คำนิยม หนังสือ คู่คิด...ครูเพลิน - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

รายงานพัฒนาการนักเรียน
ปฏิทินโรงเรียน
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
      
พิมพ์ อีเมล
  คำนิยม หนังสือ คู่คิด...ครูเพลิน

     เมื่ออ่านหนังสือ คู่คิด…ครูเพลิน จบ ผมบอกตัวเองว่า นี่คือรูปธรรมของการที่โรงเรียนเพลินพัฒนาเป็น โรงเรียนแห่งการเรียนรู้
 
     มองอีกมุมหนึ่ง นี่คือ “คู่มือครูแห่งศตวรรษที่ ๒๑” เป็นคู่มือชวนคิด ชวนทดลอง และเรียนรู้ ไม่ใช่คู่มือที่เป็นพิมพ์เขียวตายตัว
 
     ผมมีความภูมิใจเป็นพิเศษ ที่ครูใหม่บอกว่า หนังสือ คู่คิด ... ครูเพลิน ได้จากการนำสาระจากบันทึกชุด "จับความจากยอดครูฝรั่ง นำมาฝากครูเพื่อศิษย์" (http://www.gotoknow.org/posts?tag=LauAnne) เอาไปตีความ ทดลองปฏิบัติ แล้วตีความจากผลการปฏิบัติ เขียนเป็นหนังสือเล่มนี้ จึงกล่าวได้ว่า หนังสือเล่มนี้เขียนโดยผู้รู้จริง
 
     ที่จริงบันทึกใน บล็อก ชุด "จับความจากยอดครูฝรั่ง นำมาฝากครูเพื่อศิษย์" ได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือ วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ ๒๑ และตีพิมพ์ซ้ำโดย สสค. เป็นหนังสือชื่อ สอนนอกกรอบ : ยุทธวิธีจับใจศิษย์ รวมทั้งจะมีการแปลหนังสือ Teaching Outside the Box : How to Grab Your Students by Their Brains ออกเป็นภาคไทยโดย สสค.  
     
     แต่ทั้งหมดนั้นเป็นแนวทางบนฐานวัฒนธรรมฝรั่ง หรืออาจกล่าวว่า เต็มไปด้วยกลิ่นนมเนย โดยที่หนังสือ คู่คิด...ครูเพลิน อยู่บนฐานวัฒนธรรมไทย มีเรื่องเล่าจริงๆ ของครูไทยแทรกอยู่ ได้กลิ่นกะปิน้ำปลา รวมทั้งได้กลิ่น “ผู้เรียนรู้” (learning person) ของครูในเรื่อง และได้กลิ่น “วัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้” (learning culture) ในโรงเรียนเพลินพัฒนา
 
     หนังสือในแนว “วิถีปฏิบัติในการทำหน้าที่ครูที่เปี่ยมด้วยวิญญาณครูเพื่อศิษย์” แบบนี้ จึงเป็นที่ต้องการอย่างยิ่งในสังคมไทย ดังนั้น คู่คิด…ครูเพลิน เล่มนี้จึงน่าจะพิมพ์ออกวางจำหน่าย เผยแพร่อย่างกว้างขวางเพื่อประโยชน์ต่อวงการศึกษาไทย
 

     ผมชอบข้อความในหน้า๓๘ ที่แบ่งการเรียนรู้ เป็น ๔ กลุ่มประสบการณ์ ผมคิดว่าการเรียนรู้ในกลุ่มวิชาแม่บท จะเป็นพื้นฐานสำคัญไปตลอดชีวิต คือใช้ได้ตลอดชีวิต เพื่อให้เป็นบุคคลเรียนรู้ คือมีทักษะในการเรียนจากสัมผัสของตนเอง ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ และจินตนาการ นักเรียนที่ได้เรียนเพื่อฝึกฝนตนเองในกลุ่มวิชานี้ จะเป็นคนที่มีทักษะด้านในสูง รู้จักตนเอง ที่จริงสาระในหน้า ๓๗ - ๓๙ บอกว่า โรงเรียนเพลินพัฒนาแผนกประถม จัดการเรียนรู้ตามแนวทางการศึกษาแห่งศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อวางรากฐานให้นักเรียนพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ

 
     
     ผมคิดว่า หัวใจของสาระในหนังสือเล่มนี้อยู่ที่เรื่อง กระบวนการเรียนรู้ในชั้นเรียน (Open Approach) ในหน้า ๕๐ - ๕๘ นี่คือทักษะที่ขาดหายไปของครูไทย ทักษะนี้จะทำให้ครูเป็นครูแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ไม่ใช่ครูยุคโบราณคือยุคถ่ายทอดความรู้ และเมื่อผนวกกับสาระเรื่อง Lesson Studyในหน้า ๕๙ - ๖๖ ก็จะช่วยให้ครูได้ฝึกฝนตนเองเพื่อเป็นครูแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ได้เต็มภาคภูมิ ได้โดยไม่ยาก แถมยังสนุกสนานและสั่งสมกัลยาณมิตร เพราะแนวทาง Open Approach ผนวกกับ Lesson Study เป็นการสร้างชุมชนเรียนรู้จากการปฏิบัติของครู
 
     นั่นคือข่าวดีสำหรับสังคมไทย ที่มีหนังสือดีๆ ด้านการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เพิ่มขึ้นมาอีกเล่มหนึ่ง โดยมีความพิเศษ ตรงที่เขียนกลั่นหรือตกผลึกมาจากประสบการณ์
 
     ข่าวร้ายก็เป็นอันเดียวกับข่าวดีนั่นเอง ท่านผู้อ่านจะเข้าใจหนังสือเล่มนี้ได้ไม่ลึก หากไม่ได้ตีความแล้วนำไปทดลอง ปฏิบัติด้วยตนเอง หรือไปเป็น “open approach intern” ที่โรงเรียนเพลินพัฒนา
 
     เข้าใจว่าหนังสือเล่มนี้ตั้งใจเขียนไว้อ่านกันเองภายในโรงเรียนเพลินพัฒนา แต่ผมก็อยากเชียร์ให้จัดพิมพ์จำหน่ายด้วย เพื่อประโยชน์แก่วงการศึกษาไทย
 
วิจารณ์ พานิช
๑๔ เมษายน ๒๕๕๗
 
     
การเรียนรู้ในช่วงชั้น

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา