EF ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ...ในวัยอนุบาล - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

รายงานพัฒนาการนักเรียน
ปฏิทินโรงเรียน
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
      
พิมพ์ อีเมล
  EF ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ...ในวัยอนุบาล

      เมื่อให้เด็กวัยประมาณ ๓-๕ ปี เข้าไปอยู่ในห้องทีละคน โดยมีผู้ใหญ่วางขนมมาร์ชมาลโลว์หนึ่งชิ้นไว้ข้างหน้าเด็กคนนั้น
    และบอกเด็กน้อยว่าจะออกไปข้างนอก ๑๕ นาที ถ้ากลับเข้ามาเด็กน้อยไม่กินขนมมาร์ชมาลโลว์ที่วางอยู่ เด็กน้อยจะได้รางวัลด้วยขนมอีกชิ้นหนึ่ง 
 
     จากงานวิจัยชิ้นนี้ พบว่า เด็กที่สามารถยับยั้งใจไม่กินขนมมาร์ชมาลโลว์ได้นั้น มีผลการเรียนที่ดีกว่า สามารถเข้ากับคนอื่นได้ดีกว่า และจัดการกับความเครียดได้ดีกว่าเด็กที่ไม่สามารถห้ามใจตัวเองไม่ให้กินขนมมาร์ชมาลโลว์ได้ การยับยั้งชั่งใจนี้ยังเชื่อมโยงกับสุขภาพของเด็กๆ เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ด้วย นอกจากนี้ เด็กที่สามารถยับยั้งชั่งใจได้ยังส่งผลดีต่อทักษะทางสังคม มีนิสัยการวางแผนที่ดีกว่าด้วย
 
     “ทฤษฎีมาร์ชมาลโลว์” งานวิจัยชิ้นสําคัญของ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา ถูกหยิบยกมาเป็นตัวอย่าง ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ : Executive functions (EF)” สำหรับผู้ปกครองช่วงชั้นอนุบาลเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘
 
     
     ได้รับความกรุณาจากคุณสุภาวดี หาญเมธี ประธานรักลูกเลิร์นนิ่ง กรุ๊ป และ ครูก้า - กรองทอง บุญประคอง รองประธานกรรมการบริหารโรงเรียนเพลินพัฒนา และผู้อำนวยการโรงเรียนจิตตเมตต์ มาร่วมเป็นวิทยากร พร้อมทั้งทำกิจกรรมเพื่อให้ผู้ปกครองช่วงชั้นอนุบาลได้เข้าใจ EF อย่างเห็นเป็นรูปธรรม
 
     EF คือชุดกระบวนการทางความคิดที่ช่วยให้เราวางแผน มุ่งใจจดจ่อ จำคำสั่ง และจัดการกับงานหลายๆ อย่างให้ลุล่วง จัดลำดับความสำคัญของงาน วางเป้าหมายและทำเป็นขั้นนตอนจนสำเร็จ รวมทั้งควบคุมแรงอยาก แรงกระตุ้นทั้งหลาย ไม่ออกนอกลู่นอกทาง แยกเป็น ๙ ด้าน ดังนี้
 
กลุ่มทักษะพื้นฐาน
  ๑. Working memory ความจำที่นำมาใช้งาน คือความสามารถในการเก็บประมวล และดึงข้อมูลที่เก็บในคลังสมองของเราออกมาใช้ตามสถานการณ์
   
  ๒. Inhibitor Control การยับยั้งชั่งใจ คิดไตร่ตรอง ควบคุมแรงปราถนาของตัวเองในระดับที่เหมาะสม
   
  ๓. Shift หรือ Cognitive Flexibility คือความสามารถในการยืดหยุ่นความคิด เปลี่ยนจุดสนใจ เปลี่ยนโฟกัสหรือเปลี่ยนทิศทางให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
   
กลุ่มทักษะกำกับตนเอง
  ๔ Focus / Attention ความสามารถในการใส่ใจ จดจ่อ สนใจสิ่งที่ทำอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาหนึ่งๆ ไม่วอกแวกกับสิ่งที่เข้ามารบกวน
   
  ๕ Emotion Control คือความสามารถในการควบคุมอารมณ์ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม จัดการความเครียด ความหงุดหงิด และแสดงออกแบบไม่รบกวนผู้อื่น
   
  ๖. Self- Monitoring การติดตามและประเมินตนเอง
   
กลุ่มทักษะปฏิบัติ
  ๗. Initiating ความสามารถในการริเริ่มสร้างสรรค์และลงมือทำงานตามที่คิด
   
  ๘. Planning and Organizing การวางแผน และการจัดระบบดำเนินการ ตั้งเป้าหมาย เห็นภาพรวม จัดลำดับความสำคัญ จัดระบบโครงสร้าง จนถึงดำเนินการเป็นขั้นตอน และประเมินผล
   
  ๙. Goal-Directed Persistence ความพากเพียรมุ่งสู่เป้าหมาย พร้อมฟันฝ่าอุปสรรคไปสู่ความสำเร็จ
   
     
     EF เป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นลำดับขั้นตอน เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงที่หลากหลาย ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
 
     ในเด็กเล็กสามารถฝึกฝนทักษะทั้ง ๙ ด้านในชีวิตประจำวันได้ เช่นการฝึกฝนการออกกำลังกาย ฝึกควบคุมความต้องการ สร้างวินัยให้รู้จักรอ เข้าคิว ให้รู้จักควบคุมอารมณ์ตนเอง ฝึกเข้าใจความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น
 
      มีกิจกรรมได้ฝึกความจำ ฝึกสมาธิ ให้เด็กได้มีโอกาสออกไปเผชิญสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ พบเพื่อนใหม่ ไม่อยู่ในบ้านเท่านั้น
 
     หลีกเลี่ยงของเล่นสำเร็จรูป ที่ไม่ช่วยให้เด็กคิดค้นแก้ปัญหา ควรจัดกิจกรรมการเล่นที่หลากหลาย โดยเฉพาะได้เรียนรู้และลงมือทำด้วยตนเอง
 
     ซึ่งในกระบวนการเหล่านี้เด็กๆ จะได้ฝึกการวางเป้าหมาย การจัดลำดับก่อนหลัง การอดทนพากเพียร สังเกตเรียนรู้ขั้นตอนการทำงาน เมื่อเจอปัญหาได้ฝึกคิดหาทางออกใหม่ๆ รวมทั้งเมื่อเสร็จแล้วมีโอกาสฝึกประเมินผลอย่างง่ายๆ ว่าดี ไม่ดีอย่างไร และให้กำลังใจเมื่อเด็กทำสำเร็จ
 
รู้อย่างนี้แล้วมาพัฒนา EF ให้เด็กๆ กันดีกว่าค่ะ
ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก RLG
 
 
การเรียนรู้ในช่วงชั้น

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา