รับสมัครบุคลากรที่พร้อมทุ่มเทเพื่อการสร้างเด็กไทย - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

รายงานพัฒนาการนักเรียน
ปฏิทินโรงเรียน
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
      
รับสมัครบุคลากรที่พร้อมทุ่มเทเพื่อการสร้างเด็กไทย พิมพ์ อีเมล

 

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด  ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
      โรงเรียนเพลินพัฒนา เป็นโรงเรียนแนวใหม่ที่เปิดสอนในระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมปลาย ต้องการรับสมัครครูไฟแรงที่มีความมุ่งมั่นและพร้อมที่จะทุ่มเท เพื่อสร้างเด็กไทยสายพันธุ์ใหม่ให้สนุกกับการเรียนรู้ และมีศักยภาพรอบด้าน เปิดรับตำแหน่งต่างๆดังนี้
๑.  ครูคณิตศาสตร์ (ระดับมัธยมศึกษา)  ๑ อัตรา
  คุณสมบัติ
    - จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ครูคณิตศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
. ครู ESL (ครูภาษาอังกฤษระดับประถมต้น)      ๒ อัตรา
  คุณสมบัติ
    - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ มนุษศาสตร์ ภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศล  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6) และสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยม
๓.  ครูแนะแนว(ระดับมัธยม)   ๑  อัตรา
  คุณสมบัติ
    - จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาจิตวิทยาคลินิก จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาให้คำปรึกษา พัฒนาการเด็ก เยาวชนและครอบครัว หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- สอนแนะแนวระดับมัธยมศึกษา (ม.1-ม.6)
๔.  ครูมานุษและสังคมศึกษา(ครูสังคมศึกษาระดับมัธยม)   ๑  อัตร
  คุณสมบัติ
    - จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสังคมศึกษา ภูมิศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
๕.  ครูอนุบาล  ๒  อัตรา
  คุณสมบัติ
    - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย จิตวิทยา พัฒนาการเด็กและครอบครัว หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความสนใจและอยากดูแลเด็กวัยปฐมวัย
๖.  ครูดนตรีชีวิต   ๑  อัตรา
  คุณสมบัติ
    -  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ดุริยางคศาสตร์ ดนตรีศึกษา ดนตรีสากล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-  สอนดนตรีระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.3)
๗.  เจ้าหน้าที่มาตรฐานการศึกษาและเทียบโอน     ๑  อัตรา
  คุณสมบัติ
    - จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ศึกษาศาสตร์ การวัดและประเมินผล บริหารการศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์การวิจัยและการจัดการทางด้านการศึกษา
- มีความสามารถด้านการจัดการความรู้ หรือการวัดและประเมินผล
- มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสนใจงานวิจัยและพัฒนา 
๘.  นักศึกษาฝึกงาน/นักศึกษา part-time 
  คุณสมบัติ
    - กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไปทุกสาขา
- นักศึกษาที่สนใจงานด้านการศึกษาและพร้อมฝึกงานได้ระยะเวลา 3 เดือนขึ้นไป
- มีทักษะในการติดต่อ ประสานงาน การติดต่อสื่อสาร


คุณสมบัติเพิ่มเติม
  - หากมีใบประกอบวิชาชีพครูจะพิจารณาเป็นพิเศษ และยินดีพิจารณาผู้สมัครที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูในเบื้องต้น
- รักงานด้านการศึกษา  และพร้อมที่จะร่วมพัฒนาการศึกษาในแนวทางใหม่ 
- มีบุคลิกภาพดี  มนุษยสัมพันธ์ดี  มีความรับผิดชอบสูง  ซื่อสัตย์ อดทน
- มีทัศนคติดีต่องานและองค์กร
- มีบุคลิกสนใจติดตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก
- มีความรู้ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์  และภาษาอังกฤษ

สนใจ สมัครด้วยตัวเอง หรือ ส่งประวัติส่วนตัว (Resume) หลักฐานการศึกษา (Transcript) พร้อมรูปถ่ายและเล่าผลงาน ประสบการณ์ ความสามารถพิเศษของท่าน ที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อการสร้างเด็กไทย  มาที่

งานบุคคลโรงเรียนเพลินพัฒนา  
๓๓/๓๙-๔๐ หมู่ที่  ๑๗ ถนนสวนผัก 
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา  กรุงเทพฯ  ๑๐๑๗๐
โทร. ๐๒-๘๘๕-๒๖๗๐-๕ ต่อ ๕๑๐, ๕๑๑ หรือ ๐๘๗-๘๑๘-๒๕๗๖ จันทร์-ศุกร์ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. (คุณดาวรรณ สดสร้อย)
หรือ ส่งทางอีเมล์ได้ที่  
การเรียนรู้ในช่วงชั้น

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา