รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

รายงานพัฒนาการนักเรียน
ปฏิทินโรงเรียน
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
      
รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน พิมพ์ อีเมล
   โครงการ SMART SCHOOL SMART TEACHER
 
     เป็นโครงการฝึกสอน/ ฝึกงานสำหรับนักศึกษาประจำปี ๒๕๕๗ โดยทางโรงเรียนเพลินพัฒนาเปิดโอกาสการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติงานจริงในสายงานที่ตนสนใจ ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าร่วมได้พัฒนาทักษะต่างๆ ในสถานการณ์จริง รวมถึง เป็นการเพิ่มโอกาสในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถสอดคล้องกับแนวทางการเรียนการสอนของโรงเรียนเพลินพัฒนา
 
 
     โดยโครงการดังกล่าวจะเปิดรับนักศึกษาที่ในระดับชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไปจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โดยไม่จำกัดสาขาวิชาที่เรียนและสถาบันการศึกษา เป็นผู้ที่กล้าคิด กล้าทำ และมีความคิดสร้างสรรค์ มุ่งมั่นและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อพัฒนาการศึกษาแนวใหม่ ทั้งนี้ ทางโรงเรียนมีการจัดสวัสดิการให้โดยมีค่าตอบแทน พร้อมอาหารกลางวัน และหากปฏิบัติหน้าที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด จะมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาเป็นบุคลากรประจำของโรงเรียน
 
 
     ทางผู้จัดทำได้มีการประชาสัมพันธ์โครงการไปตามมหาวิทยาลัยกว่า ๔๑ แห่ง ๑๑๐ คณะ ทั่วประเทศ อีกทั้งยังมีการลงประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกสอน/ ฝึกงานบนเวปไซต์ที่ทางโรงเรียนเป็นสมาชิก ได้แก่ www.jobtopgun.com , www.jobth.com ฯลฯ
 
 
 

 สอบถามเพิ่มเติม
ส่วนบุคคล โรงเรียนเพลินพัฒนา
ที่อยู่: ๓๓/๓๙-๔๐ หมู่ที่ ๑๗ ถนนสวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร  ๑๐๑๗๐โทรศัพท์ ๐๒-๘๘๕-๒๖๗๐-๕ ต่อ ๕๑๐-๕๑๑
โทรสาร   ๐๒-๘๘๕-๒๖๗๐-๕  ต่อ ๕๒๕
Website: www.plearnpattana.ac.th
E-mail: personal@plearnpattana.com

โดย : ส่วนบุคคล

การเรียนรู้ในช่วงชั้น

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา