โครงงาน PBL มัธยม - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

รายงานพัฒนาการนักเรียน
ปฏิทินโรงเรียน
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
   
  เรื่องเด่นเพลินพัฒนา
พิมพ์ อีเมล
        เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๕๖ ช่วงชั้นมัธยมนำโดยคุณทนง โชติสรยุทธ์ ในฐานะครูใหญ่มัธยม คุณครูวีณา ว่องไววิทย์ (ครูส้ม) ทีมคุณครูมัธยม และฝ่ายวิชาการคุณครูศีลวัต ศุษิลวรณ์(ครูปาด) พร้อมทีมครูวิชาการ ร่วมด้วย คุณสุนีย์ บันโนะ(คุณแม่โอ๋) ประธานสภา ฯ คณะกรรมการบริหารสภา ฯ และตัวแทนผู้ปกครองคณะวิจัย ตัวแทน สส. ห้อง ได้ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อหาแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างบ้านและโรงเรียนในเรื่อง “การทำโครงงาน PBL”
 
     บรรยากาศเต็มเป็นด้วยความมุ่งมั่นและมุมคิดที่หลากหลายที่แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของโรงเรียนและพลังของพ่อแม่ที่จะนำพาลูก ๆ ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน
 
     สำหรับแนวคิดในการทำโครงงาน PBL นั้น มีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ในเรื่องที่ไม่เคยรู้มาก่อนโดยบูรณาการความรู้ด้วยตนเองที่สอดคล้องกับชีวิตจริงมากขึ้น ได้ค้นพบตนเอง ได้คุ้นเคยกับกระบวนการค้นหาและสรุปความรู้ใหม่ด้วยตนเองเป็น และกล้าที่จะ “ลงมือทำ” โดยไม่กลัวความล้มเหลว แต่สามารถเรียนรู้จากความล้มเหลวได้ สำหรับการจัดทำโครงงาน PBL ของนักเรียนในระดับมัธยมต้นจัดให้นักเรียนได้ทำโครงงานปีละ ๒ ครั้งโดยเลือกหัวข้อทำโครงงานตามความสนใจได้ทั้งแบบกลุ่มและเดี่ยว ถ้าเป็นงานกลุ่มต้องมีการแบ่งงานกันทำ ระบุบทบาทหน้าที่ว่าใครรับผิดชอบงานอะไรอย่างชัดเจน รวมทั้งมีกระบวนการสื่อสารเชื่อมโยงงานเข้าด้วยกัน โดยมีคุณครู ผู้ปกครอง ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ประสบการณ์คอยเป็นที่ปรึกษาช่วยแนะนำโดยสามารถเลือกทำโครงงานได้ ๒ รูปแบบ  
     
     โครงงาน PBL รูปแบบที่ ๑ เป็นโจทย์ปัญหาที่ประสบพบเจอในชีวิตประจำวันและต้องการที่จะแก้ไขหรือคลี่คลายหาคำตอบด้วยการค้นคว้า ทดลอง ประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เริ่มต้นมาจากเรื่องเล็ก ๆ ช่วยแก้ปัญหาความหงุดหงิดอาจเป็นในรูปของผลิตภัณฑ์ สื่อ บริการ หรืออาจเป็นความคิดที่ต้องการช่วยแก้ปัญหาสังคมและโลก
 
     ส่วนรูปแบบที่ ๒ นั้นเป็นโจทย์เกี่ยวกับอาชีพที่สนใจ เพื่อให้สอดคล้องและตอบรับกับการค้นหาตัวตนผ่านสายอาชีพที่หลากหลาย ขั้นตอนสำคัญในการทำโครงงาน PBL ในรูปแบบนี้คือการได้ไปสัมผัสชีวิตและสัมภาษณ์บุคคลในอาชีพที่สนใจ ซึ่งมีแผนในการนำเสนอสำหรับนักเรียนมัธยมต้นในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ เช่นเดียวกับการทำโครงงาน PBL ในระดับมัธยมปลายยึดหลักแนวคิดเช่นเดียวกันแต่เนื้อหาจะมีความเข้มข้นและมีเวลาให้นักเรียนได้ลงลึกมากขึ้นเพื่อให้มีเวลาในการสืบค้น รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลอย่างเต็มที่ปีละ ๑ โครงงาน
 
     สำหรับเกณฑ์การประเมินในการทำโครงงาน PBL จะพิจารณาแบบ ผ่าน ไม่ผ่าน โดยเน้นไปที่กระบวนการทำงาน เช่น พบครูที่ปรึกษาตามเวลานัดหมาย มีความคืบหน้างานและบันทึกการทำงานได้อย่างครบถ้วน
 
หมายเหตุ สำหรับโครงงานชิ้นแรกนี้ให้นักเรียนเลือกทำโครงงาน PBL รูปแบบที่ ๑ เรื่องที่มีความสนใจอยากรู้ อยากแก้ปัญหาก่อน ส่วนโครงงาน PBL เรื่องอาชีพให้นักเรียนเลือกทำได้ในภาคจิตตะ-วิมังสา
 
   
   
ตัวอย่างนวัตกรรมที่เริ่มมาจากเรื่องเล็ก ๆ  

ดย : ส่วนสื่อสารองค์กร
   
   
     
การเรียนรู้ในช่วงชั้น

เทศกาลประจำปี


ปฏิทินเพลินพัฒนา
 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502. [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา