖๑
  •  เป็นเด็กพิเศษในระดับเรียนได้ โดยมีผู้เชี่ยวชาญที่โรงเรียนกำหนด เพื่อแจ้งผลการตรวจวินิจฉัย และได้รับการดูแล บำบัด จากผู้เชี่ยวชาญหรือได้รับการส่งเสริมพัฒนาการในเบื้องต้น (Early Intervention) ตั้งแต่แรกพบความบกพร่้องอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
         
         
 
         
         
การจำหน่ายใบสมัคร (งานรับสมัครนักเรียน ส่วนสื่อสารองค์กร กลุ่มอาคารสำนักงานบริเวณหน้าโรงเรียน)
  • ทุกระดับชั้น
จำหน่ายราคาชุดละ ๘๐๐ บาท
     
  • เปิดขายใบสมัคร
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.
    วันเสาร์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. (กรณีเป็นวันหยุดยาวจะปิดทำการ)
    หยุดวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์
       
       
การยื่นใบสมัคร
๑.
สามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองที่งานรับสมัครนักเรียน พร้อมทราบวัน / เวลา
 
ทดสอบและสัมภาษณ์ในวันที่ยื่นใบสมัคร
   
๒. สามารถส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ (ลงทะเบียน) จ่าหน้าซองถึง
    งานรับสมัครนักเรียน โรงเรียนเพลินพัฒนา
    เลขที่ ๓๓/๓๙-๔๐ หมู่ที่ ๑๗ ถนนสวนผัก
    แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐
     
  ทั้งนี้ โรงเรียนจะติดต่อกลับเพื่อแจ้งวัน / เวลาทดสอบและสัมภาษณ์หลังจากได้รับใบสมัคร
             
             
 
             
     
การรับสมัคร
๑. ผู้ปกครองสามารถยื่นใบสมัครโดยไม่จำเป็นต้องนำนักเรียนมาด้วย
๒. หลักฐานในการสมัคร ประกอบด้วย
  ๒.๑ สำเนาสูติบัตรนักเรียน จำนวน ๑ ฉบับ
  ๒.๒ สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง (กรณีที่บิดา มารดา ไม่ได้เป็นผู้ปกครอง)
    จำนวนคนละ ๑ ฉบับ (สำเนาเฉพาะหน้าแรกและหน้าที่มีชื่อของนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง)
  ๒.๓ สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน (ถ้ามี) บิดา มารดา และผู้ปกครอง (กรณีที่บิดา มารดา ไม่ได้เป็นผู้ปกครอง)
    จำนวนคนละ ๑ ฉบับ
  ๒.๔ รูปถ่ายนักเรียนขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป (หน้าตรง ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) ในกรณีเด็กเล็กใช้รูป
    ขนาดโปสการ์ด ๒ รูปแทนได้ (หน้าชัดๆ)
  ๒.๕ รูปถ่ายบิดา มารดา ผู้ปกครอง ขนาด ๒ นิ้ว คนละ ๑ รูป
  ๒.๖ รูปถ่ายครอบครัวขนาดโปสการ์ด จำนวน ๑ รูป
  ๒.๗ สำเนาเอกสารสำคัญอื่นๆ เช่น เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล
     
  ** สำเนาเอกสารทุกใบ กรุณาเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องด้วยค่ะ
     
  ๒.๘ หลักฐานการศึกษา
     
  ** ใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.๗) และสมุดรายงานผลการเรียนย้อนหลัง ๒ ปี (ปพ.๖) ต้องแนบมาพร้อมใบสมัคร ส่วนเอกสารอื่นๆ ที่เหลือ (ตัวจริง) จะต้องนำมายื่นต่อโรงเรียนให้ครบถ้วน ภายในวันที่ ๔ พ.ค. ๒๕๖๑
     
   
  ชั้นเตรียมอนุบาล – อนุบาล ๑
    - ไม่ต้องใช้หลักฐานการศึกษาใดๆ ทั้งสิ้น
     
  ชั้นอนุบาล ๒ - ๓
    - ใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.๗)
     
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
    - ใบประกาศหรือใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.๗)
     
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ - มัธยมศึกษาปีที่ ๔
    - ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)
    - สมุดรายงานผลการเรียนย้อนหลังอย่างน้อย ๒ ปีและปีปัจจุบัน (ปพ.๖)
    - ใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.๗)
    - เอกสารระเบียนสะสม (ปพ.๘)
     
  เอกสารเพิ่มเติม กรณีเข้าเรียนระหว่างปี (ทุกชั้น) - ข้อมูลจากโรงเรียนเดิม
    - เวลาเรียน
    - ข้อมูลการวัดและประเมินตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
    - ข้อมูลประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
    - ข้อมูลประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน
    - ข้อมูลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
     
  ** หลักฐานการศึกษาทั้งหมด โรงเรียนขอเป็นตัวจริงค่ะ
     
     
       
 
       
       
เกณฑ์การพิจารณารับเข้าเรียน
  • การสัมภาษณ์พูดคุยกับผู้ปกครอง (ทั้งครอบครัว) ใช้เวลาครอบครัวละประมาณ ๓๐ นาที โดยหัวหน้าช่วงชั้น เพื่อเป็นการทวนสอบถึงแนวทางของโรงเรียน และความต้องการของผู้ปกครองให้สอดคล้องในแนวทางเดียวกัน
  • การพิจารณานักเรียน
     
ระดับอนุบาล - การสำรวจพัฒนาการของเด็กตามวัยที่เหมาะสมเป็นรายบุคคล
    โดยแบบทดสอบพัฒนาการ Denver Test II ประกอบกับการสังเกต
    พฤติกรรมนักเรียน โดยผู้เชียวชาญด้านการศึกษาพิเศษ
  - สัมภาษณ์พูดคุยกับผู้ปกครอง - บิดา มารดา หรือผู้ดูแลใกล้ชิด
     
ระดับชั้น ป.๑ - การสำรวจพัฒนาการของนักเรียน
  - ทดสอบทักษะ ๓ ด้าน (คิดคำนวณ ภาษา เชาว์ปัญญา)
  - สัมภาษณ์พูดคุยกับผู้ปกครอง - บิดา มารดา หรือผู้ดูแลใกล้ชิด
     
ระดับชั้น ป. ๒ - ๖ - ทดสอบความรู้พื้นฐาน ๓ วิชา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์)
  - การประเมินศักยภาพในการเรียนรู้และการปรับตัวของนักเรียนเบื้องต้น โดยผู้เชี่ยวชาญ
  - สัมภาษณ์พูดคุยกับผู้ปกครอง - บิดา มารดา หรือผู้ดูแลใกล้ชิด
     
ระดับชั้น ม. ๑ - ทดสอบความรู้พื้นฐาน ๓ วิชา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์)
  - การประเมินศักยภาพในการเรียนรู้และการปรับตัวของนักเรียนเบื้องต้น โดยผู้เชี่ยวชาญ
  - สัมภาษณ์พูดคุยกับผู้ปกครอง - บิดา มารดา หรือผู้ดูแลใกล้ชิด
     
ระดับชั้น ม.๔ - ทดสอบความรู้พื้นฐาน ๓ วิชา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์)
  - การประเมินศักยภาพในการเรียนรู้และการปรับตัวของนักเรียนเบื้องต้น โดยผู้เชี่ยวชาญ
  - สัมภาษณ์พูดคุยกับผู้ปกครอง - บิดา มารดา หรือผู้ดูแลใกล้ชิด
     
         
 
         
 
นัดทดสอบและสัมภาษณ์
 
ระดับชั้น
วันทดสอบ / สัมภาษณ์
ประกาศผล
ชั้นเด็กเล็ก

ทุกวันพุธ (ช่วงเช้า)
เริ่มเดือน ม.ค. ๖๑ เป็นต้นไป

ภายใน ๑ สัปดาห์
หลังจากวันทดสอบ
ชั้นเตรียมอนุบาล - อนุบาล ๓ ทุกวันพุธ (ช่วงเช้า) ภายใน ๑ สัปดาห์
หลังจากวันทดสอบ
ชั้นประถม ๑
ทุกวันพุธ (ช่วงบ่าย)
ประมาณปลายเดือน ก.ย. ๖๐
ชั้นประถม ๒ - ๓
พิจารณาจากจำนวน
ผู้มาสมัครและความเหมาะสม
ภายใน ๑ สัปดาห์
หลังจากวันทดสอบ
ชั้นประถม ๔ - ๖
ช่วงชั้นมัธยม (ม.๑ และ ม.๔)
พิจารณาจากจำนวน
ผู้มาสมัครและความเหมาะสม
ภายใน ๑ สัปดาห์
หลังจากวันทดสอบ
   
** ชั้น ป.๔ - ม.๔ จะเริ่มทดสอบและสัมภาษณ์ประมาณเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
 
 
 
 
 
การเยี่ยมชมโรงเรียน
ท่านผู้ปกครองที่ประสงค์จะนำบุตรหลานเข้าเรียน
โรงเรียนเพลินพัฒนามีความยินดีที่จะพาท่านเยี่ยมชมโรงเรียนได้ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี
แบ่งเป็น ๒ รอบ ดังนี้
  รอบที่ ๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.
  รอบที่ ๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.
     

โดยขอให้ท่านผู้ปกครองติดต่อนัดวันและเวลาเข้าเยี่ยมชมได้ที่

งานรับสมัครนักเรียน โทรศัพท์ ๐ ๒๘๘๕ ๒๖๗๐-๕ ต่อ ๑๑๑, ๒๒๒ และ ๕๔๐ - ๕๔๒ , ๐ ๒๔๔๙ ๐๑๕๑
ผู้ปกครองสามารถจอดรถได้ ๒ จุด ดังนี้
  ๑. ลานจอดรถในโรงเรียน
  ๒. ลานจอดรถด้านหลังวิทยาลัยทองสุข
   
   
 
         
         
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานรับสมัครนักเรียน โรงเรียนเพลินพัฒนา
เลขที่ ๓๓/๓๙-๔๐ หมู่ที่ ๑๗ ถนนสวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๘๕ ๒๖๗๐-๕ ต่อ ๑๑๑, ๒๒๒ และ ๕๔๐ - ๕๔๒ , ๐ ๒๔๔๙ ๐๑๕๑
โทรสาร ๐ ๒๘๘๕ ๒๖๘๖
Website : www.plearnpattana.ac.th
E-mail :
 
 
 
 
 
โดย : ส่วนสื่อสารองค์กร
 
 
การเรียนรู้ในช่วงชั้น

 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 webmaster@plearnpattana.com
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา