กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา ช่วงชั้นอนุบาล ๒๕๕๘ - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

รายงานพัฒนาการนักเรียน
ปฏิทินโรงเรียน
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
      
พิมพ์ อีเมล
  กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา 
ช่วงชั้นอนุบาล ๒๕๕๘


     วันอาสาฬหบูชา ๒๕๕๘ ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กรกฎาคม โดยวันอาสาฬหบูชา ถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของพระพุทธศาสนา ที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงธรรมเทศนา หรือหลักธรรมที่ทรงตรัสรู้เป็นครั้งแรก...
 
     ในโอกาสนี้ ช่วงชั้นอนุบาล จึงได้กิจกรรมฟังเทศน์ และเวียนเทียนให้กับน้องอนุบาล ๑ – ๓ เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เด็กๆ ได้เรียนรู้พิธีกรรมทางศาสนา ก่อนเชื่อมโยงให้เห็นถึงความสำคัญของวันดังกล่าว ณ บริเวณช่วงชั้นอนุบาล เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (๒๘ ก.ค. ๕๘)
 
     
     วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ของทุกปี เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้ได้ ๒ เดือน โดยแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ได้แก่ พระโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ และพระอัสสชิ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ จนพระอัญญาโกณฑัญญะ ได้บรรลุธรรม และขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา จึงถือว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนพุทธศักราช ๔๕ ปี
 
       
     คำว่า "อาสาฬหบูชา" สามารถอ่านได้ ๒ แบบ คือ อา – สาน – หะ – บู - ชา หรือ อา – สาน – ละ – หะ – บู - ชา ซึ่งจะประกอบด้วยคำ ๒ คำ คือ อาสาฬห ที่แปลว่า เดือน ๘ ทางจันทรคติ กับคำว่า บูชา ที่แปลว่า การบูชา เมื่อนำมารวมกันจึงแปลว่า การบูชาในเดือน ๘ หรือการบูชาเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในเดือน ๘
 
     
การเรียนรู้ในช่วงชั้น

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา