“บอกเล่าการเรียนรู้..น้องหนูอนุบาล” - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

รายงานพัฒนาการนักเรียน
ปฏิทินโรงเรียน
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
      
พิมพ์ อีเมล
  “บอกเล่าการเรียนรู้..น้องหนูอนุบาล”

ปีการศึกษา๒๕๕๘ ในรูปแบบการเปิดพื้นที่
ให้คุณพ่อคุณแม่เข้าสังเกตการณ์ การเรียนรู้
ภายในห้องเรียนอย่างใกล้ชิด
   

 

นับเป็นปีแรกของช่วงชั้นอนุบาลในการจัดงาน “บอกเล่าการเรียนรู้...น้องหนูอนุบาล” ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ นี้ ในรูปแบบการเปิดพื้นที่ให้คุณพ่อคุณแม่เข้าสังเกตการณ์การเรียนรู้ภายในห้องเรียนอย่างใกล้ชิด โดยผู้ปกครองจะเลือกวิชาที่ตนสนใจหนึ่งวิชา คือหน่วยวิชาเสริมประสบการณ์ วิชาดนตรี วิชาศิลปะ และวิชาภาษาอังกฤษ แล้วเข้าไปนั่งสังเกตการณ์ภายในพื้นที่จริง เพื่อให้เห็นภาพ และเกิดความเข้าใจแนวทางการจัดการเรียนการสอนได้ชัดเจนขึ้น

     
   การที่ได้สัมผัสบรรยากาศการเรียนรู้บนพื้นที่จริง ในช่วงเวลาจริง เนื้อหา กระบวนการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอน และบุคคลแวดล้อมจริง นอกจากจะทำให้เกิดความเข้าใจกระบวนการเรียนรู้อย่างแท้จริงแล้ว ยังทำให้เห็นพฤติกรรมการเรียนรู้ต่างๆที่เกิดขึ้นของเด็กๆ มากกว่าที่เคยปรากฏที่บ้าน เช่น สมรรถนะในการใช้ร่างกาย ระบบคิดในด้านความรู้ ความจำ ความเข้าใจ และการแก้ปัญหาต่างๆ การใช้ภาษา การมีปฏิสัมพันธ์กับครูและเพื่อน ความสนใจแง่มุมต่างๆ ความสามารถในการควบคุมตนเอง การแสดงออกทางอารมณ์ที่หลากหลาย สุนทรียภาพ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ จะนำพาให้เกิดความเชื่อมโยงกันอย่างกลมกลืนระหว่างที่บ้านกับที่โรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรม
 
       
     เป้าหมายที่สำคัญอีกประการหนึ่งของงานนี้คือ การพัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
       

  การที่เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้าชมห้องเรียนอย่างใกล้ชิดเช่นนี้ ย่อมทำให้ผู้สังเกตการณ์ชั้นเรียนสามารถเห็นบุคลิกภาพ ความสามารถในการจัดการชั้นเรียน ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ความยืดหยุ่น ความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนความสามารถในการมองเด็กรายบุคคลของคุณครู

 
   

  ดังนั้น การเตรียมการต่างๆ ทั้งก่อนสอน ขณะสอน และหลังการสอน โดยคุณครูที่เป็นตัวผู้สอนเอง ทีมคุณครูในระดับชั้นนั้น รวมถึงทีมคุณครูที่เป็นโค้ช จะต้องประชุมสะท้อนความคิดเห็นกันอย่างรอบคอบ ตรงไปตรงมา ทั้งในด้านวิชาการ และรายละเอียดต่างๆ ที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ในห้องเรียนนั้นๆ

 
 
การเรียนรู้ในช่วงชั้น

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา