STEM สนุกคิด...สนุกสร้าง - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

รายงานพัฒนาการนักเรียน
ปฏิทินโรงเรียน
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
      
พิมพ์ อีเมล
  STEM สนุกคิด...สนุกสร้าง

     “ฉนวนยางหุ้มท่อ ลูกแก้ว ไม้เสียบลูกชิ้น กระดาษกาว สายวัด” ประกอบขึ้นเป็นเครื่องเล่นจำลอง Roller Coaster ด้วยโจทย์ท้าทาย สร้างรางที่สูงที่สุดมีลูป ๓๖๐ องศา ๑ ลูป มีเนิน ๒ เนิน และให้ลูกแก้วหยุดใกล้ปลายรางมากที่สุด
 
     วัสดุง่ายๆ เท่านี้ก็สามารถบูรณาการความรู้ทั้ง ๔ ด้านที่เรียกว่า “STEM” (Science, Technology, Engineering,Mathematics) ที่ต้องใช้ความรู้เรื่องพลังจลน์ พลังศักย์ ความชัน รัศมี รวมถึงการออกแบบ การทดสอบ ที่เป็นความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ และต้องมีการวางแผนงานอย่างเป็นขั้นตอน จึงจะพาลูกแก้วไปถึงจุดหมายไม่ออกนอกลู่
 
       
       นี่คือตัวอย่างหนึ่งของกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนชั้น ๘ ในวันเปิดภาคเรียนวันแรกได้เห็นความเชื่อมโยงของเนื้อหาทั้ง ๔ ด้านผ่านกิจกรรมสนุกๆ จากทีมวิทยากรนำโดย รศ.ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์ จากสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เน้นกิจกรรมใช้ฐานด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่หลากหลาย เมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
     
     ทีมวิทยากรแทรกกิจกรรมสั้นๆ กระตุ้นความสนใจทักษะทั้ง ๔ ด้านเป็นระยะ ทั้งการทดลองทางวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์โจทย์คณิตศาสตร์ เพื่อฝึกการตั้งข้อสงสัย และการสังเกต ก่อนนำไปสู่กิจกรรมหลัก
 
     
     กิจกรรมถัดมาคือ Amphicar รถสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบกให้นักเรียนได้ออกแบบรถจากขวดน้ำพลาสติก ติดใบพัด และชุดมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อช่วยในการเคลื่อนที่ โดยต้องคำนวณ วิเคราะห์หาจำนวนเงิน และความคุ้มค่าของการใช้เงินเพื่อสร้างรถด้วย
 
     
     ๒ วันต่อเนื่องกับกิจกรรมสุดท้าทาย ต้องคิด ออกแบบ คำนวณ วางแผนตลอดเวลา ทำให้เด็กๆ ลืมไปเลยว่าพวกเขากำลังได้เรียนรู้ทักษะสำคัญที่เป็นพื้นฐานเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆได้ในอนาคต
 
     “STEM เป็นแนวการศึกษาที่ต้องมีการเชื่อมโยงระหว่างศาสตร์ต่างๆ และมีการบูรณาการอย่างเหมาะสมที่เน้นการหาคำตอบแบบสืบเสาะความรู้ โดยใช้การทำงานเป็นทีม เปิดโอกาสให้มีการระดมสมอง โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมมากที่สุดด้วยคำถามที่ช่วยส่งเสริมความคิดเชิงสร้างสรรค์ และการคิดในเชิงเหตุ และผล ผ่านการลงมือทำ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำควรามรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตได้” รศ.ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์
 
 
การเรียนรู้ในช่วงชั้น

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา