เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการประเมินผลของเพลินพัฒนา - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

รายงานพัฒนาการนักเรียน
ปฏิทินโรงเรียน
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
      
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการประเมินผลของเพลินพัฒนา พิมพ์ อีเมล
  เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการประเมินผล
ของเพลินพัฒนา
     
๑.     การทดสอบของโรงเรียนเพลินพัฒนาเป็นการทดสอบภายใต้หลักของการสะท้อนเพื่อพัฒนาไม่ใช่การทดสอบในหลักของการคัดเลือก หรือจัดลำดับแข่งขัน ดังนั้นผลการสอบจึงไม่ใช่ตัว ตัดสินชะตาชีวิตของนักเรียนว่าดีหรือเลว ฉลาดหรือโง่ หรือว่าใครฉลาดกว่าดีกว่าใครในลำดับใด

     แต่ผลการสอบ คือภาพสะท้อนพัฒนาการในฐานะคนๆหนึ่ง ซึ่งต้องมีการพิจารณาจากหลายๆด้าน และในแต่ละด้านก็ต้องใช้ตัวบ่งชี้ที่หลากหลายเช่นกัน บริบทของตัวบ่งชี้เหล่านั้นก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกันที่จะช่วยให้เราเห็นศักยภาพและสมรรถภาพของนักเรียนในกรณีที่แตกต่างกันไป

     เมื่อทำการประเมินอย่างหลากหลายแง่มุม ด้วยหลากหลายวิธีในบริบทที่หลากหลายแล้ว เราจะเห็นนักเรียนแต่ละคนมีมุมอ่อน มุมแข็ง มุมแหลม มุมไม่แหลม ที่แตกต่างกัน ซึ่งจะช่วยให้ทั้งครูและ ผู้ปกครองเข้าใจนักเรียนแต่ละคนได้ดีขึ้น ซึ่งจะช่วยให้การพัฒนา หรือส่งเสริม หรือช่วยเหลือนักเรียนจะทำได้ง่ายขึ้น
 
 
       
       

๒.     รูปธรรมของการประเมินมีหลากลักษณะ เช่น การสังเกตกระบวนการเรียนรู้ การสังเกตปฏิสัมพันธ์ทางสังคม การสังเกตวิธีการทำงาน ความเอาใจใส่ การบริหารเวลา การประเมินจากผลของชิ้นงาน การประเมินจากการนำเสนอผลงาน การประเมินจากการทำงานภาคสนาม การทำโครงงานต่างๆ การประเมินจากโครงงานประมวล สรุป สร้างสรรค์ ทางวิชาการที่ต้องทำทุกสิ้นภาคเรียน(ปีละ ๔ ครั้ง) ส่วนการทดสอบก็มี เช่น การทดสอบย่อยที่ทำทุก ๒-๔ สัปดาห์ การทดสอบใหญ่จากภายใน ซึ่งทำปีละ ๒-๔ ครั้ง

     ส่วนการทดสอบจากภายนอกในปัจจุบัน นอกจากทดสอบระดับชาติที่ทำโดยรัฐบาลแล้ว เรายังใช้การทดสอบของสสวท. ในวิชาคณิตศาสตร์ และธรรมชาติศึกษาฯ(วิทยาศาสตร์) การทดสอบ SAT ของช่วงชั้นที่ ๒ และ ๓ ซึ่งจัดทำโดยมศว. และ การทดสอบทางคณิตศาสตร์ของสถาบันราชภัฎพระนคร ฯลฯ

     ส่วนนักเรียนบางคนอยากทดลองความสามารถของตัวเองเพิ่มเติมก็มีการส่งนักเรียนไปทดสอบหรือร่วมสนุกในการแข่งขันต่างๆ เช่น สสวท.ชุดอัจริยะภาพ คณิตศาสตร์ของสมาคมคณิตศาสตร์ การแข่งขันการใช้ภาษาอังกฤษในรายการต่างๆ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ในรายการใหญ่ๆ การสอบเพชรยอดมงกุฏ ฯลฯ ซึ่งในส่วนนี้เป็นการสมัครใจของแต่ละคนไป

 
 
     สำหรับคำถามที่ว่า การทดสอบที่อาจดูมากมายนี้จะทำให้นักเรียนเครียดหรือไม่ หรือจะหลุดออกจากปรัชญา แนวทางของโรงเรียนหรือไม่ ขอตอบว่าไม่ เพราะไม่ว่าจะเป็นการสอบภาคบังคับ หรือการสอบโดยสมัครใจ ทางฝ่ายวิชาการจะกำชับให้คุณครูสื่อสารกับนักเรียนให้ชัดเจนว่า การรู้จักความสามารถของตัวเองเป็นเรื่องสนุกท้าทาย และนำไปสู่การพัฒนาตนเอง ไม่มีการกดดันว่าเป็นเรื่องเสียหน้า เสียอนาคต ต้องเอาเป็นเอาตาย ไม่มีการาร้างบรรยากาศของความกลัว ไม่มีการติวล่วงหน้าให้เคร่งเครียด เพราะเราต้องการเห็นความสามารถของนักเรียนอย่างตรงไปตรงมา ไม่ถูกกลบเกลื่อนด้วยการติวข้อสอบ
 
 
๓. ในการประเมินอันหลากหลาย ต่อเนื่อง และมีความถี่ที่ดีนี้ ยังต้องทำการประเมินถึง ๔ ด้าน ที่เราให้น้ำหนักเท่ากัน คือ
 
 
 
๓.๑ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ : คือ การเป็นคนดีมีเจตจำนงและความสามารถในการกำกับและพัฒนาตนเองมีทักษะชีวิตที่สำคัญๆ


๓.๒ ด้านสมรรถนะในการทำงาน : เช่น การวางแผน การสื่อสาร การบริหารคน เวลา ทรัพยากร การควบคุมผลลัพธ์ ฯลฯ


๓.๓ ด้านสมรรถนะในการเรียนรู้ : เช่น การหาความรู้เอง การสร้างความรู้เอง การร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างสรรค์ร่วมกับผู้อื่น การนำเสนอและถ่ายทอดความรู้ ฯลฯ


๓.๔ ด้านความเชี่ยวชาญในสาระวิชา
     
     

การประเมินทั้ง ๔ ด้านผ่านวิธีประเมินอันหลากหลายนี้จะนำไปสู่ผลการประเมินที่สะท้อนความเป็นบุคคลคนหนึ่งออกมาอย่างรอบด้าน

๔. การประเมินทั้งหมดที่กล่าวมาแล้ว ถูกจัดวางอยู่ในโครงสร้างเวลาที่มี ๔ ภาคเรียน ใน ๑ ปีการศึกษา ซึ่งทำให้รอบการประเมินของเราละเอียดกว่าโครงสร้างที่ใช้กันอยู่ทั่วไป (๒ ภาคเรียน : ปีการศึกษา) ถึง ๒ เท่า


๕. การประเมินนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของการสะท้อนปฏิบัติการของครูด้วย ครูจะใช้ผลบันทึกเหล่านี้ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองและพัฒนาทีมด้วย


๖. ด้วยหลักการ วิธีการ และโครงสร้างเวลาแบบนี้ เราเชื่อว่าจะสร้างครูที่เรียนรู้และพัฒนาอยู่เสมอ จะสร้างนักเรียนที่เข้าใจตนเอง มีแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง และเมื่อถึงคราวที่ต้องทำการสอบแข่งขัน นักเรียนของเราก็พร้อมที่จะเผชิญกับการสอบอย่างเต็มที่ โดยไม่เครียด ไม่ถูกครอบงำด้วยความกลัว หรือความกังวล

 
 

โดย : ส่วนสื่อสารองค์กร

การเรียนรู้ในช่วงชั้น

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา