ผลสอบเข้ามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๕๘ - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

รายงานพัฒนาการนักเรียน
ปฏิทินโรงเรียน
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
      
พิมพ์ อีเมล
 
     สำเร็จไปอีกหนึ่งรุ่น "ผลิตผลแห่งเพลินพัฒนา" ซึ่งนับเป็นรุ่นที่ ๖ แล้ว สำหรับนักเรียนชั้น ๑๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ หลายคนเป็นนักเรียนรุ่นแรกตั้งแต่โรงเรียนเริ่มก่อตั้ง  หลายคนเข้ามาช่วงชั้นประถมปลาย มัธยม แต่ทุกคนล้วนเติบโตมาในบรรยากาศให้ฝึกคิด และลงมือทำจนสามารถสอบตรง และสอบแอดมิชชันเพื่อศึกษาต่อในคณะ สาขาที่สนใจ ได้ดังนี้ค่ะ
     
  นายวรรธนะ บันโนะ (โนบุ)

ศึกษาต่อ : Faculty of science and Engineering ,Department of Information Systems Engineer Soka University , Japan


สอบได้
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น

     
  นายภากร บันโนะ (มิจึ)

ศึกษาต่อ : Faculty of science and Engineering ,Department of Information Systems Engineer Soka University , Japan


 • สอบได้ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น

     
  นายอเนชา คุณานพรัตน์ (อาร์ม)

ศึกษาต่อ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


 • สอบได้ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
     
  นายพิสิฐสิริ สิริภัทรวรีย์ (ป๊อป)

ศึกษาต่อ : คณะศิลปวิจิตร สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

     
  น.ส.ปติมา จงยิ่งศิริ (ปั้น)

ศึกษาต่อ : คณะเกษตร สาขาอาหาร และโภชนาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


สอบได้
 • คณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
 • คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
     
  นายภีมภัส นาคอินทร์(ภีม)

ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมเครื่องมือวัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


สอบได้ : คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
     
  น.ส.นิจวรีย์ กาญจนกิจ (แนน)

ศึกษาต่อ : คณะบริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ


สอบได้ : คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร
     
  นายทะเลไท สุรักขกะ (ไท)

ศึกษาต่อ : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
     
  น.ส.ธัญทิพ พงษ์ไพบูลย์(เบสท์)

ศึกษาต่อ : คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 


สอบได้
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีทางอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     
  นายศาศวัต อินทกุล (ปอม)

ศึกษาต่อ : หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบสื่อสารดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
     
  นายกนกพันธ์ ขัตตินานนท์(มด)

ศึกษาต่อ : สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส เครื่องดนตรีกีตาร์ไฟฟ้า วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
     
  นายกิตติคุณ โพธิ์ศิริสุข(เอิร์ท)

ศึกษาต่อ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


 • สอบได้ : คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปกร
     
  นายธนัท ชุ่มชื่น(ปั้น)

ศึกษาต่อ : คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ


 • สอบได้ : ด้านการทำอาหาร ประเทศฝรั่งเศส
     
  น.ส.บุณยพัต พัฒนกำจร(บัว)

ศึกษาต่อ : คณะศิลปวิจิตร สาขาวิชาภาพพิมพ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
     
 

นายสัภยา พิทักษ์สินสุข (โอ๊ค)

ศึกษาต่อ : คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

     
  นายบวงสรวง ลิวิสิทธิ์ (โบโซ่)

ศึกษาต่อ : Creativity and digital media , Suan Sunandha International School of Art
     
  น.ส.กนกพร พริ้งประยงค์(ฝน)

ศึกษาต่อ : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

     
  น.ส.ธาวินี คงธนะพานิช(เป้ย)

ศึกษาต่อ : คณะการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


 • สอบได้ : คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา
     
  น.ส.กรกนก คำจำปา(พลอย)

ศึกษาต่อ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

     
  น.ส.จินต์ภาณี สุขวัฒโน (จินนี่)

ศึกษาต่อ : คณะโลกคดีศึกษา Global Studies and Social Entrepreneurship-GSSE (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


สอบได้
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
     
  นายพิชชากร บูรณวรศิลป์ (เกรท)

ศึกษาต่อ : คณะวิศกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


สอบได้
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี
     
 

นายธวัชพล วุฑฒิชัยพันธ์ (วีซ่า)

ศึกษาต่อต่างประเทศ

     
การเรียนรู้ในช่วงชั้น

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา