ครูเพลินฯ พบ รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

รายงานพัฒนาการนักเรียน
ปฏิทินโรงเรียน
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
      
ครูเพลินฯ พบ รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ พิมพ์ อีเมล
  ครูเพลินฯ พบ รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์

     หน่วยการเรียนวิชาธรรมชาติศึกษาและประยุกต์วิทยา ในภาคเรียนนี้ นักเรียนชั้น ๕ ได้ศึกษาเรื่อง “โครงสร้างเปลือกโลกกับอิทธิพลของน้ำและลักษณะภูมิประเทศเบื้องต้น”
 
     ครอบคลุมเนื้อหาการเรียนเรื่องโลก การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก การเกิดแผ่นดินไหว การเกิดภูเขา หุบเหว ที่สูงและที่ต่ำ วัฏจักรน้ำและพื้นที่ราบ การเกิดแผ่นดินและภูเขาของประเทศไทย (เหนือ อีสาน กลาง ใต้) แหล่งน้ำจืดตามธรรมชาติในประเทศไทย จากความรู้ พื้นฐานที่นักเรียนได้เรียนสู่การทำโครงงานในช่วง ๓ สัปดาห์หลังของภาคเรียน ผ่านสถานการณ์โจทย์ “ถ้าเขื่อนศรีนครินทร์แตกด้วยแผ่นดินไหวแล้วน้ำถูกระบายอย่างรวดเร็วสู่ลุ่มน้ำแม่กลอง ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนบริเวณท้ายเขื่อน โดยนักเรียนจะต้องคาดคะเนภัยพิบัติและต้องใช้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับลักษณะของภูมิประเทศ ลำน้ำ ประชากรแล้วประเมินความเสียหายต่อพื้นที่ต่างๆ ในย่านอุตสาหกรรม ย่านการเกษตร ย่านพาณิชย์ ”
 
     คณะคุณครูกลุ่มวิชาประยุกต์ ช่วงชั้นที่ ๒ จึงได้ไปขอคำปรึกษาจาก รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เกี่ยวกับข้อมูลความรู้ต่างๆ อาทิ ความสัมพันธ์ของเขื่อนและรอยเลื่อน โอกาสการเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทย ความเสี่ยงที่เขื่อนจะแตกเมื่อเกิดแผ่นดินไหว และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะปริมาณน้ำจากเขื่อนและพื้นที่ที่เสี่ยงต่อความเสียหาย เพื่อเป็นการเปิดมุมมองและเพิ่มเติมความรู้ให้กับคณะครูในการ
เตรียมความพร้อมสำหรับการพานักเรียนไปสู่การทำโครงงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
 
     
     นอกจากนี้ในสัปดาห์นี้นักเรียนชั้น ๕ กำลังเดินทางไปภาคสนาม ที่จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งจะทำให้ได้เรียนรู้พื้นที่บริเวณลุ่มน้ำแม่กลองและลุ่มน้ำแควซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะความเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกได้อย่างเด่นชัด ในขณะที่แม่น้ำแม่กลองและแม่น้ำแควใหญ่เป็นแม่น้ำที่มีความ
 
     สำคัญต่อคนในลุ่มน้ำ ตลอดสองฟากฝั่งเป็นที่ตั้งของชุมชนซึ่งมีการประกอบอาชีพที่หลากหลาย นอกจากนี้แม่น้ำทั้งสองยังสัมพันธ์กับเขื่อนศรีนครินทร์ที่ตั้งอยู่บนแนวรอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ จึงทำให้มีการศึกษาถึงความเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกที่อาจส่งผลกระทบต่อเขื่อนรวมถึงชุมชนที่อยู่บริเวณลุ่มน้ำทั้งสอง
 

โดย : ส่วนสื่อสารองค์กร

การเรียนรู้ในช่วงชั้น

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา