รับสมัครบุคลากรที่พร้อมทุ่มเทเพื่อการสร้างเด็กไทย - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

รายงานพัฒนาการนักเรียน
ปฏิทินโรงเรียน
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
      
รับสมัครบุคลากรที่พร้อมทุ่มเทเพื่อการสร้างเด็กไทย พิมพ์ อีเมล

 

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด  ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ 
      โรงเรียนเพลินพัฒนา เป็นโรงเรียนแนวใหม่ที่เปิดสอนในระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมปลาย ต้องการรับสมัครครูไฟแรงที่มีความมุ่งมั่นและพร้อมที่จะทุ่มเท เพื่อสร้างเด็กไทยสายพันธุ์ใหม่ให้สนุกกับการเรียนรู้ และมีศักยภาพรอบด้าน เปิดรับตำแหน่งต่างๆดังนี้
๑.  ครูภูมิปัญญาภาษาไทย(ครูภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา)  ๑ อัตรา
  คุณสมบัติ
    - จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ โบราณคดี ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ ภาษาไทย การสอนภาษาไทย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
. ครู ESL (ครูภาษาอังกฤษระดับประถมต้น)      ๓ อัตรา
  คุณสมบัติ
    - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ มนุษศาสตร์ ภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศล  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

๓.  ครูสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษระดับมัธยม    ๑  อัตรา
  คุณสมบัติ
    - จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศล การสอนภาษาอังกฤษ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีผลการสอบ  TEFL/TOEIC/IELTS 
๔.  ครูคณิตศาสตร์ (มัธยมศึกษา)   ๑  อัตรา
  คุณสมบัติ
    - จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา คณิตศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
๕.  ครูอนุบาล  ๑  อัตรา
  คุณสมบัติ
    - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย จิตวิทยา วรรณสำหรับเด็ก หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ ความสนใจในพัฒนาการ พฤติกรรมของเด็กช่วงวัยอนุบาลเป็นอย่างดี
๖.  เจ้าหน้าที่มาตรฐานการศึกษาและเทียบโอน     ๑  อัตรา
คุณสมบัติ
    - จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ศึกษาศาสตร์ การสัดและประเมินผล บริหารการศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์การวิจัยและการจัดการทางด้านการศึกษา
- มีความสามารถด้านการจัดการความรู้ หรือการวัดและประเมินผล
- มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสนใจงานวิจัยและพัฒนา 
๗. ช่างเทคนิค  ๑ อัตรา
  คุณสมบัติ
    - เพศชาย
- วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้และทักษะการใช้ การซ่อมอุปกรณ์ เครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์เบื้องต้น
๘. นักศึกษาฝึกงาน/นักศึกษา part-time 
  คุณสมบัติ
    - กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไปทุกสาขา
- นักศึกษาที่สนใจงานด้านการศึกษาและพร้อมฝึกงานได้ระยะเวลา 3 เดือนขึ้นไป
- มีทักษะในการติดต่อ ประสานงาน การติดต่อสื่อสาร


คุณสมบัติเพิ่มเติม
  - หากมีใบประกอบวิชาชีพครูจะพิจารณาเป็นพิเศษ และยินดีพิจารณาผู้สมัครที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูในเบื้องต้น
- รักงานด้านการศึกษา  และพร้อมที่จะร่วมพัฒนาการศึกษาในแนวทางใหม่ 
- มีบุคลิกภาพดี  มนุษยสัมพันธ์ดี  มีความรับผิดชอบสูง  ซื่อสัตย์ อดทน
- มีทัศนคติดีต่องานและองค์กร
- มีบุคลิกสนใจติดตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก
- มีความรู้ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์  และภาษาอังกฤษ

สนใจ สมัครด้วยตัวเอง หรือ ส่งประวัติส่วนตัว (Resume) หลักฐานการศึกษา (Transcript) พร้อมรูปถ่ายและเล่าผลงาน ประสบการณ์ ความสามารถพิเศษของท่าน ที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อการสร้างเด็กไทย  มาที่

งานบุคคลโรงเรียนเพลินพัฒนา  
๓๓/๓๙-๔๐ หมู่ที่  ๑๗ ถนนสวนผัก 
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา  กรุงเทพฯ  ๑๐๑๗๐
โทร. ๐๒-๘๘๕-๒๖๗๐-๕ ต่อ ๕๑๐, ๕๑๑ หรือ ๐๘๗-๘๑๘-๒๕๗๖ จันทร์-ศุกร์ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. (คุณดาวรรณ สดสร้อย)
หรือ ส่งทางอีเมล์ได้ที่  
การเรียนรู้ในช่วงชั้น

 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 webmaster@plearnpattana.com
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา