เด็กพิเศษเรียนร่วม...เตรียมความพร้อมสู่งานอาชีพ - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

รายงานพัฒนาการนักเรียน
ปฏิทินโรงเรียน
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
      
เด็กพิเศษเรียนร่วม...เตรียมความพร้อมสู่งานอาชีพ พิมพ์ อีเมล
  เด็กพิเศษเรียนร่วม...เตรียมความพร้อมสู่งานอาชีพ

     เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ทางส่วนการศึกษาพิเศษได้จัดโครงการประชุมผู้ปกครองเด็กพิเศษเรียนร่วม โรงเรียนเพลินพัฒนา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี ในครั้งนี้จัดขึ้นในหัวข้อเรื่อง “การเตรียมความพร้อมสู่งานอาชีพ”
 
     เนื่องจากในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ที่จะมาถึง ทางส่วนการศึกษาพิเศษจะจัดโครงการเรียนร่วมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งเป็นการต่อยอดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีข้อจำกัดทางสติปัญญา ให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพ ตามความต้องการจำเป็น และมีโอกาสเข้าเรียนในรูปแบบการจัดการเรียนร่วมที่เหมาะสม เพื่อให้นำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข
 
     
     ภายในงานนอกจากการบรรยายให้ความรู้จากวิทยากรผู้มากด้วยความรู้และประสบการณ์ ดร.สดใส คุ้มทรัพย์อนันต์ นักสังคมสงเคราะห์เชี่ยวชาญ หัวหน้าโครงการทดลองจ้างงาน ผู้บกพร่องทางสติปัญญา สถาบันราชานุกูล แล้ว ด้านหน้ามีการสาธิตกิจกรรมทักษะชีวิตของนักเรียนในโครงการเรียนร่วม โดยแบ่งออกเป็น ๔ กลุ่ม คือ งานบ้านและการดูแลตนเอง (พับผ้า + รีดผ้า), งานประดิษฐ์ (ร้อยมาลัย), งานประกอบอาหาร (ไข่เจียว / ข้าวโพดคลุกเนย) และงานช่าง (ถอดประกอบพัดลม) โดยแต่ละกลุ่มจะนำเสนองานผ่านกระบวนการที่เคยได้ปฏิบัติ ๓ ขั้นตอน ดังนี้ (๑) ขั้นสาธิต (๒) ขั้นการสอน (๓) ขั้นสรุป เด็กๆ จึงปฏิบัติได้อย่างคล่องแคล่ว ทะมัดทะแมงทีเดียวค่ะ ทักษะเหล่านี้ เมื่อเด็กๆ ได้รับการฝึกจากโรงเรียนแล้ว ยังได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองในการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะ
 
     
การเรียนรู้ในช่วงชั้น

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา