ผลสอบเข้ามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๕๙ - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

รายงานพัฒนาการนักเรียน
ปฏิทินโรงเรียน
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
      
ผลสอบเข้ามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๕๙ พิมพ์ อีเมล

 

     
  นายณรงค์พล เกรียงยุทธภูมิ (ปอ)

ศึกษาต่อ :คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
สอบได้ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาธุรกิจวิศวกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการออกแบบ และวัสดุ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยมหิดล
     
  นายโชติรัตน์ ทากาฮาชิ (โชจัง)

ศึกษาต่อ : International Management, Ritsumeikan Asia Pacific Universityประเทศญี่ปุ่น

 

สอบได้ : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
     
  นางสาวภาสินี คุณานพรัตน์ (เอม)

ศึกษาต่อ : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (International hospitality management Mahidol university international college.)
   
สอบได้: คณะนิติศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (แอดมิชชั่นรอสัมภาษณ์)  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรม (ปริญญาร่วมสองสถาบัน) หลักสูตรร่วมระหว่าง วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร และสถาบันวาแตล
(Faculty of Management Science &Vatel International Business School,Silpakorn University.)
     
  นายพันธิตร ศิริพรอนุกูล (ไกด์)

ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ มหาวิทยาลัยมหิดล


สอบได้ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาธุรกิจวิศวกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร (สละสิทธิ์)
     
  นายปัณณทัต เลิศวัฒนารมณ์ (เจมส์)

ศึกษาต่อ : คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ


สอบได้ : คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
     
  พิชญะ ปลื้มมนัส (การ์ตูน)

ศึกษาต่อ : หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาลัยดุสิตธานี


สอบได้ : คณะคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
     
  นายธนภัทร ปิยดำรงกุล (ปังปอนด์)


ศึกษาต่อ : วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมสาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
     
  นายธาดา ฉายปัญญา (ตั้ว)

ศึกษาต่อ : คณะโบราณคดี สาขาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยศิลปากร


สอบได้ : วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิตัลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  คณะสื่อสารมวลชน พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ ๑มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(แอดมิชชั่น รอสัมภาษณ์)
     
  นรมน ธนบุญสมบัติ (มน)

ศึกษาต่อ : คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
  วริศรา งานสถิล(กิ๊ฟ)

นักเรียนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ
     
  ธนภรณ์ เกรียงยุทธภูมิ (ป่าน)

สอบได้ : คณะมนุษยศาสตร์สาขาวิชาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (แอดมิชชั่นรอสัมภาษณ์)
     
  ตุลย์ วิริยานนท์ (ตี๋น้อย)

ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
     
  ณัชพล บุญสันติ์ (พล)

สอบได้ : คณะวิทยาศาสตร์ (วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน) หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
(แอดมิชชั่นรอสัมภาษณ์)
     
การเรียนรู้ในช่วงชั้น

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา