สุดยอดหนอนหนังสือประจำภาคเรียนวิมังสา ๒๕๕๖ - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

รายงานพัฒนาการนักเรียน
ปฏิทินโรงเรียน
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
      
สุดยอดหนอนหนังสือประจำภาคเรียนวิมังสา ๒๕๕๖ พิมพ์ อีเมล
  สุดยอดหนอนหนังสือประจำภาคเรียนวิมังสา ๒๕๕๖

     ห้องสมุดได้จัดโครงการ “สุดยอดหนอนหนังสือ” โดยเก็บข้อมูลจากนักเรียนที่มีสถิติการยืมสูงสุดในแต่ละช่วงชั้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่านและให้กำลังใจแก่หนอนหนังสือทั้งหลาย ในภาควิมังสา ปีการศึกษา๒๕๕๖ มีรายชื่อดังนี้ค่ะ
       
สุดยอดหนอนหนังสือช่วงชั้นที่ ๑
       
       
๑. ด.ช.ปัณณ์
ปัญญานุสรณ์กิจ
(ปัณณ์)
ชั้น ๒/๑
๒. ด.ช.เมริท
คงสืบชาติ
(ใจกว้าง)
ชั้น ๑/๓
๓. ด.ญ.อคิราห์
นิรันตรานนท์
(กิ๊ฟ)
ชั้น ๓/๓
๔. ด.ช.ณพล
จรุงผลพิพัฒน์
(ณภัทร)
ชั้น ๓/๔
       
       
๕. ด.ช.ปารมี
บูรณประพฤกษ์
(นต)
ชั้น ๓/๔
๖. ด.ช.ปภังกร
นิลอรุณ
(นิล) ชั้น
๑/๓
๗. ด.ญ.สุกฤตา
วิเศษจัง
(พิงค์)
ชั้น ๓/๓
๘. ด.ญ.มีสุข
นนทลีรักษ์
(แพนด้า)
ชั้น ๒/๒
       
   
       
 
๙. ด.ญ.ชิตาพร
กัลยาจิตร์โกศล
(ปาล์มมี่)
ชั้น ๑/๒
๑๐. ด.ญ.ณกานต์
จันทรังษ์
(ต้นฝน )
ชั้น ๓/๒
 
       
สุดยอดหนอนหนังสือช่วงชั้นที่ ๒
       
       
๑. ด.ญพิมพ์ภัทรา
ศักดิ์ประภัสสร
(เฟรนด์)
ชั้น ๔/๓
๒. ด.ช.ภาณุ
อาทิภาณุ
(ปัน ปัน)
ชั้น ๔/๔
๓. ด.ญ.ธัญธร
ธนาบริบูรณ์
(ปัน ปัน) ชั้น
๔/๔
๔. ด.ญ.ณัฐณิชา
เวียงสงค์
(เกรท)
ชั้น๕/๔
       
       
๕. ด.ญ.ลลิล
ดวงพัตรา
(เอมี่)
ชั้น ๕/๑
๖. ด.ญ.เอมจันทร์
จาตุรันต์ภิญโญ
(จันทร์)
ชั้น ๕/๑
๗. ด.ญ.พรรษชล
โตนดแก้ว
(ลูกตาล)
ชั้น ๕/๑
.๘. ด.ญ.ชญาดา
สุขเพสน์
(หนูไหม)
ชั้น ๕/๓
       
   
       
 
๙. ด.ญ.ชลิตา
นพมณีจำรัสเลิศ
(แพม)
ชั้น ๖/๓
๑๐. ด.ญ.วิรชา
อุเทนพิทักษ์
(เพียว)
ชั้น ๕/๑
 
       
สุดยอดหนอนหนังสือช่วงชั้นมัธยมต้น
       
       
๑. ด.ช.บุณยกร
จงเลิศจรรยา
(แบงค์)
ชั้น ๗
๒. ด.ญ.อรุโณทัย
ศรีอำไพ
(มุก)
ชั้น ๗
๓. ด.ญ.อนัตตา
สื่อสุวรรณ
(ศีล)
ชั้น ๗
๔. ด.ญ.เอื้ออังกูร
วิทยรุ่งเรือง
(เอื้อ)
ชั้น ๗
       
       
๕. ด.ญ.พัทธมน
พรหมโมปการ
(ยาหยี)
ชั้น ๘
๖. ด.ญ.ณกมล
แสนสุขทวัทรัพย์
(เกน)
ชั้น ๘
๗. ด.ช.ปิติพัฒน์
วงศ์สิทธิกานต์
(พู)
ชั้น ๙
๘. ด.ญ.สรันยา
อาภรณ์สุวรรณ
(สรัล)
ชั้น ๘
       
   
       
 
๙. ด.ญ.ชญานันท์
ธัญอนันต์กูล
(เหวิน)
ชั้น ๘
๑๐. ด.ช.อิทธินันท์
ตันเจริญ
(ฌอง)
ชั้น ๙
 
       
       
สุดยอดหนอนหนังสือช่วงนมัธยมปลาย
       
 
       
 
๑. น.ส.จินต์ภาณี
สุขวัฒโน
(จินนี่)
ชั้น ๑๑
๒. นายพิสิฐสิริ
สิริภัทรวณิชย์
(ป๊อป)
ชั้น ๑๑
๓. นายปุณณรัฐ
นาคอาทิตย์
( ปุณ)
ชั้น ๑๒
       
การเรียนรู้ในช่วงชั้น

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา