ผลสอบเข้ามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๕๓ - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

รายงานพัฒนาการนักเรียน
ปฏิทินโรงเรียน
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
      
ผลสอบเข้ามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๕๓ พิมพ์ อีเมล
     
  นายศุภณัฐ ทองอยู่เรือน (ณัฐ)
ศึกษาต่อคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์ (สอบตรง)
     
  นายวสุท นาคราชอวยชัย (เคน)
ศึกษาต่อ คณะวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์
มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

     
  นายศิลา จันทร์รุจิพัฒน์ (นล)
ศึกษาต่อต่างประเทศ


คณะสังคมวิทยาและมานุษย์วิทยา สาขาการวิจัยทางสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สอบตรง)

คณะมนุษศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (admission)
     
  นายหิรัญ ภัทราวาณิชย์ (แบ๊งค์)

ศึกษาต่อวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
สาขาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน์
     
  น.ส. กมลลักษณ์ มานพสิทธิ์ (ปลา)
ศึกษาต่อคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต


สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางค์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (สอบตรง)
     
  นายฉันทพัฒน์ ไคยฤทธิ์ (เบนซ์)
ศึกษาต่อคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ


(ไม่สมัครสอบตรงและ Admission )
     
  นายณัฏฐพงศ์ พงศ์วัชร์ (โดม)
ศึกษาต่อ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (Admission)

     
  นายสารัตถะ จึงเสถียรทรัพย์ (แก่นสาร)
ศึกษาต่อ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (สอบตรง)

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สอบตรง)

     
  น.ส. จินต์จุฑา ลีละศุภสกุล (แจน)
ศึกษาต่อคณะวารสารศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


คณะโบราณคดี สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร (สอบตรง)

     
  น.ส. เมริสา ยอดมณฑป (เม)
ศึกษาต่อคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 


คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

     
  น.ส. ทิพรดา ตากดำรงกุล (ไพน์)
ศึกษาต่อคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     
  น.ส. สุธามาศ ชยุตสาหกิจ (พอ)
ศึกษาต่อคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     
  น.ส. นริสา เยาวลักษณ์ (ชมพู่)
ศึกษาต่อคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
หลักสูตร ๕ ปี (ตรี-โท)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวัศดุชั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร (สอบตรง)
     
  นายก้องภพ พิทักษ์สินสุข
ศึกษาต่อคณะทันแพทย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(Admission ใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๔)

 คณะสหเวชศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (admission ปีการศึกษา ๒๕๕๓)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ มหาวิทยลัยศิลปากร (สอบตรง)
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

     
  นายนภธร สิทธิมณี (อาร์ม)
ศึกษาต่อวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

     
  น.ส. วลัยพร ศิริเอี้ยวพิกูล (เหม่ย)
ศึกษาต่อคณะบริหารธุรกิจ (ญี่ปุ่น)
สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น
     
  นายนวพรรษ คิมหันตมาลย์ (คัง)
ศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะวิศวกรรมสาสตร์ สาขาวิศวกรรฒสาสตรืเคมี มหาวิทยาลัยศิลปากร (สอบตรง)

     
  น.ส. พัฒน์อาภา จันที (กานต์)
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ


(ไม่สมัครสอบตรงและ Admission )
การเรียนรู้ในช่วงชั้น

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา