เขาใหญ่..ต้นธารแห่งการอยู่ร่วมกัน - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

รายงานพัฒนาการนักเรียน
ปฏิทินโรงเรียน
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
      
เขาใหญ่..ต้นธารแห่งการอยู่ร่วมกัน พิมพ์ อีเมล
  ภาคสนามชั้น ๗-๙ เขาใหญ่..ต้นธารแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน
เล่าเรื่องโดยคุณครูเก๋-ดวงกมล พลเยี่ยม

      เมื่อวันที่ ๒๙ ส.ค. – ๒ ก.ย. ๕๔ ที่ผ่านมานักเรียนช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้น ๗ ,๘ และ ๙ รวมจำนวน ๘๒ คน ได้เดินทางไปภาคสนาม ครั้งที่ ๑
 
     ภายใต้แนวคิด "เขาใหญ่ ต้นธารแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน" ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ-เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก ชุมชนเกษตรอินทรีย์ยั่งยืน สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ อุทยานประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย แหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท และเขื่อนลำตะคอง จ.นครราชสีมา โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะชีวิต การอยู่ร่วมกัน การแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ รวมทั้งได้บูรณาการร่วมกับสาระวิชาต่าง ๆ ด้วย
 
 
     
     
     ดร.บงกช เศวตามร์ ครูใหญ่ฝ่ายมัธยม เล่าว่าพื้นที่รอบเขาใหญ่ มีประเด็นที่เรียนรู้ได้หลาก หลาย เช่น ธุรกิจการเกษตร การท่องเที่ยว การอนุรักษ์ทรัพยากร การจัดการพื้นที่ ฯลฯ โดยโจทย์การเรียนรู้ของแต่ละระดับชั้นจะมีความลึกแตกต่างกัน จากคำถามปลายเปิดที่ระบุในสมุดภาคสนาม ประกอบกับคุณครู จะเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการชวนนักเรียนคิด เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงและต่อยอดความคิดได้
 
 
 
 
      ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จ.นครนายก แหล่งเรียนรู้แห่งแรกของการเดินทางที่จำลองแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทำให้นักเรียนเข้าใจแนวคิด ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการทำงาน ที่เป็นรูปธรรมผ่านโครงการต่างๆของพระองค์ท่าน ก่อนจะเข้าสู่แหล่งเรียนรู้ต่อไปที่นักเรียนจะได้สัมผัสตัวอย่าง การนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้จริง ณ พื้นที่วังน้ำเขียว
 
 
       
       
แปลงผักสลัดอินทรีย์ลุงไกร อดีตวิศวกรที่ผันตัวเองมาเป็นเกษตรกร ด้วยที่ดินเพียง ๕ ไร่ แต่สามารถเลี้ยงชีพด้วยความสุข เพราะรู้จักกับผลิตภัณฑ์ของตัวเองจริงๆ  
     
     
       ฟาร์มเพาะเห็ด ของคุณวีระ ภัทรอานันท์ ที่ไม่ได้มองเห็ดเป็นเพียงแค่อาหาร แต่มีสรรพคุณเป็นยา จากวิถีชีวิตคนเมืองที่มีอัตราเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ มากขึ้น เช่น มะเร็ง ความเครียด ฯลฯ เห็ดจึงสามารถเป็นสินค้าสำหรับตลาดคนรักสุขภาพ จากวิธีคิดและวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการทำธุรกิจฟาร์มเห็ดจากคุณวีระ ได้เป็นแรงบันดาลใจให้นักเรียนหลาย ๆ คนอยากสร้างธุรกิจของตัวเองต่อไป
     
     
     ก่อนการเดินทางไปมีประเด็นทางสังคมที่เกิดขึ้นตามสื่อมวลชนทุกแขนงเรื่องการบุกรุกพื้นที่วังน้ำเขียว คุณครูจึงให้นักเรียนค้นคว้าข้อมูลทุกด้านของวังน้ำเขียวทั้งในแง่ที่เป็นแหล่งโอโซน วิถีชีวิตชาวบ้านที่อยู่บริเวณ นั้นถูกกฎหมายหรือไม่ ซึ่งเป็นโอกาสที่เด็กๆ ได้เชื่อมโยงเรื่องมิติพื้นที่ มิติเวลาในสถานการณ์จริง
 
 
     
     
     เมื่อลงพื้นที่จริง เด็กๆ ได้พูดคุยกับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ ชาวบ้านเล่าถึงประวัติศาสตร์ของพื้นที่ ส่วนหนึ่งเป็นชาวบ้านดั้งเดิม อีกส่วนเป็นนักวิชาการ เด็กๆจึงได้ข้อมูลปฐมภูมิจากหลายแง่มุม ส่วนนักเรียน ชั้น ๙ ที่เรียนเรื่องกฎหมาย ได้มาช่วยกันวิเคราะห์เปรียบเทียบว่าจะใช้มุมมองใดในการตัดสิน เช่น มิติ นิติศาสตร์ ในปี ๒๕๕๔ ชาวบ้านอาจจะผิดจริง แต่มิตินิติศาสตร์ก่อนปี ๒๕๐๘ ก็อาจจะได้คำตอบอีกแบบหนึ่ง ถ้ามองในมุม รัฐศาสตร์ก็ต้องฟังเสียงชาวบ้านมากขึ้น เป็นต้น” ดร.บงกช กล่าวเพิ่มเติมว่าการเรียนรู้ในรูปแบบนี้เป็นการสร้างเด็กให้พร้อมกับศตวรรษที่ ๒๑ ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้น จาก สื่อมวลชน อินเตอร์เนต เรื่องเล่าต่อๆ กันมา และข้อมูลที่พบด้วยตัวเอง ซึ่งแม้การรับข้อมูลเป็นสิ่งที่จำเป็น แต่สิ่งที่สำคัญขาดไม่ได้คือ การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจต่อไป
 
 
     
     
ตลอด ๕ วันของการเรียนรู้ นักเรียนสามารถสรุปบทเรียนได้น่าสนใจ เช่น
 
“ ฉันคิดว่าลุงไกรสอนให้เรารู้จักที่จะคิดด้วยใจและสมองไปพร้อมกัน ขยันที่จะทำงานเรียนรู้สิ่งต่างๆ อย่างตั้งใจ ทดลองทำอย่างที่ไม่เคยมีใครทำคิดและทำอย่างที่ ”เรียนรู้รอบรู้รอบคอบ” เลือกเกิดไม่ได้เลือกตายได้ “ธรรมชาติ=ทำ+แผ่นดิน”... กุลธิดา วิริยานนท์ นาย ชั้น ๗
 
บทเรียนมี ๒ อย่าง คือ
 
๑.ไม่ฟังความข้างเดียว เพราะแต่ละมุมก็มีสิ่งที่น่าสนใจ อาจจะไม่มีใครถูกที่สุด
๒.เคารพในสิ่งที่สัมผัสไม่ได้ ไม่ค่อยเห็นใกล้ตัว ครั้งนี้ทำให้เชื่อแล้วก็จำไว้ว่ามันเกิดขึ้นกับเราได้ คนที่พยายาม สามารถสำเร็จได้จริง ไม่ใช่มีแค่หลักการ     สาธิดา เต็มกุลเกียรติ ชั้น๘
 
ได้รู้จักชีวิตที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเป็นชีวิตที่ดูมีความสุขมากๆ ในสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิต ทำในสิ่งที่พระเจ้าอยู่หัวสอน / ยึดหลักคำสอนหรือยึดสิ่งหลายๆสิ่งของพระเจ้าอยู่หัว เป็นการดำเนินชีวิตเลยก็ว่าได้และได้รู้ว่าชีวิตของคนเราสุขได้ทุกที่ไม่ว่าจะมีเงินไม่มีเงินก็สามารถมีความสุขได้ และได้เรียนรู้การดำเนินชีวิต หลายๆอย่างที่มีวิธีการสอนครอบครัวแบบใหม่คล้ายกับครอบครัวผมมากๆครับ “ ...ศุภโชติ เจริญสินทวีกุล ชั้น๙
 
“ จะเป็นพี่ที่ดีให้กับน้องๆ เป็นต้นอย่างที่ดี เป็นนักเรียนที่ดีของคุณครูทุกคน จะเป็นคนที่ดีที่คุณค่ามีประโยชน์แก่สังคม ไม่ใช่แค่ในปัจจุบัน แต่เป็นในอนาคตและตลอดไป จะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีและไม่ย้อท้อต่อความยากลำบาก “ ...นิจวรีย์ กาญจนกิจ ชั้น๙
 
 
  ทำสบู่และแชมพูเพื่อใช้เองตลอดการเดินทาง หนึ่งในแนวคิดการพึ่งพาตนเองเชื่อมโยงสู่ชีวิตจริง และต่อยอดที่จะผลิตจำหน่ายในงานลมข้าวเบา..เงาเดือนเพ็ญ ในปีนี้ด้วย
     
     
  สรุปการเรียนรู้เรื่องนาลอยน้ำ ผ่านการทำงานร่วมกันระหว่างพี่น้อง เป็นการเติมเต็มกันและกัน
     
     

โดย : ส่วนสื่อสารองค์กร

การเรียนรู้ในช่วงชั้น

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา