การรับสมัครนักเรียน - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

รายงานพัฒนาการนักเรียน
ปฏิทินโรงเรียน
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
      

 

 
รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
 
 
 
         
         
เปิดรับสมัครทุกชั้นเรียนประมาณ เดือน ก.ค. ของทุกปี เป็นต้นไป เพื่อสมัครล่วงหน้าในปีการศึกษาถัดไป
   
   
กำหนดการเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
 
ชั้น กลุ่มผู้สนใจ ระยะเวลาเปิดรับสมัคร
เด็กเล็ก ผู้ปกครองภายในและผู้ถือหุ้นโรงเรียน ๓ ก.ค. ๖๐ เป็นต้นไป
บุคคลทั่วไป ๑๗ ก.ค. ๖๐ เป็นต้นไป
เตรียมอนุบาล ผู้ปกครองภายในและผู้ถือหุ้นโรงเรียน ๓ – ๑๕ ก.ค. ๖๐
บุคคลทั่วไป ๑๗ ก.ค. ๖๐ เป็นต้นไป
อนุบาล ๑ – ๓ ผู้ปกครองภายในและผู้ถือหุ้นโรงเรียน
๓ ก.ค. ๖๐ เป็นต้นไป
บุคคลทั่วไป ๑๗ ก.ค. ๖๐ เป็นต้นไป
ชั้น ๑ (ป.๑) ผู้ปกครองภายใน ผู้ถือหุ้นโรงเรียน และ ร.ร.พันธมิตร

รอบที่ ๒ รับสมัครสำรอง
ตั้งแต่ ๑ ส.ค. ๖๐ เป็นต้นไป

บุคคลทั่วไป
ชั้น ๒ – ๑๐ (ป.๒ - ม.๔) ผู้ปกครองภายในและผู้ถือหุ้นโรงเรียน ๓ ก.ค. ๖๐ เป็นต้นไป
บุคคลทั่วไป ๑๗ ก.ค. ๖๐ เป็นต้นไป
   
   
ระดับชั้นที่เปิดรับสมัคร มีดังนี้
ระดับอนุบาล - เตรียมอนุบาล
  - อนุบาล ๑ – ๓
   
ระดับประถมศึกษา - ประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ประถมศึกษาปีที่ ๖
   
ระดับมัธยมศึกษา - มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๔
   
 
**หมายเหตุ : การเปิดรับสมัครระดับชั้นเด็กเล็ก, เตรียมอนุบาล และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ร.ร.ขอสงวนสิทธิ์รับนักเรียนเข้าเรียนเฉพาะต้นปีการศึกษา (ภาคเรียนที่ ๑ เดือน พ.ค. เท่านั้น)
       
       
 
       
       
คุณสมบัติของผู้สมัคร
ระดับอนุบาล
  - เด็กเล็ก รับตั้งแต่อายุ ๑ ปี ๖ เดือนขึ้นไป
  - เตรียมอนุบาล รับตั้งแต่อายุ ๒ ปีขึ้นไป
  - อนุบาล ๑ รับตั้งแต่อายุ ๓ ปีขึ้นไป
  - อนุบาล ๒ รับตั้งแต่อายุ ๔ ปีขึ้นไป
  - อนุบาล ๓ รับตั้งแต่อายุ ๕ ปีขึ้นไป
     
ระดับประถมศึกษา
  - ประถมศึกษาปีที่ ๑ รับตั้งแต่อายุ ๖ ปีขึ้นไป
  - ประถมศึกษาปีที่ ๒ รับตั้งแต่อายุ ๗ ปีขึ้นไป
  - ประถมศึกษาปีที่ ๓ รับตั้งแต่อายุ ๘ ปีขึ้นไป
 
** นับเกณฑ์อายุถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคมของทุกปี (ยกเว้นชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๔)
 
 
 
         
         
โครงการเรียนร่วม
ชั้น ๑ (ประถมศึกษาปีที่ ๑) - เปิดรับสมัครจำนวน ๖ - ๘ คน อายุระหว่าง ๖ - ๗ ปี
 
  • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๐
  • ทดสอบ / สัมภาษณ์ภายในเดือน ธ.ค. ๒๕๖๐ - ม.ค. ๒๕๖๑
  • ประกาศผลภายในเดือน ม.ค. ๒๕๖๑
  •  เป็นเด็กพิเศษในระดับเรียนได้ โดยมีผู้เชี่ยวชาญที่โรงเรียนกำหนด เพื่อแจ้งผลการตรวจวินิจฉัย และได้รับการดูแล บำบัด จากผู้เชี่ยวชาญหรือได้รับการส่งเสริมพัฒนาการในเบื้องต้น (Early Intervention) ตั้งแต่แรกพบความบกพร่้องอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
         
         
 
         
         
การจำหน่ายใบสมัคร (งานรับสมัครนักเรียน ส่วนสื่อสารองค์กร กลุ่มอาคารสำนักงานบริเวณหน้าโรงเรียน)
  • ทุกระดับชั้น
จำหน่ายราคาชุดละ ๘๐๐ บาท
     
  • เปิดขายใบสมัคร
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.
    วันเสาร์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. (กรณีเป็นวันหยุดยาวจะปิดทำการ)
    หยุดวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์
       
       
การยื่นใบสมัคร
๑.
สามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองที่งานรับสมัครนักเรียน พร้อมทราบวัน / เวลา
 
ทดสอบและสัมภาษณ์ในวันที่ยื่นใบสมัคร
   
๒. สามารถส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ (ลงทะเบียน) จ่าหน้าซองถึง
    งานรับสมัครนักเรียน โรงเรียนเพลินพัฒนา
    เลขที่ ๓๓/๓๙-๔๐ หมู่ที่ ๑๗ ถนนสวนผัก
    แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐
     
  ทั้งนี้ โรงเรียนจะติดต่อกลับเพื่อแจ้งวัน / เวลาทดสอบและสัมภาษณ์หลังจากได้รับใบสมัคร
             
             
 
             
     
การรับสมัคร
๑. ผู้ปกครองสามารถยื่นใบสมัครโดยไม่จำเป็นต้องนำนักเรียนมาด้วย
๒. หลักฐานในการสมัคร ประกอบด้วย
  ๒.๑ สำเนาสูติบัตรนักเรียน จำนวน ๑ ฉบับ
  ๒.๒ สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง (กรณีที่บิดา มารดา ไม่ได้เป็นผู้ปกครอง)
    จำนวนคนละ ๑ ฉบับ (สำเนาเฉพาะหน้าแรกและหน้าที่มีชื่อของนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง)
  ๒.๓ สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน (ถ้ามี) บิดา มารดา และผู้ปกครอง (กรณีที่บิดา มารดา ไม่ได้เป็นผู้ปกครอง)
    จำนวนคนละ ๑ ฉบับ
  ๒.๔ รูปถ่ายนักเรียนขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป (หน้าตรง ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) ในกรณีเด็กเล็กใช้รูป
    ขนาดโปสการ์ด ๒ รูปแทนได้ (หน้าชัดๆ)
  ๒.๕ รูปถ่ายบิดา มารดา ผู้ปกครอง ขนาด ๒ นิ้ว คนละ ๑ รูป
  ๒.๖ รูปถ่ายครอบครัวขนาดโปสการ์ด จำนวน ๑ รูป
  ๒.๗ สำเนาเอกสารสำคัญอื่นๆ เช่น เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล
     
  ** สำเนาเอกสารทุกใบ กรุณาเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องด้วยค่ะ
     
  ๒.๘ หลักฐานการศึกษา
     
  ** ใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.๗) และสมุดรายงานผลการเรียนย้อนหลัง ๒ ปี (ปพ.๖) ต้องแนบมาพร้อมใบสมัคร ส่วนเอกสารอื่นๆ ที่เหลือ (ตัวจริง) จะต้องนำมายื่นต่อโรงเรียนให้ครบถ้วน ภายในวันที่ ๔ พ.ค. ๒๕๖๑
     
   
  ชั้นเตรียมอนุบาล – อนุบาล ๑
    - ไม่ต้องใช้หลักฐานการศึกษาใดๆ ทั้งสิ้น
     
  ชั้นอนุบาล ๒ - ๓
    - ใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.๗)
     
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
    - ใบประกาศหรือใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.๗)
     
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ - มัธยมศึกษาปีที่ ๔
    - ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)
    - สมุดรายงานผลการเรียนย้อนหลังอย่างน้อย ๒ ปีและปีปัจจุบัน (ปพ.๖)
    - ใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.๗)
    - เอกสารระเบียนสะสม (ปพ.๘)
     
  เอกสารเพิ่มเติม กรณีเข้าเรียนระหว่างปี (ทุกชั้น) - ข้อมูลจากโรงเรียนเดิม
    - เวลาเรียน
    - ข้อมูลการวัดและประเมินตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
    - ข้อมูลประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
    - ข้อมูลประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน
    - ข้อมูลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
     
  ** หลักฐานการศึกษาทั้งหมด โรงเรียนขอเป็นตัวจริงค่ะ
     
     
       
 
       
       
เกณฑ์การพิจารณารับเข้าเรียน
  • การสัมภาษณ์พูดคุยกับผู้ปกครอง (ทั้งครอบครัว) ใช้เวลาครอบครัวละประมาณ ๓๐ นาที โดยหัวหน้าช่วงชั้น เพื่อเป็นการทวนสอบถึงแนวทางของโรงเรียน และความต้องการของผู้ปกครองให้สอดคล้องในแนวทางเดียวกัน
  • การพิจารณานักเรียน
     
ระดับอนุบาล - การสำรวจพัฒนาการของเด็กตามวัยที่เหมาะสมเป็นรายบุคคล
    โดยแบบทดสอบพัฒนาการ Denver Test II ประกอบกับการสังเกต
    พฤติกรรมนักเรียน โดยผู้เชียวชาญด้านการศึกษาพิเศษ
  - สัมภาษณ์พูดคุยกับผู้ปกครอง - บิดา มารดา หรือผู้ดูแลใกล้ชิด
     
ระดับชั้น ป.๑ - การสำรวจพัฒนาการของนักเรียน
  - ทดสอบทักษะ ๓ ด้าน (คิดคำนวณ ภาษา เชาว์ปัญญา)
  - สัมภาษณ์พูดคุยกับผู้ปกครอง - บิดา มารดา หรือผู้ดูแลใกล้ชิด
     
ระดับชั้น ป. ๒ - ๖ - ทดสอบความรู้พื้นฐาน ๓ วิชา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์)
  - การประเมินศักยภาพในการเรียนรู้และการปรับตัวของนักเรียนเบื้องต้น โดยผู้เชี่ยวชาญ
  - สัมภาษณ์พูดคุยกับผู้ปกครอง - บิดา มารดา หรือผู้ดูแลใกล้ชิด
     
ระดับชั้น ม. ๑ - ทดสอบความรู้พื้นฐาน ๓ วิชา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์)
  - การประเมินศักยภาพในการเรียนรู้และการปรับตัวของนักเรียนเบื้องต้น โดยผู้เชี่ยวชาญ
  - สัมภาษณ์พูดคุยกับผู้ปกครอง - บิดา มารดา หรือผู้ดูแลใกล้ชิด
     
ระดับชั้น ม.๔ - ทดสอบความรู้พื้นฐาน ๓ วิชา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์)
  - การประเมินศักยภาพในการเรียนรู้และการปรับตัวของนักเรียนเบื้องต้น โดยผู้เชี่ยวชาญ
  - สัมภาษณ์พูดคุยกับผู้ปกครอง - บิดา มารดา หรือผู้ดูแลใกล้ชิด
     
         
 
         
 
นัดทดสอบและสัมภาษณ์
 
ระดับชั้น
วันทดสอบ / สัมภาษณ์
ประกาศผล
ชั้นเด็กเล็ก

ทุกวันพุธ (ช่วงเช้า)
เริ่มเดือน ม.ค. ๖๑ เป็นต้นไป

ภายใน ๑ สัปดาห์
หลังจากวันทดสอบ
ชั้นเตรียมอนุบาล - อนุบาล ๓ ทุกวันพุธ (ช่วงเช้า) ภายใน ๑ สัปดาห์
หลังจากวันทดสอบ
ชั้นประถม ๑
ทุกวันพุธ (ช่วงบ่าย)
ประมาณปลายเดือน ก.ย. ๖๐
ชั้นประถม ๒ - ๓
พิจารณาจากจำนวน
ผู้มาสมัครและความเหมาะสม
ภายใน ๑ สัปดาห์
หลังจากวันทดสอบ
ชั้นประถม ๔ - ๖
ช่วงชั้นมัธยม (ม.๑ และ ม.๔)
พิจารณาจากจำนวน
ผู้มาสมัครและความเหมาะสม
ภายใน ๑ สัปดาห์
หลังจากวันทดสอบ
   
** ชั้น ป.๔ - ม.๔ จะเริ่มทดสอบและสัมภาษณ์ประมาณเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
 
 
 
 
 
การเยี่ยมชมโรงเรียน
ท่านผู้ปกครองที่ประสงค์จะนำบุตรหลานเข้าเรียน
โรงเรียนเพลินพัฒนามีความยินดีที่จะพาท่านเยี่ยมชมโรงเรียนได้ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี
แบ่งเป็น ๒ รอบ ดังนี้
  รอบที่ ๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.
  รอบที่ ๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.
     

โดยขอให้ท่านผู้ปกครองติดต่อนัดวันและเวลาเข้าเยี่ยมชมได้ที่

งานรับสมัครนักเรียน โทรศัพท์ ๐ ๒๘๘๕ ๒๖๗๐-๕ ต่อ ๑๑๑, ๒๒๒ และ ๕๔๐ - ๕๔๒ , ๐ ๒๔๔๙ ๐๑๕๑
ผู้ปกครองสามารถจอดรถได้ ๒ จุด ดังนี้
  ๑. ลานจอดรถในโรงเรียน
  ๒. ลานจอดรถด้านหลังวิทยาลัยทองสุข
   
   
 
         
         
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานรับสมัครนักเรียน โรงเรียนเพลินพัฒนา
เลขที่ ๓๓/๓๙-๔๐ หมู่ที่ ๑๗ ถนนสวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๘๕ ๒๖๗๐-๕ ต่อ ๑๑๑, ๒๒๒ และ ๕๔๐ - ๕๔๒ , ๐ ๒๔๔๙ ๐๑๕๑
โทรสาร ๐ ๒๘๘๕ ๒๖๘๖
Website : www.plearnpattana.ac.th
E-mail :
 
 
 
 
 
โดย : ส่วนสื่อสารองค์กร
 
 

 

การเรียนรู้ในช่วงชั้น

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา