ช่วงชั้นที่ ๒ - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

รายงานพัฒนาการนักเรียน
ปฏิทินโรงเรียน
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
      
ช่วงชั้นที่ ๒ พิมพ์ อีเมล
  ช่วงชั้นที่ ๒

เบิกบานกับการเรียนรู้
เรียนอย่างมีความสุขและความมั่นใจในตนเอง
 
     ผู้เรียนในช่วงชั้นประถมจะได้รับการหล่อหลอมกล่อมเกลาให้เกิดอุปนิสัยรักการเรียนรู้ ดูแลตัวเองเป็น มีวินัย และมีความเพียรพยายามทำงานให้สำเร็จ พร้อมไปกับการค้นหาความชอบ ความถนัด และการได้แสดงออกถึงความสนใจใฝ่รู้ที่มีอยู่ในตน ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การทำงาน และวิถีชีวิตประจำวันในโรงเรียน ภายใต้บรรยากาศการให้กำลังใจของเพื่อนๆ คุณครู ผู้ปกครอง และสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข
 
     
กิจกรรมการเรียนรู้
 
 

สร้างแรงบันดาลใจ...สู่อาชีพในฝัน

     ๑๐๐ อาชีพสู่ฝัน ครั้งที่ ๕ กิจกรรมที่ช่วยเปิดโลกการเรียนรู้ให้เด็กๆช่วงวัยประถมปลายเพื่อจุดประกายความคิดให้เด็กๆ ได้ค้นพบความชอบ ความสนใจของตนเอง

 
 
 
  ภาคสนามชั้น ๖ บ้านขุนสมุทรจีน

     “ ให้นักเรียนเขียนเรียบเรียงความรู้อธิบายความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ได้ จากการสังเกตร่องรอยความเสียหาย การสัมภาษณ์ เส้นทางเหตุการณ์(Timeline)
 
    ภาพถ่ายทางอากาศและประมวลสิ่งที่ได้เรียนรู้จากโครงงานภาคสนามบ้านขุนสมุทรจีน(Mind map) ให้สอดคล้องกับเป้าหมายภาคสนาม ”
 
       
     
       
การเรียนรู้ในช่วงชั้น

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา