แรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่จากภาคสนาม - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

รายงานพัฒนาการนักเรียน
ปฏิทินโรงเรียน
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
   
  เรื่องเด่นเพลินพัฒนา
แรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่จากภาคสนาม พิมพ์ อีเมล
  แรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่จากภาคสนาม

บทความจากนิตยสาร add magazine
คอลัมน์ มุมเรียนรู้ ฉบับเดือนตุลาคม ๒๕๕๔
 
     กิจกรรมภาคสนามของนักเรียนมัธยมต้นคือ บททดสอบสำคัญที่ทำให้เห็นการเติบโตของเด็กๆ สะท้อนผ่านพฤติกรรมอันพึงประสงค์หลายด้าน เช่น การมีความรับผิดชอบ การรู้จักคิดวิเคราะห์ การรู้จักใช้วิจารณญาณเพื่อตัดสินสิ่งต่าง ๆ การท้าทายให้เด็กๆ ได้ใช้ศักยภาพของตัวเองโดยผ่านประสบการณ์จริง โดยมีโลกกว้างเป็นห้องเรียน ผู้คน ต้นไม้ ภูเขา และทุกสิ่งในธรรมชาติ เป็นครูที่ให้ความรู้ทั้งด้าน ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสิ่งสำคัญคือการทำให้เด็ก ๆ ได้เข้าใจคำว่า “ชีวิต” มากขึ้น ระยะเวลา ๔ คืน ๕ วัน ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก ชุมชนเกษตรอินทรีย์ยั่งยืน สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ อุทยานประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย แหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท และเขื่อนลำตะคอง จ.นครราชสีมา พื้นที่ที่คุณครูวางแผนบูรณาการสาระวิชาต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพื่อให้เด็ก ๆ ออกไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ เรียนรู้ทักษะชีวิต การอยู่ร่วมกัน เผชิญปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ และแก้ไขได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
 
     ดร.บงกช เศวตามร์ ครูใหญ่ฝ่ายมัธยม เล่าให้ฟังถึงการไปภาคสนามครั้งนี้ว่า พื้นที่รอบเขาใหญ่ มีประเด็นที่เด็กๆจะเรียนรู้ได้หลากหลาย เช่น ธุรกิจการเกษตร การท่องเที่ยว การอนุรักษ์ทรัพยากร การจัดการพื้นที่ ฯลฯ โดยโจทย์การเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละระดับชั้นจะมีความลึกแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นจากคำถามปลายเปิดที่ระบุในสมุดภาคสนาม ประกอบกับคุณครูจะเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการชวนนักเรียนคิด เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงและต่อยอดความคิดได้  
     
     จากกิจกรรมภาคสนามครั้งนี้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ ผ่านผู้เชี่ยวชาญและผลงานของเขาเหล่านั้น ซึ่งช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขาได้อย่างมาก เช่น เรื่องราวของคุณลุงปัญญา หรือ อ.ปัญญา ปุลิเวคินทร์ ผู้จัดการศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ ซึ่งท่านเป็นนักเรียนสวนกุหลาบ ไปเรียนต่อธรรมศาสตร์ แล้วมาทำงานธนาคาร ใช้ชีวิตอย่างคนกินเงินเดือน จนมาศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจากแนวพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัวทำให้ค้นพบความหมายของชีวิตจึงตัดสินใจมาช่วยดูแลศูนย์ภูมิรักษ์ฯ แหล่งเรียนรู้ที่จำลองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากการได้พูดคุยกับลุงปัญญา ทำให้เด็กๆได้เข้าใจแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการทำงานที่เป็นรูปธรรมผ่านโครงการต่างๆ ของพระองค์ ได้สัมผัสกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดล้อม ได้ทดลองทำสบู่ ทำแชมพู และโลชั่นกันยุงจากพืชสมุนไพรรอบตัวตามหลักการทางวิทยาศาสตร์
 
     
     หรือการที่เด็กๆได้เรียนรู้วิธีคิดและวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการทำธุรกิจฟาร์มเห็ดจากคุณวีระ ภัทรอานันท์ ที่มีแนวคิดในการผลิตเห็ดโดยมุ่งไปที่สรรพคุณเป็นยาเพื่อคนเมืองที่รักสุขภาพ ก็สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนหลาย ๆ คนอยากสร้างธุรกิจของตัวเอง
 
     การสร้างโอกาสให้เด็กๆ ได้เชื่อมโยงเรื่องมิติพื้นที่ มิติเวลาในสถานการณ์จริง จากประเด็นทางสังคมที่เกิดขึ้นในเรื่องการบุกรุกพื้นที่วังน้ำเขียว คุณครูได้ให้นักเรียนค้นคว้าข้อมูลทุกด้านของวังน้ำเขียวทั้งในแง่ที่เป็นแหล่งโอโซน วิถีชีวิตชาวบ้านที่อยู่บริเวณนั้น และเมื่อลงพื้นที่ไปเด็กๆได้พูดคุยกับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ รับฟังคำบอกเล่าของชาวบ้าถึงประวัติศาสตร์ของพื้นที่ เด็กๆจึงได้ข้อมูลปฐมภูมิจากหลายแง่มุม นักเรียนชั้น ๙ ที่เรียนเรื่องกฎหมาย จึงช่วยกันวิเคราะห์เปรียบเทียบว่าจะใช้มุมมองใดในการตัดสิน เช่น มิตินิติศาสตร์ ในปี ๒๕๕๔ ชาวบ้านอาจจะผิดจริง แต่มิตินิติศาสตร์ก่อนปี ๒๕๐๘ ก็อาจจะได้คำตอบอีกแบบหนึ่ง หรือถ้ามองในมุมรัฐศาสตร์ก็ต้องฟังเสียงชาวบ้านมากขึ้น ซึ่งการเรียนรู้ในรูปแบบนี้เป็นการสร้างเด็กให้พร้อมในศตวรรษที่ ๒๑ยุคที่ข้อมูลท่วมท้น การเปิดรับข้อมูลที่หลากหลายเป็นสิ่งที่จำเป็น เด็กๆ ได้ฝึกรู้จักการตั้งคำถามและหาคำตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ การวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งช่วยกันสรุปสาระการเรียนรู้ ซึ่งเป็นการฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อช่วยเติมเต็มซึ่งกันและกัน
 
     นอกจากนี้การจัดสถานีการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ ด้วยการเปิดแลปวิทย์นอกห้องเรียน เด็ก ๆ เก็บตัวอย่างดินและน้ำนำมาศึกษาสภาพดิน น้ำ และชีววิทยาของพืช และสัตว์หน้าดิน ทำให้เด็กๆมีโอกาสฝึกการสังเกต การรับรู้อย่างละเอียดอ่อน การใช้ผัสสะพื้นฐาน คือ ใช้สายตามองดู ดมกลิ่น ใช้ความรู้สึก และประมวลข้อมูลเพื่อตัดสินใจแก้ปัญหาที่เขาจะต้องเผชิญด้วยตัวเอง สามารถจดบันทึกและสื่อสารสิ่งที่เขาเรียนรู้ได้ด้วยความเข้าใจ แล้วนำมานำเสนอการค้นพบของแต่ละกลุ่มก็ช่วยสร้างความตื่นเต้นและสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ ได้เป็นอย่างดี
 
บางส่วนของการสะท้อนมุมมองของนักเรียนที่ได้ไปภาคสนามครั้งนี้

     “ ได้รู้จักชีวิตที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อน เป็นชีวิตที่ดูมีความสุขมากๆ ในสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิต ทำในสิ่งที่พระเจ้าอยู่หัวสอน / ยึดหลักคำสอนหรือยึดสิ่งหลายๆสิ่งของพระเจ้าอยู่หัว เป็นการดำเนินชีวิต เลยก็ว่าได้ และได้รู้ว่าชีวิตของคนเราสุขได้ทุกที่ไม่ว่าจะมีเงินไม่มีเงินก็สามารถมีความสุขได้ “

     “จะเป็นพี่ที่ดีให้กับน้องๆ เป็นตัวอย่างที่ดี เป็นนักเรียนที่ดีของคุณครูทุกคน จะเป็นคนที่ดี มีคุณค่ามีประโยชน์แก่สังคม ไม่ใช่แค่ในปัจจุบัน แต่เป็นในอนาคตและตลอดไป จะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีและไม่ย้อท้อต่อความยากลำบาก”
     
       การเปิดโลกการเรียนรู้ให้กับเด็ก ๆ เพียงระยะเวลาสั้น ๆ แต่กลับสร้างแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับเด็ก ๆ การเรียนรู้ของเด็กๆ ทำได้หลากหลายวิธี เช่น เรียนรู้จากธรรมชาติ หรือเรียนรู้จากผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นจากคุณครูในห้องเรียน จากผู้เชี่ยวชาญหรือจากชาวบ้านตัวเล็กๆ หรือเรียนรู้จากเพื่อนที่ได้ใช้ชีวิตเรียนรู้อยู่ร่วมกัน พร้อมทั้งฝึกฝนทักษะการประมวล สังเคราะห์ สรุปความรู้และนำเสนอความรู้ที่ค้นพบได้ และในที่สุดคือความสามารถในการตัดสินใจ การเผชิญปัญหา และแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง สิ่งเหล่านี้คงเป็นคำตอบของคำถามหนึ่งที่หลายคนสงสัยว่าการเรียนรู้ควรอยู่แค่ในห้องเรียนจริงหรือ
     
Parent tip

     การเปิดโลกการเรียนรู้ให้กับเด็ก ๆ เพียงระยะเวลาสั้น ๆ หรือในสิ่งเล็กๆ สามารถสร้างแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับเด็ก ๆ ได้ และพ่อแม่ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กๆ ได้หลากหลายวิธี เช่น ให้เรียนรู้จากธรรมชาติ หรือเรียนรู้จากผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ หรือเพื่อนๆ
 

โดย : ส่วนสื่อสารองค์กร
   
   
     
การเรียนรู้ในช่วงชั้น

เทศกาลประจำปี


ปฏิทินเพลินพัฒนา
 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502. [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา