ผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

รายงานพัฒนาการนักเรียน
ปฏิทินโรงเรียน
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
      
ผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ พิมพ์ อีเมล

 

     ขอแสดงความยินดีกับก้าวแห่งความสำเร็จเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของพี่ๆ ชั้น ๑๒ รุ่นที่ ๘ "Infinite Memories" และขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนเดินทางไปถึงเป้าหมายที่ตั้งใจไว้นะคะ :)
   
นางสาววิชชากร ประภาสะวัต (ออมสิน)
  ๑.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะรัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (มีรายชื่อสัมภาษณ์)
  ๒.รอผล Admission
   
นายนิพิฐพนธ์ ทองพันธุ์ (บิวท์)
  ๑.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาลัยโลกคดีศึกษา หลักสูตรนานาชาติ (GSSE)
๒.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ สาขาการเมืองและการระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ (BMIR)
๓.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาปรัชญาและศาสนา (มีรายชื่อสัมภาษณ์)
๔.รอผล Admission
   
นางสาวธัญธร พยุหะเกียรติ (มินนี่)
  ๑.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาออกแบบแฟชั่น (รอผลสัมภาษณ์)
   
นางสาวพริ้ม สุรพักตร์ภิญโญ (พริ้ม)
  ๑.สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขามัลติมีเดีย (MT)
๒.มหาวิทยาลัยรังสิต คณะดิจิตอลอาร์ต สาขาคอมพิวเตอร์อาร์ต (รอผลสัมภาษณ์)
   
นางสาวอภิษฐา ธานินทร์ (ปลาทู)
  ๑.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาลัยโลกคดีศึกษา
หลักสูตรนานาชาติ (GSSE)
  ๒.รอผล Admission
   
นายเสฐียรพงษ์ สุขสาคร (ฮอลล์)
  ๑.สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
๒.มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
๓.มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องมือ (รอประกาศผลสัมภาษณ์)
๔.รอผล Admission
   
นางสาวธันยมัย คูหาชัยสกุล (มาย)
  ศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรม หลักสูตรนานาชาติ ๕ ปี
   
นายศาสตร์ศิลป์ ช่วยนุ่ม (ซอ)
  ศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
   
  นอกจากนั้นยังสอบได้ที่
  ๑.สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
๒.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต หลักสูตรนานาชาติ
   
นางสาวมาริษา เลิศกุลธรรม (มุก)
  ศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ โครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ภาคภาษาอังกฤษ -ได้รับทุนค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
   
  นอกจากนั้นยังสอบได้ที่
  ๑.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
๒.สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Outstanding Student Program สาขา Industrial Engineering
๓.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ
๔.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม หลักสูตรนานาชาติ (รอผลสัมภาษณ์)
   
นางสาวปารินทร์ เลิศพิทยานุกูล (อะตอม)
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบแฟชั่น (รอประกาศผลสัมภาษณ์)
   
นายปธานิน เผื่อนหมื่นไวย (ต้นสน)
  ศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์
   
  นอกจากนั้นยังสอบได้ที่
  ๑.สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Outstanding student program
สาขา Electronics and communication engineering
๒.สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมยานยนต์
   
นายวรชิต เกตุรังษี (ชิต)
  ศึกษาต่อสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
   
  นอกจากนั้นยังสอบได้ที่
  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   
นางสาวชญาณิน พัฒนกำจร (บุญ)
   
  ๑.สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น คณะการจัดการทรัพยากรมนุษย์เเบบญี่ปุ่น
๒.รอผล Admission
   
นางสาวพุธิตา ภิญโญลาภะ (มิ้นท์)
  ศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ
   
นางสาวอุมา อินทัช ตรีรัตน์ (พูห์)
  ศึกษาต่อ San Diego State University Bachelor of Science Major : Pre-Criminal Justice
   
  นอกจากนั้นยังสอบได้ที่
๑.San Francisco State University Bachelor of Arts Major : Criminal Justice Studies
   
นายภาคิน ศรีรินติ๊บ (เสือ)
  ศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
   
  นอกจากนั้นยังสอบได้ที่
มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
   
นางสาววริศรา งานสถิล (กิ๊ฟ)
  ศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ หลักสูตรนานาชาติ
   
นายเสฏฐนันท์ สุขานนท์ (ธัน)
  รอผล Admission
   
นายอินทัช คุณานพรัตน์ (อาร์ท)
  รอผล Admission
   
นายเกษมสุข เกียรติสุขเกษม (เอิร์ธ)
  อยู่ระหว่างการเรียนแลกเปลี่ยน
  รอผล Admission
   
 
การเรียนรู้ในช่วงชั้น

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา