สยาม-ไทย : สร้างมิตรสัมพันธ์เพื่อสันติภาพ - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

รายงานพัฒนาการนักเรียน
ปฏิทินโรงเรียน
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
      
สยาม-ไทย : สร้างมิตรสัมพันธ์เพื่อสันติภาพ พิมพ์ อีเมล
  ภาคสนามมัธยมต้น
สยาม-ไทย : สร้างมิตรสัมพันธ์เพื่อสันติภาพ


     กิจกรรมภาคสนามมัธยมศึกษาตอนต้นทั้งช่วงชั้น ตั้งแต่ ๖-๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ภายใต้มโนทัศน์ “สยาม-ไทย : สร้างมิตรสัมพันธ์เพื่อสันติภาพ” เพื่อศึกษาแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดลพบุรี เพชรบูรณ์ และพิษณุโลก
 
     การออกภาคสนามครั้งนี้ ถือเป็นการสานต่อความคิดจากกิจกรรมภาคสนามครั้งก่อนๆ ซึ่งช่วงชั้นมัธยมได้ออกแบบการจัดกิจกรรมเป็นชุดการเรียนรู้ จากการได้เห็นภาพรวมของประเทศ ทั้งทางด้านวิวัฒนาการความเป็นชาติ พัฒนาการด้านเศรษฐกิจ การเมือง ชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นต่างๆ ในทั่วทุกภาค จนกระทั่งมาถึงกิจกรรมครั้งนี้ ที่จะได้ร่วมกันเปิดมุมมองออกไปสู่ความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงเรื่องราวระหว่างประเทศ อันส่งผลกระทบถึงพัฒนาการด้านต่างๆ ของประเทศไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจากภูมิสภาพ ที่เป็นเสมือนศูนย์กลางการส่งผ่านวัฒนธรรมในภาคพื้นเอเชียมาตั้งแต่สมัยโบราณ ทำให้ไทยเป็นที่สนใจของต่างชาติตลอดมา เส้นทางการค้าทั้งตามเมืองชายฝั่งทะเล และเมืองใน หรือเมืองที่อยู่ลึกเข้ามาในแผ่นดิน เช่น สุโขทัย ละโว้ อโยธยา และศรีเทพ ต่างถูกบันทึกไว้ในเอกสารของชาวตะวันตก ว่าเป็นเมืองสำคัญเพื่อที่จะผ่านไปสู่เมืองอื่นๆ ในทิศตะวันออกไกล การหลั่งไหลเข้ามาของผู้คนจากต่างเชื้อชาติศาสนา ทำให้เกิดการผสมผสานทั้งสภาพชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียนวัฒนธรรม รวมถึงเรื่องราวของความเป็นชาติพันธุ์อันหลากหลาย
 
     
     แม้กระทั่งในยุคหลัง ที่เรียกกันว่าการปฏิวัติโลก ตั้งแต่การปฏิวัติเกษตรกรรม อุตสาหกรรม จนถึงการปฏิวัติการสื่อสารโทรคมนาคม แต่ละยุคสมัยดังกล่าว ประเทศไทยก็ไม่เคยถูกมองข้ามจากสายตาชาวโลก ไม่ว่าโลกจะอยู่ในสภาวการณ์ใด
 
     เหล่านี้คือที่มาของการร่วมกันศึกษาเรื่องราว จาก “สยาม” สู่ความเป็น “ไทย” จากการสร้าง “มิตรสัมพันธ์” เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และครอบคลุมไปถึงการอยู่อย่างเอื้ออิงกันของ “คน-ฟ้า-ป่า-น้ำ” ว่าแต่ละส่วนส่งเสริมซึ่งกันและกันอย่างไร การที่มีป่าสมบูรณ์คอยซับน้ำจากฟ้า การที่คนอยู่ร่วมกับป่า กับฟ้ากับน้ำนั้น คนต้องดำเนินวิถีชีวิตอย่างไร จึงจะอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน
 
      ส่วนในด้านของความสัมพันธ์ของผู้คน นักเรียนก็ได้เรียนรู้ถึงกระบวนการพัฒนาทางสังคม ตั้งแต่ยุคโบราณ ยุคราชธานี จนถึงยุคของการปฏิรูปการปกครอง ได้เห็นภาพของวิธีการจัดการกับความขัดแย้งหรือแตกแยกทางความคิด ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวระหว่างการเปลี่ยนผ่านของยุคสมัย รวมทั้งการแสวงหาความเป็นอยู่อย่างพอเพียงร่วมกัน เพื่อให้สังคมและประเทศชาติเจริญรุดหน้าต่อไปได้ โดยไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน
 
     
     นอกจากสมรรถนะสำคัญทั้ง ๕ ประการ ตั้งแต่ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี เพื่อช่วยสร้างให้ตนเองเป็นผู้รู้จักการเรียนรู้ตลอดชีวิตแล้ว การเปิดมุมมองให้นักเรียนได้เห็นถึงภาพรวมว่าแต่ละครั้งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นบนโลกใบนี้ ทั้งโลกจะเคลื่อนไหวไปด้วยกัน ย่อมจะทำให้นักเรียนรู้จักมองโลกอย่างเป็นธรรม ตระหนักชัดในหัวใจว่า “ความเป็นไทย” ไม่ได้เริ่มต้นหรือดำเนินไปอย่างโดดเดี่ยว การสร้างมิตรสัมพันธ์เพื่อให้ทั้งโลกอยู่ร่วมกันอย่างมีสันติภาพนั้น เป็นเรื่องที่ทุกคน ทุกชาติ ทุกภาษาต่างร่วมกันแสวงหา และตั้งเป็นจุดมุ่งหมายหลักของการดำเนินชีวิต
 
     กิจกรรมการออกภาคสนามครั้งนี้ จึงถือเป็นการจุดประกาย ดวงไฟเล็กๆ ให้เกิดขึ้นในหัวใจของพี่ๆ น้องๆ ชาวมัธยมต้น ให้รู้ว่า กว่าที่เราจะเป็นเราได้ทุกวันนี้ กว่าที่ประเทศไทยจะเป็นไทยได้อย่างทุกวันนี้ เราผ่านอะไรมาบ้าง เราได้รับบทเรียนและจะใช้บทเรียนนั้นเพื่อการดำเนินชีวิตในภายภาคหน้าต่อไปอย่างไร ที่สำคัญก็คือ เราจะอยู่ได้อย่างไร ท่ามกลางความสัมพันธ์ที่หลากหลาย ในยุคที่โลกแคบลงจนคนที่อยู่ไกลกันคนละซีกโลก สามารถเห็นหน้าพูดจาทักทายกันได้ ภายในเสี้ยวนาทีที่คิดถึงกัน...
 
     

โดย : ส่วนสื่อสารองค์กร

การเรียนรู้ในช่วงชั้น

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา