หัวข้อการประเมินนักเรียน - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

รายงานพัฒนาการนักเรียน
ปฏิทินโรงเรียน
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
      
หัวข้อการประเมินนักเรียน พิมพ์ อีเมล
 

หัวข้อการประเมินนักเรียน

ก.   คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ข.   สมรรถนะในการทำงาน
ค.   สมรรถนะในการเรียนรู้
ง.   สมรรถนะในเนื้อหาสาระ
จ.   สมรรถนะในการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน
     
ก. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
 
ในที่นี้หมายถึง
 
๑. ความเป็นคนดี
   
๒. พื้นฐานของความสามารถทั้งหลายในการดำรงและดำเนินชีวิต ให้ประสบความสำเร็จอย่างดีงามและ ยั่งยืน

ซึ่งคุณลักษณะหลัก ๒ ประการนี้ ได้จำแนกออกเป็น ๔ รายการ คือ

 
 ๑. นักเรียนมีพื้นฐานของการเป็นคนดีทั้ง กาย วาจา ใจ
  ๒. นักเรียนมีพลังกาย ใจ และสติปัญญาในการสรรค์สร้างความดี
ประเด็นการประเมิน
แนวทางในการพิจารณา

๑.๑เห็นคุณค่าและมีความกตัญญูกตเวที
ทั้งต่อบุคคล และต่อสิ่งแวดล้อม
(ทั้งที่เป็นวัฒนธรรม และ ธรรมชาติ)

 • ไม่เห็นแก่ตัว

 • ไม่เอารัดเอาเปรียบ ไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่น

 • มีความเห็นใจ เสียสละ แบ่งปัน และเกื้อกูลผู้อื่นอย่างต่อเนื่อง

๑.๒ รู้จักผิด ชอบ ชั่ว ดี ได้ด้วยตนเอง

 • รู้บาปบุญ คุณโทษ

 • มีความพอประมาณ ความพอดี ความพอเหมาะพอควร

 • รู้กาลเทศะ

๑.๓ มีความเป็นมิตร

 • มีความอ่อนโยนและสุภาพ (ทั้งกาย วาจา ใจ)

 • มองเห็นด้านดีของผู้คนและของสิ่งต่างๆ
  ที่อยู่รอบตัว

ประเด็นการประเมิน
รูปธรรมในการพิจารณา

๒.๑ มีพลังในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า ( ฆราวาสธรรม ๔ )

 • สัจจะ : เป็นผู้ตั้งใจจริงในสิ่งที่ตนเลือก ซื่อตรง รักษาคำพูด

 • ทมะ :เป็นผู้ลงมือกระทำจริงในสิ่งที่ตั้งใจไว้ ทำในสิ่งที่ควรทำอย่างไม่รีรอ และต่อเนื่อง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม

 • ขันติ : เป็นผู้มีความเข้มแข็ง หนักแน่น มั่นคง

 • จาคะ : รู้จักให้อภัย ไม่ผูกใจขุ่นเคือง

๒.๒ มีพลังในการเรียนรู้และในการทำงาน
( อิทธิบาท ๔ )

 • ฉันทะ : มีแรงจูงใจภายในด้านบวก ในการเรียนรู้และในการทำงาน เช่น มีศรัทธา ความรัก ความสุข ความมั่นใจ มีแรงบันดาลใจ

 • วิริยะ : มีความตื่นตัว มุ่งมั่น กล้าหาญ เบิกบาน เต็มไปด้วยพลัง เผชิญกับ ความยากลำบาก อุปสรรค และเงื่อนไขในการเรียนรู้และในการทำงานอย่าง ต่อเนื่อง

 • จิตตะ : มีสติ สมาธิอย่างต่อเนื่องกับ
  การเรียนรู้และการทำงาน

 • วิมังสา : มีปัญญาตื่นรู้ ไตร่ตรอง มองเห็น ประเมินคุณค่าและนำมาพัฒนา ตนเอง

 

๓. นักเรียนมีเจตจำนงในการดูแลและพัฒนาตนเอง

ประเด็นการประเมิน
รูปธรรมในการพิจารณา
๓.๑ มีความสุขและความมั่นคงในตนเอง
 • รู้และมั่นใจในคุณค่าของตน

 • รู้และมั่นใจในความสามารถของตนเอง

 • เชื่อมั่นในการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นอยู่เสมอ

 • มีกำลังใจ มีความหวัง

 • มองเห็นด้านดีในสถานการณ์ร้ายที่ตนเองเผชิญอยู่

 • มีความสุขในการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้อื่น

๓.๒ มีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ
 • มองเห็นข้อดี ข้อจำกัดภายในตนและตั้งใจ
  พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ

๓.๓ มีเป้าหมายของการกระทำที่คมชัด และแน่วแน่
 • รักษาทิศทางและคุณภาพของเป้าหมาย ไว้อย่างมั่นคง

 
๔. นักเรียนมีพฤติกรรมเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี

ประเด็นการประเมิน
รูปธรรมในการพิจารณา
๔.๑ มีความเข้าใจ ความรัก ความภาคภูมิใจ ในความดีความงามของวัฒนธรรมไทย
 • เห็นคุณค่าและสืบทอดความดีงามของวัฒนธรรมไทย เช่น การใช้ภาษา กิริยามารยาท ฯลฯ สะท้อนออกมาสร้างสรรค์

๔.๒ เคารพส่วนรวม
 • รู้คุณค่าเห็นความสำคัญและดูแลรักษา
  สมบัติที่เป็นของส่วนรวม

 • รู้คุณค่า เห็นความสำคัญและปฏิบัติตามกฎกติกา

 • ยินดีในบทบาทหน้าที่ของตนในฐานะที่
  เป็นสมาชิกของกลุ่มและสังคม

 • มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมและต่อโลก

๔.๓ มีจิตอาสา
 • เต็มใจทำในสิ่งที่มีคุณค่าต่อสังคม ต่อชุมชน
  และต่อโลก โดยไม่หวังผลตอบแทน
  ไม่ว่าสิ่งนั้นจะยากเพียงใด

ข.สมรรถนะในการทำงาน

      ในที่นี้หมายถึง ศักยภาพและสมรรถภาพทั้งหลายที่ต้องใช้ในการทำงาน ในทุกๆ ระดับ และทุกๆ ขอบเขต ให้ลุล่วงไปด้วยดี มีพัฒนาการอยู่เสมอ มีความสุขในการทำงาน

ซึ่งจำแนกออกเป็น ๕ รายการ คือ

 

๑. จินตนาการและการสร้างสรรค์ความคิด (ครูต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดทักษะนี้ได้ด้วยตนเอง )

ประเด็นการประเมิน
แนวทางในการพิจารณา
๑.๑ความสามารถในการสร้างจินตนาการ
และสร้างสรรค์ความคิด
 • มีความฝัน สร้างจินตนาการและความคิดใหม่ๆ ภายใต้เงื่อนไขหรือข้อจำกัดที่ มีอยู่ และนำเสนอต่อผู้อื่น

 • มุ่งมั่นที่จะทำความฝัน จินตนาการและความคิดใหม่ๆ ให้เป็นจริง ใน รูปแบบต่างๆ

๒. วิสัยทัศน์ (ครูต้องรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล)

ประเด็นการประเมิน
แนวทางในการพิจารณา
๒.๑ ความสามารถในการสร้างวิสัยทัศน์
 • ตรวจสอบความเป็นไปได้ ในการทำจินตนาการนั้นให้เป็นจริง

 • สำรวจข้อมูล ความรู้ ความเป็นมา และคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตของเรื่องนั้นๆ

 • ประเมินข้อดี ข้อเสีย จุดอ่อน จุดแข็ง ความเชื่อมโยง ความต่อเนื่องหรือผล กระทบต่อสิ่งต่างๆ ของสิ่งที่จะทำ

 • จัดลำดับความสำคัญของปัญหาหรือสิ่งที่ต้องเผชิญ

๓. วางแผน

ประเด็นการประเมิน
รูปธรรมในการพิจารณา
๓.๑ ความสามารถในการวางแผน
 • สามารถระบุลักษณะของการงานและเป้าหมายที่
  ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์

 • สามารถกำหนดวิธีการ ทรัพยากร ลำดับ และเวลาที่จะใช้ในการงานนั้นๆ

 • สามารถกำหนดผลลัพธ์และกำหนดตัวบ่งชี้
  ความสำเร็จของการงานนั้นๆ

*ความสามารถที่ปรากฏออกมาและนำมาใช้ได้ดี  
 

๔. ปฏิบัติ (ครูต้องมีงานกลุ่มให้นักเรียนปฏิบัติที่โรงเรียน)

ประเด็นการประเมิน
รูปธรรมในการพิจารณา
๔.๑ ด้านการเตรียมและจัดหา
 • เตรียมทีมและทรัพยากร (เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ความรู้ เงินทุน และสถานที่)ได้อย่างคุ้มค่า ถูกต้อง ครบถ้วน

๔.๒ ด้านการทำงานร่วมกับผู้อื่น
 • มีความสุขในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

 • ทำให้ผู้ร่วมงานมีความสุข

 • มีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

๔.๓ ด้านการสื่อสาร
 • มีความสามารถในการสื่อสารในการเข้าร่วมการประชุม และดำเนินการ ประชุม

๔.๔ ด้านการจัดการทรัพยากร
 • มีความสามารถในการจัดการทรัพยากร (การจัดการเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ความรู้ เงินทุน สถานที่ และอื่นๆ)

๔.๕ ด้านเวลา
 • มีความสามารถในการจัดการเวลา

๔.๖ ด้านการควบคุมคุณภาพ
 • มีความสามารถในการควบคุมคุณภาพผลลัพธ์

๔.๗ ด้านปัญหาเฉพาะหน้า
 • มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

 

๕. การประเมินและพัฒนา

ประเด็นการประเมิน
รูปธรรมในการพิจารณา
๕.๑ วงจรป้อนกลับ (Feedback Loop)
 • มีการวัดและประเมินผลกระบวนการทำงาน
  และผลลัพธ์ในการทำงาน

๕.๒ การเรียนรู้และพัฒนา
 • นำผลการประเมินนั้นมาศึกษาเพื่อพัฒนาคน
  และงานให้ดีขึ้น

 
ค. สมรรถนะในการเรียนรู้
ในที่นี้หมายถึงศักยภาพและสมรรถภาพทั้งหลายที่ใช้ในการหาสืบค้น สร้าง และสื่อสารความรู้ ไปจนถึงการจัดการความรู้ของกลุ่ม

ซึ่งจำแนกออกเป็น ๕ รายการ คือ
 

๑. เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้

ประเด็นการประเมิน
รูปธรรมในการพิจารณา
๑.๑ เกิดความรัก ความสนใจใฝ่รู้ และความสุข ในเนื้อหาสาระของหน่วยวิชา หรือของกิจกรรมนั้นๆ
 • นักเรียนบอกได้ว่าชอบ มีความสุข และสนใจการเรียนรู้ในหน่วยวิชานั้นๆ (ใช้วิธีถามตอบหรือให้ทำแบบสอบถาม)

 • นักเรียนมีการศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง
  นอกขอบเขตเนื้อหา โดยที่ ไม่ได้รับมอบหมาย

 
๒. ความสามารถในการหาความรู้ (ครูต้องมีงานให้นักเรียนได้สืบค้นข้อมูลและความรู้)
ประเด็นการประเมิน
รูปธรรมในการพิจารณา
๒.๑ สามารถหาข้อมูลและความรู้
 • สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลและแหล่ง ความรู้ (รู้ว่าข้อมูลและความรู้ที่ ต้องการ ควรอยู่ที่ไหน รู้ว่าจะเข้าถึงได้อย่างไรทั้งข้อมูลและความรู้
  ปฐมภูมิและทุติยภูมิ )

 • สามารถค้นคว้าและสืบค้นความรู้ (โดยใช้วิธีถาม สนทนา อ่าน มีส่วนร่วม ทดลองบันทึก ฯลฯ )

 • สามารถทำความเข้าใจคัดเลือกข้อมูลและความรู้
  ที่เป็นประโยชน์ต่อประเด็นที่ กำลังศึกษา

๓. ความสามารถในการสร้างความรู้ด้วยตัวเอง

ประเด็นการประเมิน
รูปธรรมในการพิจารณา
๓.๑ สามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง
 • สามารถเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ที่เป็น
  *Deep passive /Active
  และ*Constructive
  ที่ครูจัดไว้ให้ได้อย่างดี

 • สามารถแก้ปัญหาที่มีความพลิกแพลง
  ซับซ้อน ซ่อนเงื่อนหรือปัญหาเชิง
  *Critical Thinking
  หรือปัญหาเชิงเชาวน์ปัญญาในเรื่องต่างๆได้

 • สามารถประมวล สรุป เชื่อมโยงเปรียบเทียบ
  บูรณาการ และสังเคราะห์ ความรู้ได้

 • สามารถนำความรู้ไปประยุกต์และสร้างสรรค์
  นวัตกรรมได้

๔. ความสามารถในการนำเสนอความรู้ ถ่ายทอดความรู้ และกระตุ้นการเรียนรู้แก่ผู้อื่น

ประเด็นการประเมิน
รูปธรรมในการพิจารณา
๔.๑ สามารถนำเสนอความรู้ ถ่ายทอดความรู้ และ กระตุ้นการเรียนรู้แก่ผู้อื่น
 • สามารถใช้ปฏิสัมพันธ์ทางเดียวในลักษณะต่างๆ
  นำเสนอความรู้ ความคิดเห็นได้อย่างชัดเจน

 • สามารถใช้ปฏิสัมพันธ์สองทางในลักษณะต่างๆ
  ถ่ายทอดความรู้ ความคิดเห็นให้ผู้อื่นเข้าใจได้ดี

 • สามารถสร้าง *Active Learning ให้เกิดแก่ผู้อื่นได้

*Deep passive / Active *Critical Thinking การคิดอย่างมีวิจารณญาณ

*Constructive แลกเปลี่ยน แบ่งปันความรู้ สาระ เรื่องราวต่าง ๆ *Active Learning การเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องหาความหมาย

และทำความเข้าใจด้วยตนเอง

๕.ความสามารถในการจัดการความรู้(การทำให้ความรู้ของบุคคล กลุ่ม ชุมชน สังคมได้เปิดเผย เชื่อมโยง และส่งเสริมซึ่งกันและกัน)

ประเด็นการประเมิน
รูปธรรมในการพิจารณา
๕.๑ สามารถแสดงความรู้สึก นึก คิด ความเห็น และ ความรู้ สู่ผู้อื่นอย่างลัดตรงและบริสุทธิ์
 • สามารถพูดตรงออกมาจากใจที่เป็นอิสระ ไม่ต้องเรียบเรียงและไม่กังวลว่าจะถูกหรือผิด

 • สามารถเล่าเรื่อง (story telling) ที่ประกอบด้วยประเด็นอะไร ทำไม อย่างไร ( WHAT WHY HOW)

๕.๒ สามารถรับรู้ความรู้สึก นึก คิด ความเห็นและ ความรู้จากผู้อื่นอย่างลัดตรงและลึกซึ้ง
 • สามารถฟังอย่างเปิดกว้าง ตั้งใจและไม่ตัดสิน (deep listening)

๕.๓ สามารถปฏิสัมพันธ์โต้ตอบ เพื่อการ เรียนรู้ร่วมกันอย่างลึกซึ้ง
(ครูต้องให้เวลานักเรียนได้ฝึกทักษะ
ในการตั้งคำถาม)

 

 • สามารถถามเพื่อเจาะเข้าถึงคุณค่าอันน่าชื่นชม (appreciative inquiry)

 • สามารถเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น (collective reflection)

๕.๔สามารถใช้ประโยชน์จากบันทึกความรู้
 • สามารถจับประเด็น สร้างความเข้าใจ สร้างจินตภาพ และทำการบันทึกความรู้ที่ เกิดจากการปฏิบัติ

 • สามารถนำบันทึกความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติมา
  สื่อสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ง.สมรรถนะในเนื้อหาสาระ
ในที่นี้หมายถึง ความรู้ ความเข้าใจ และความเชี่ยวชาญ ที่ผู้เรียนมีในเนื้อหาสาระของหน่วยวิชาหรือของกิจกรรมนั้นๆ

ซึ่งจำแนกออกเป็น ๑ รายการ คือ

๑. ความเชี่ยวชาญในเนื้อหาสาระ

ประเด็นการประเมิน
รูปธรรมในการพิจารณา
๑.๑ ความรู้ ความเข้าใจ และความเชี่ยวชาญในเนื้อหา สาระของหน่วยวิชา (หรือของกิจกรรมนั้นๆ ทั้งใน แนวลึก ในแนวเชื่อมโยง เปรียบเทียบ บูรณาการ และในแนวประยุกต์)
 • คือรูปธรรมของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในส่วน
  ของเนื้อหาสาระ
จ.สมรรถนะในการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน
(หน่วยวิชาที่ต้องประเมิน ได้แก่ หน่วยวิชาภูมิปัญญาภาษาไทย หน่วยวิชา ESL หน่วยวิชามานุษกับโลก หน่วยวิชามานุษและสังคมศึกษา หน่วยวิชาธรรมชาติศึกษาและประยุกต์วิทยา และหน่วยการเรียนโครงงานชื่นใจได้เรียนรู้)

ซึ่งจำแนกออกเป็น ๑ รายการ คือ

๑. การอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน

ประเด็นการประเมิน
รูปธรรมในการพิจารณา
๑.๑ สามารถอ่าน คิด วิเคราะห์ พูด เขียน ได้แม่นยำ มีเหตุผลเชิงระบบ
 • อ่าน เขียนสรุปและเขียนแสดงความคิดเห็น
  ออกมาได้ในเชิงวิเคราะห์ เชื่อมโยง เปรียบเทียบ ยกตัวอย่าง ให้เหตุผล วิจารณ์ และนำเสนอความคิดใหม่


 • พูดสรุปและพูดแสดงความคิดเห็นออกมาได้ในเชิงวิเคราะห์ เชื่อมโยง เปรียบเทียบ ยกตัวอย่าง ให้เหตุผล วิจารณ์ และนำเสนอความคิด

๑.๒ สามารถใช้ภาษาได้อย่างดี
 • ใช้ภาษาในการเขียนได้อย่างถูกต้องและมีความหมาย
  ตรงตามที่ใจต้องการ นำเสนอ

 
 
 

โดย : ส่วนสื่อสารองค์กร

การเรียนรู้ในช่วงชั้น

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา