เรียนรู้เพื่อพัฒนาไปด้วยกัน - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

รายงานพัฒนาการนักเรียน
ปฏิทินโรงเรียน
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
      
พิมพ์ อีเมล
 

เรียนรู้เพื่อพัฒนาไปด้วยกัน

     ในทุกๆ วันหยุดปิดภาคเรียนของแต่ละภาค ถือเป็นช่วงเวลาที่คุณครูเพลินพัฒนาจะได้พัฒนาตนเอง ในภาคเรียน “ฉันทะ” ปีการศึกษา ๒๕๕๗ นี้เช่นกันโรงเรียนได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเข้ามาอบรมให้คุณครูในหลายหัวข้อ

 

BRAIN GYM การพัฒนาสมองทั้ง ๒ ด้าน

       เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๕๗ คุณครูอนุบาลได้มีโอกาสอบรมเชิงปฏิบัติการ “BRAIN GYM การพัฒนาสมองทั้ง ๒ ด้าน” โดย อาจารย์สุขพัชรา ซิ้มเจริญ ศึกษานิเทศก์ผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒ เจ้าของผลงานทางวิชาการ อาทิ การบริหารสมองชะลอความเสื่อม Brain Actation, เส้นทางการพัฒนาสมอง, การพัฒนาสมองของคนทุกวัย ฯลฯ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้อง SI อาคารอนุบาล

 
     ในการอบรมดังกล่าว ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รู้จักวิธีการพัฒนาสมองในรูปแบบต่างๆ โดยการพัฒนาสมองนั้น ยิ่งเรารู้จักวิธีการมากเท่าไหร่ เราจะยิ่งมองเห็นถึงความซับซ้อนของกลไกการทำงาน และความน่าอัศจรรย์ใจในการพัฒนามนุษย์ ซึ่ง BRAIN GYM ถือเป็นแนวทางที่ตรงไปตรงมา เป็นรูปธรรม และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ทันทีกับทุกช่วงวัย
 
     
Workshop ครูมัธยม

     คณะครูมัธยมเข้าร่วม Workshop who am I & Coching Mind set เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ วิทยากรโดย คุณปรีดิ์ฤทัย เหล่าพูนพัฒน์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรมและเคยทำงานที่ SCG ในตำแหน่ง Chemicals Academy Manager อีกหนึ่งกิจกรรมในช่วงปิดเทอมที่จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ ๒ ช่วยเพิ่มพูนความรู้ให้คุณครูมัธยม เพื่อเรียนรู้เข้าใจตนเองและผู้อื่น รวมทั้งองค์ประกอบต่างๆ ในหลายมิติ Personality Human Relation (PRH) จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาให้เป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะด้านจิตใจ พร้อมค้นหาศักยภาพของตนอย่างถ่องแท้ รวมทั้ง “การเป็นโค้ช” สอดคล้องกับแนวทางของ GROWME ซึ่งเป็นการโค้ชผู้เรียนตามแนวทางการศึกษาของสิงคโปร์ และมีความเหมาะสมกับการให้คำแนะนำนักเรียนในการทำโครงงาน PBL ในมัธยม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ
 
     
อบรมเชิงปฏิบัติการ Behavior

     การจัดการกับพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแค่เราชัดเจน หนักแน่น หรือบางสถานการณ์อาจค่อยเป็นค่อยไป ให้ทางเลือกกับเด็ก เมื่อเด็กทำพฤติกรรมไม่เหมาะสม เขาต้องไม่ได้รับความสนใจ หรือไม่ได้ของที่อยากได้ หรือจะหนีจากงานที่ไม่อยากทำไม่ได้ เพราะถ้าเรามีการตอบสนองตามที่เด็กต้องการ เท่ากับว่าไปสร้างแรงจูงใจให้เด็กเพิ่ม พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ก็จะยิ่งรุนแรงขึ้น
 

     ครูต้องสร้างวัฒนธรรมให้เด็กๆ ยอมรับความแตกต่างของกันและกัน เพื่อนคนนี้อาจจะเหมาะกับการเรียนแบบหนึ่ง เพื่อนอีกคนอาจจะเหมาะกับการเรียนอีกแบบ การจัดการพฤติกรรมเด็กแต่ละคนจึงมีความแตกต่างกัน....

     เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ จึงเป็นโอกาสที่ดีที่คุณครูช่วงชั้นประถม และมัธยมได้เพิ่มพูนความรู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Behavior Management / Behavior Modification / Classroom Management โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ Sarah Niehoff (Clinical Supervisor-Bangkok) CARD - Center For Autism Related Disorders มาถ่ายทอดประสบการณ์ให้คุณครู เพื่อนำความรู้ไปปรับใช้ในการจัดการพฤติกรรม การจัดการชั้นเรียนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน

 
     
การเรียนรู้ในช่วงชั้น

เทศกาลประจำปี



 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา