Plearnpattana Sport Climbing Competition 2014 - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

รายงานพัฒนาการนักเรียน
ปฏิทินโรงเรียน
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
      
Plearnpattana Sport Climbing Competition 2014 พิมพ์ อีเมล
  “ ปีนผา” ให้อะไรมากกว่าที่คิด

     กีฬาปีนผาเป็นกีฬาที่ช่วยฝึกฝนปัญญาทั้ง ๓ ฐาน คือ ฐานใจให้มีสมาธิและความกล้าเอาชนะความกลัว ฐานคิด มีการวางแผนเส้นทางการปีน เพื่อพิชิตจุดหมายที่ตั้งไว้ให้สำเร็จ และฐานกาย ใช้ร่างกายที่สัมพันธ์กัน เสริมกล้ามเนื้อให้แข็งแรง เสริมความยืดหยุ่นของร่างกายขณะเคลื่อนไหวบนที่สูง
     
     หน้าผาจำลอง รร.เพลินพัฒนา เริ่มเปิดให้นักเรียน คุณครู และผู้ปกครองได้วัดใจขึ้นไปสั่นกระดิ่งที่จุดความสูง ๑๑ เมตร ราวเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ คุณไกรศักดิ์ บุญทิพย์ (ครูต้อม) ผู้เชี่ยวชาญจาก Proclimber และกรรมการฝ่ายต่างประเทศของสมาคมกีฬาปีนหน้าผาแห่งประเทศไทย ซึ่งเข้ามาช่วยสอนการปีนผาที่ รร.เพลินพัฒนา เล่าว่า กีฬาปีนผาจำลอง (Sport Climbing wall) ได้รับความนิยมอยู่ทั่วโลกในช่วงระยะเวลา ๑๕ ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในทวีปยุโรป และอเมริกา ในประเทศอินโดนีเซีย ได้บรรจุกีฬาประเภทนี้เข้าไปในหลักสูตรสำหรับเด็กประถม ในสิงคโปร์สำหรับเด็กมัธยม  
     
 
     ในประเทศไทยกีฬาปีนผา ก็ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งโรงเรียนเพลินพัฒนา เป็นสถาบันการศึกษาแรกๆ ที่เล็งเห็นความสำคัญของกีฬาประเภทนี้ จึงได้สร้างหน้าผาจำลองขึ้นให้กับนักเรียนได้เรียนรู้ และนำกีฬาปีนผาบรรจุไว้ในหน่วยวิชากีฬา และชมรมสำหรับนักเรียนระดับมัธยม อีกทั้งยังเพิ่มทางเลือกสำหรับนักเรียนระดับประถมที่สนใจในชั่วโมงกลุ่มประสบการณ์ ไปจนถึงน้องอนุบาลสามารถลงเรียนได้นอกเวลาเรียน
 
       
     ส่วนสนับสนุนและพัฒนากิจกรรมพิเศษ รร.เพลินพัฒนา ร่วมกับชมรมปีนผาเพลินพัฒนา ได้จัดให้มี การแข่งขันกีฬาปีนผาเพลินพัฒนา ครั้งที่ ๑ ขึ้นในวันศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. ณ หน้าผาจำลอง อาคารมัธยม โดยมีวัตถุประสงค์
 
  ๑. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนทุกระดับชั้น หันมาสนใจกีฬาปีนผา ซึ่งเป็นกีฬาที่ส่งเสริมทักษะหลายอย่าง ทั้งร่างกายและจิตใจ อาทิ การก้าวข้ามความกลัวและอุปสรรค การวางแผน และการมีสมาธิจดจ่อต่อเนื่อง
   
  ๒. สนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียนที่สนใจกีฬาปีนผา ได้มีประสบการณ์เข้าร่วมการแข่งขันกับนักกีฬาจากโรงเรียนอื่นๆ เพื่อยกระดับทักษะ และความสามารถของตนเอง เพื่อการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
   
  ๓. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับโรงเรียนอื่นๆ ที่สนับสนุนกีฬาปีนผาเหมือนกัน
   
     
ในการแข่งขันครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมแข่งขันประกอบด้วย
 
  • รร.เพลินพัฒนา จำนวน ๔๗ คน
  • รร.วัดไทร จำนวน ๑๕ คน
  • รร.อัสสัมชัญธนบุรี จำนวน ๑๖ คน
  • รร.ฐานเทคโนฯ จำนวน ๑ คน
  • รร.ธรรมศาสตร์คลองหลวง จำนวน ๑ คน
  • วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม จำนวน ๑ คน
  • วิทยาลัยเทคโนตั้งตรงจิตร จำนวน ๑ คน
 
รวมทั้งสิ้น ๘๒ คน
 
รายการนี้มีตั้งแต่ช่วงชั้นอนุบาล – มัธยม ผลการแข่งขันมีดังนี้ค่ะ
 
  รุ่น YOUTH A 2540-2541 (97-98) Top rope Male
อันดับ ๑ นายภาณุพงศ์ ศิลปกอบ วิทยาลัยเทคโนตั้งตรงจิตร
อันดับ ๒ นายวานุสิทธิ์ พันธมิตร วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
อันดับ ๒ นายธนาธิษณ์ สมิทธิชัยนนท์ รร.อัสสัมชัญธนบุรี
อันดับ ๓ นายอมรินทร์ นามรัตนศรี รร.ฐานเทคโน
   
  รุ่น YOUTH A 2540-2541 (97-98) Top rope Female
อันดับ ๑ นางสาวเบญญา ไชยโสดา รร.วัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล)
   
  รุ่น YOUTH B 2542-2543 (99-00) Top rope Male
อันดับ ๑ เด็กชายธีรพล บุญเดช รร.วัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล)
อันดับ ๒ เด็กชายกฤษฎากร ทองมั่ง รร.ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
อันดับ ๒ เด็กชายนุชิน ติยะพรัญชัย รร.เพลินพัฒนา
อันดับ ๓ เด็กชายธารทอง ฉิมอ่อง รร.เพลินพัฒนา
   
  รุ่น YOUTH B 2542-2543 (99-00) Top rope Female
อันดับ ๑ เด็กหญิงณราดา ดิษยบุตร รร.เพลินพัฒนา
อันดับ ๒ เด็กหญิงปัณณชา เลิศลาภนนท์ รร.พลินพัฒนา
อันดับ ๓ เด็กหญิงพนิตา โพนเงิน รร.เพลินพัฒนา
   
  รุ่น YOUTH C 2544-2545 (01-02) Top rope Male
อันดับ ๑ เด็กชายวงศกร มหามร วัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล)
อันดับ ๒ เด็กชายณภัทร สมใจปองธรรม อัสสัมชัญธนบุรี
อันดับ ๓ เด็กชายณาธาร มาพบสุข วัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล)
   
  รุ่น YOUTH C 2544-2545 (01-02) Top rope Female
อันดับ ๑ เด็กหญิงดรินกร ภูษาแก้ว รร.วัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล)
อันดับ ๒ เด็กหญิงเอมอร อินทร์ชูพงษ์ รร.เพลินพัฒนา
อันดับ ๓ เด็กหญิงจิราพร เกียรติวัชรชัย รร.วัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล)
   
  รุ่น KID A 2546-2547 (03-04) Top rope Male
อันดับ ๑ เด็กชายอภิวิชญ์ ลิ้มพานิชภักดี รร.อัสสัมชัญธนบุรี
อันดับ ๒ เด็กชายอรรฆพร เบญจสมิทธิพร รร.วัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล)
อันดับ ๓ เด็กชายศิริมงคล แคบขุนทด รร.วัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล)
   
  รุ่น KID A 2546-2547 (03-04) Top rope Female
อันดับ ๑ เด็กหญิงนิชนันท์ ภู่ศิริ รร.อัสสัมชัญธนบุรี
อันดับ ๒ เด็กหญิงภาพิต สถิตธรรมจิตร รร.อัสสัมชัญธนบุรี
อันดับ ๓ เด็กหญิงอชิรญาณ์ นิตยโกศล รร.เพลินพัฒนา
   
  รุ่น KID B 2548-2549 (05-06) Top rope Male
อันดับ ๑ เด็กชายปราณยุต รุ่งอมรนรากุล รร.อัสสัมชัญธนบุรี
อันดับ ๒ เด็กชายภวัต โชติบริบูรณ์ รร.เพลินพัฒนา
อันดับ ๒ เด็กชายตรีบดินท์ สมิทธิชัยนนท์ รร.อัสสัมชัญธนบุรี
อันดับ ๓ เด็กชายปิตุภูมิ สินสมบัติ รร.เพลินพัฒนา
   
  รุ่น KID B 2548-2549 (05-06) Top rope Female
อันดับ ๑ เด็กหญิงณัฐกฤตา อำนรรฆกิตติกุล รร.เพลินพัฒนา
อันดับ ๒ หม่อมราชวงศ์พริมา ยุคล รร.เพลินพัฒนา
อันดับ ๓ เด็กหญิงชฎาพร ช้างโต รร.เพลินพัฒนา
   
  รุ่น KID C อนุบาล Top rope Male
อันดับ ๑ เด็กชายศรัณย์ สถิตธรรมจิตร รร.อัสสัมชัญธนบุรี
อันดับ ๒ เด็กชายพิจิก กลัญชัย รร.เพลินพัฒนา
อันดับ ๓ เด็กชายอสมา ฝากพร รร.เพลินพัฒนา
   
  รุ่น KID C อนุบาล Top rope Female
อันดับ ๑ เด็กหญิงวริญณ์ลักษมิ์ กุศลสินชัย รร.เพลินพัฒนา
อันดับ ๒ เด็กหญิงกรวรรณ ถิรางกูร รร.เพลินพัฒนา
อันดับ ๓ เด็กหญิงญาณิสา ภู่ศิริ รร.อัสสัมชัญธนบุรี
   
     ขอชื่นชมในสปิริตนักกีฬาทุกคน เหรียญรางวัลอาจเป็นเพียงผลพลอยได้แต่สิ่งที่ได้มากกว่าคือการรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และสิ่งสำคัญ นี่คือก้าวแรกของการก้าวผ่านอุปสรรคเล็กๆกับการเอาชนะความกลัว รากฐานสำคัญในการทำสิ่งต่างๆในชีวิต
 
       
     การออกแบบหน้าผาจำลองที่ รร.เพลินพัฒนา ส่วนแรกซ้ายสุดสำหรับเด็กเล็ก พื้นผิวเป็นแนวดิ่งรูปแบบเดียวกันตลอดเส้นทาง มีตัวจับ (Handholds) ขนาดใหญ่ สีสันสดใสดึงดูดความสนใจ และผ่อนคลายความตึงเครียดของเด็กๆ โดยจัดวางในตำแหน่งที่ใกล้เคียงกัน

     หน้าผาส่วนกลาง ติดตั้งตัวจับขนาดใหญ่ มีความท้าทายมากขึ้นบริเวณจุดเบี่ยง ที่มีการเปลี่ยนมุมองศาในระยะ ๓ เมตร และ ๖ เมตร

     ส่วนด้านขวาสุด จะมีความชันมากขึ้น และมีลักษณะเป็นพื้นเทลาดเอียงมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะระยะ ๓ เมตรสุดท้าย นอกจากนี้ สีทั้ง ๔ สี ของตัวจับยังแสดงความหมายของความยากง่ายในแต่ละเส้นทางอีกด้วย และตัวจับเหล่านี้สามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ได้ เพื่อเป็นการกำหนดความยากง่าย หรือออกแบบเส้นทางความท้าทายใหม่ได้ รวมถึงให้มีความหลากหลายได้อีกต่อไปในอนาคต

     กีฬาปีนผาเป็นกีฬาที่ปลอดภัย แต่ผู้เล่นต้องเล่นให้ถูกต้อง และเข้าใจหลักการใช้อุปกรณ์ทุกส่วนที่มีความสำคัญ ซึ่งได้รับการรับรองจากสมาพันธ์ปีนหน้าผาโลก ภายใต้ระบบ ๑. safety ๒. double safe และ ๓. double check สำหรับผู้ปีน เช่น มีห่วงล็อกโรยตัว ๒ ตัว ส่วนครูฝึก (Belayer) ช่วยผ่อนเชือก และควบคุมความเร็วในการโรยตัว ให้คำแนะนำการปีนอยู่ที่พื้นด้านล่าง มีอุปกรณ์ GRIGRI เป็นเครื่องมือช่วยเพิ่มความปลอดภัย โดยใช้ล็อกด้านหนึ่งไว้กับเข็มขัดนิรภัย และอีกด้านหนึ่งใช้กับเชือกของผู้ปีน หากเกิดเหตุกระทันหันผู้ปีนจะพลัดตก เชือกจะถูกล็อกอัตโนมัติ คล้ายกับการทำงานของระบบเข็มขัดนิรภัยในรถยนต์
       
       
การเรียนรู้ในช่วงชั้น

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา