ผลสอบตรงชั้น ๑๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

รายงานพัฒนาการนักเรียน
ปฏิทินโรงเรียน
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
      
ผลสอบตรงชั้น ๑๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ พิมพ์ อีเมล
  ผลสอบตรงชั้น ๑๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

     เดินทางมาถึงรอยต่อระหว่างเพลินพัฒนา สู่รั้วมหาวิทยาลัย พี่ๆ ชั้น ๑๒ รุ่น “วิหคเหินฟ้า”ของเราสอบตรงในระดับอุดมศึกษาได้ที่ไหนกันบ้าง ติดตามได้เลยค่ะ
     
 
นายวรรธนะ บันโนะ (โนบุ)
 • สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
 • Faculty of science and Engineering ,Department of Information Systems Engineer
  Soka University ,Japan
     
 
นายภากร บันโนะ (มิจึ)
 • สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • สาขาวิศวคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น
 • Faculty of science and Engineering,Department of Information Systems Engineer
  Soka University ,Japan
     
 
นายภีมภัส นาคอินทร์(ภีม)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • สาขาวิศวกรรมระบบควบคุมเครื่องมือวัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี
     
 
นางสาวธัญทิพ พงษ์ไพบูลย์(เบสท์)
 
 • สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
     
 
นายกิตติคุณ โพธิ์ศิริสุข(เอิร์ท)
 
 • สาขาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปกร
     
 
นายกนกพันธ์ ขัตตินานนท์(มด)
 
 • สาขากีตาร์แจ๊ส วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
     
 
นางสาวปติมา จงยิ่งศิริ (ปั้น)
 
 • คณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
     
 
นางสาวธาวินี คงธนะพานิช (เป้ย)
 
 • สาขาการสื่อสารใหม่ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
     
 
นางสาวจินต์ภาณี สุขวัฒโน (จินนี่)
 
 • สาขา Comunication Design Program School of Architecture and Design มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
     
 
นายอเนชา คุณานพรัตน์ (อาร์ม)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • สาขา Architecture Program School of Architecture and Design มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
     
 
นายศาศวัต อินทกุล (ปอม)
 
 • สาขาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร
     
 
นายพิชชากร บูรณวรศิลป์ (เกรท)
 • สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • วิศวกรรมโยธา(นานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี
     
 
นายทะเลไท สุรักขกะ (ทะเลไท)
 
 • สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
     
 
นางสาวกนกพร  พริ้งประยงค์ (ฝน)
 
 • The Pre-College Program (PC) วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล
     
 
นายบวงสรวง ลิวิสิทธิ์ (โบโซ่)
 
 • สาขา Creativity and digital media, International School of Art มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
     
การเรียนรู้ในช่วงชั้น

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา