เกษตรกรรมเชิงนิเวศ ชั้น ๔ - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

รายงานพัฒนาการนักเรียน
ปฏิทินโรงเรียน
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
      
พิมพ์ อีเมล
  เกษตรกรรมเชิงนิเวศ ชั้น ๔

     วิดีทัศน์นำเสนอกิจกรรมการเรียนรู้ เกษตรกรรมเชิงนิเวศ สำหรับนักเรียนชั้น ๔ ที่โรงเรียนเพลินพัฒนา เป็นตัวอย่างแนวทางการจัดการเรียนการสอน หน่วยวิชาธรรมชาติศึกษาและประยุกต์วิทยา
 
     พร้อมการนำเสนอกระบวนการเผยตนของนักเรียน ระดับชั้น ๔ ในภาคเรียนฉันทะ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โรงเรียนเพลินพัฒนา
 
     เป็นตัวอย่างหนึ่งของการออกแบบหลักสูตร กิจกรรม และกระบวนการเรียนรู้ ในลักษณะการบูรณาการ เพื่อให้นักเรัยนได้รับการบ่มเพาะความสามารถในการค้นหาความรู้ด้วยตนเอง คิด วิเคราะห์ และสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้เอง ตลอดจนการนำเสนอ และการรู้จักคุณค่าในตนเอง
 
 
การเรียนรู้ในช่วงชั้น

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา