สร้างทักษะชีวิต พิชิตอาเซียน - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

รายงานพัฒนาการนักเรียน
ปฏิทินโรงเรียน
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
      
สร้างทักษะชีวิต พิชิตอาเซียน พิมพ์ อีเมล
  สร้างทักษะชีวิต พิชิตอาเซียน

     ระยะเวลา ๑๐ วันจากกรุงเทพ ถึง สิงคโปร์ กับการเป็น “นักเดินทาง” ของนักเรียนมัธยมปลาย ร.ร เพลินพัฒนา บน “เส้นทางสายคาบสมุทรมาลายู (Malay Peninsula)” ที่จะช่วยสร้างประสบการณ์ชีวิตให้กับนักเรียนในการก้าวสู่โลกกว้าง ฝึกวิธีคิด และเปิดมุมมองใหม่ๆ กับการเดินทางในครั้งนี้
 
     มีเรื่องราวให้เรียนรู้มากมายหลายมิติ เริ่มจากมิติทางภูมิศาสตร์ และมิติทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม สังคม และเศรษฐกิจ ที่จะได้สัมผัสจริงบนเส้นทางและในเมืองต่างๆ โดยนักเรียนจะเดินทางออกจากกรุงเทพฯ ไปจนถึงสิงคโปร์ด้วยรถไฟ รถยนต์ เรือ ผ่านเส้นทาง ปีนัง กัวลาลัมเปอร์ มะละกา ยะโฮร์บาห์รู ประเทศมาเลเซีย และเดินทางกลับจากสิงคโปร์ด้วยเครื่องบิน ใช้เวลาเดินทาง ๑๐ วัน โดยมีค่าใช้จ่าย ๒๘,๐๐๐ – ๓๘,๐๐๐ บาท หรือเฉลี่ยวันละ ๒,๘๐๐ – ๓,๘๐๐ บาท ขึ้นอยู่กับการวางแผนการเดินทาง (ที่พักและยานพาหนะ)
 
     ซึ่งนักเรียนจะเป็นผู้ศึกษาเส้นทางและวางแผนการเดินทางด้วยตนเอง เช่น การเตรียมหาข้อมูลของแต่ละพื้นที่ วิธีการเดินทาง การประสานงานกับที่พักและยานพาหนะ ได้ฝึกเป็นผู้นำและผู้ตาม และจะได้พบกับ “ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเดินทาง” เพื่อฝึกการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ภายใต้การดูแลของโรงเรียนและที่ปรึกษา ผู้มีความชำนาญในการเป็นนักเดินทางท่องโลก
 
 
 
     Cohen ( 1972 ) ได้นำแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะร่วมทางพฤติกรรมและบทบาททางสังคมมาจัดประเภทของนักท่องเที่ยวเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
 
1. นักท่องเที่ยวที่เดินทางเป็นกลุ่ม ( Organised Mass Tourists ) เป็นนักท่องเที่ยวที่ซื้อรายการนำเที่ยวกับบริษัทจัดนำเที่ยวที่ได้เตรียม สิ่งอำนวยความสะดวก การเดินทาง ที่พัก อาหารสถานที่ท่องเที่ยว และมัคคุเทศก์ ไว้เรียบร้อยโดยนักท่องเที่ยวไม่ต้องวางแผนการเดินทางเอง นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ต้องการเพียงการพักผ่อน ความสนุกสนาน ความเพลิดเพลินและความแปลกใหม่โดยไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องได้รับความรู้ หรือ ทำความเข้าใจกับชุมชนท้องถิ่น
 
2. นักท่องเที่ยวที่เดินทางเป็นกลุ่มอิสระ ( Individual Mass Tourists ) เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความชำนาญในการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเองโดยไม่ต้องมีผู้นำเที่ยว แต่อาจจะใช้บริการจากบริษัทจัดนำเที่ยวในการสำรองที่พัก หรือ การทำกิจกรรมอื่น ๆ แต่จะวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเอง นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีความต้องการคล้ายกับกลุ่มแรก คือ ต้องการเดินทางไปสถานที่ ๆ มีชื่อเสียง สวยงาม สะดวกสบาย และต้องการ การพักผ่อน และความสนุกสนานจากการเดินทางเท่านั้น
 
3. นักสำรวจ ( Explorer ) เป็นนักท่องเที่ยวที่มีความแตกต่างจาก 2 กลุ่มแรก คือ จะหลีกเลี่ยงเส้นทาง หรือ สถานที่ และกิจกรรมของนักท่องเที่ยวทั่วไป แต่จะแสวงหาเส้นทางหรือแหล่งท่องเที่ยวใหม่ด้วยตนเอง นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มักไม่ต้องการที่จะได้รับความสะดวกสบายหรือความ สนุกสนานในการเดินทางท่องเที่ยวมากนัก แต่ต้องการที่จะบรรลุเป้าหมายคือความมุ่งมั่นของตน ( Self Actualization ) และจะมีความสนใจที่จะศึกษาทำความเข้าใจเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่จากวัฒนธรรม ของคนท้องถิ่น
 
3. นักสำรวจ ( Explorer ) เป็นนักท่องเที่ยวที่มีความแตกต่างจาก 2 กลุ่มแรก คือ จะหลีกเลี่ยงเส้นทาง หรือ สถานที่ และกิจกรรมของนักท่องเที่ยวทั่วไป แต่จะแสวงหาเส้นทางหรือแหล่งท่องเที่ยวใหม่ด้วยตนเอง นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มักไม่ต้องการที่จะได้รับความสะดวกสบายหรือความ สนุกสนานในการเดินทางท่องเที่ยวมากนัก แต่ต้องการที่จะบรรลุเป้าหมายคือความมุ่งมั่นของตน ( Self Actualization ) และจะมีความสนใจที่จะศึกษาทำความเข้าใจเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่จากวัฒนธรรม ของคนท้องถิ่น
 
พฤติกรรมในการเดินทาง
 
 • แสวงหาความสันโดษ แสวงหาความหมายของชีวิต (Seekers or Escapers)
 • เดินทางด้วยความสนใจในการพบปะผู้คนในท้องถิ่น ต้องการทดลองอาหารท้องถิ่น
  และพูดภาษาของท้องถิ่นนั้นๆ (Anthropologist)
 • นักท่องเที่ยวที่สนใจทางด้าน ประวัติศาสตร์ โบราณคดี อารยธรรมเก่าแก่ สถานที่หรือสิ่งปรักหักพัง
  (Archaeologists or Historical Tourists)
 • เดินทางเพื่อศึกษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งมีชีวิต และไม่มีชีวิต ( Conservationist )
 • เดินทางเพื่อศึกษาศิลปวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนในแหล่งท่องเที่ยว ( Cultural Tourists )
 • เดินทางเพื่อศึกษาวิวัฒนาการของมนุษยชาติ เชื้อชาติ วิถีการดำรงชีวิตของมนุษย์แต่ละชาติ (Ethnic Tourists)
 • เดินทางเพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ของธรรมชาติ เมือง ประเทศ ความแตกต่างของอาคารบ้านเรือน
  ความสะอาด (Environmental Tourists)
 
   
 
 
   
     
Traveller Concept
 
      เดินทางเป็นกลุ่มอิสระ ( Individual Mass Tourists ) เป็นกลุ่มที่มีความชำนาญในการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเองโดยไม่ต้องมีผู้นำเที่ยว แต่อาจจะใช้บริการจากบริษัทจัดนำเที่ยวในการสำรองที่พักหรือการทำกิจกรรมอื่น ๆแต่จะวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเอง นักท่อเที่ยวกลุ่มนี้มีความต้องการคล้ายกับกลุ่มแรก คือ ต้องการเดินทางไปสถานที่ ๆ มีชื่อเสียง สวยงาม สะดวกสบาย และต้องการ การพักผ่อน และความสนุกสนานจากการเดินทางเท่านั้น
 
     นักสำรวจ ( Explorer ) จะหลีกเลี่ยงเส้นทาง หรือ สถานที่ และกิจกรรมของนักท่องเที่ยวทั่วไป แต่จะแสวงหาเส้นทางหรือแหล่งท่องเที่ยใหม่ด้วยตนเอง นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มักไม่ต้องการที่จะได้รับความสะดวกสบายหรือความสนุกสนานในการเดินทางท่องเที่ยวมากนัก แต่ต้องการที่จะบรรลุเป้าหมายคือความมุ่งมั่นของตน (SelfActualization ) และจะมีความสนใจที่จะศึกษาทำความเข้าใจเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่จากวัฒนธรรม ของคนท้องถิ่น
 
 
 
 
 
 
 
Penang
 
   
Kuala Lumper  
   
   
Malacca  
   
   
Singapore  
   
   

โดย : ส่วนสื่อสารองค์กร

การเรียนรู้ในช่วงชั้น

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา