ติดต่อโรงเรียน - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

ปฏิทินโรงเรียน
      
   
  ติดต่อโรงเรียน

ส่วนงานรับสมัครนักเรียน เบอร์ภายใน 111 และ 222

ส่วนงานสื่อสารองค์กร เบอร์ภายใน 540-542

เยี่ยมชม ศึกษาดูงาน : 540

ประสานงานกลาง ธุรการโรงเรียน : 0 , 500 - 503

ส่วนงานบุคคล เบอร์ภายใน 510-512

ส่วนพัฒนากิจกรรมพิเศษ เบอร์ภายใน 504

ส่วนบัญชีการเงิน เบอร์ภายใน 520-523

ฝ่ายจัดซื้อ 526

 

Download เอกสารใบลา

 

   
     
หัวข้อเยี่ยมชมศึกษาดูงานที่น่าสนใจ
     
  1. การสร้างทีม (Team & Trust) แลtการทำงานอย่างมีความสุขของครู (Happy Workplace)
     
  2. การสร้าง PLC** ด้วยกระบวนการ LS** อย่างง่ายๆแต่ได้ผล
     
  3. การสร้าง SLC** ที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (ทั้งครูและนักเรียน) ด้วยกระบวนการ RCA** & Interventio
     
  4. การจัดการความรุนแรง (Bullying) และการสร้างห้องเรียนแห่งความสุข ด้วยวินัยเชิงบวก (Positive Disclipline)
     
  5. การเรียนรู้เชิงลึกแบบร่วมมือร่วมพลัง (Active Collaborative Learning)
     
  6. การสังเกต และให้ความช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาการเรียนและพฤติกรรม
     
  7. การรู้จัก – เข้าใจตนเองและผู้อื่น การเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่นและการเคารพความแตกต่าง สู่การตั้งเป้าหมายชีวิต
     
  8. การเป็นโค้ช (Coach) พานักเรียนทำโครงงาน “การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน” (Problem – base Learning)
     
  9. Extensive Reading and Putting CLIL * into practice (Content Language Intergrated Learning)
     
  10. เท่าทันสื่อ เท่าทันสังคม ( Mass and Media Literacy) สู่ความเป็นพลเมืองโลก (Global Citizenship)
     
  11. ภาคสนามเพื่อการบูรณาการความคิดอย่างมีวิจารณญาณและความคิดสร้างสรรค์ (Critical and Creative Thinking)
     
  12. ยกระดับภาษาอังกฤษอย่างง่ายๆและยั่งยืนด้วย Extensive Reading (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ)
   
  **ความหมายตัวย่อ
PLC = Professional Learning Community ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ หมายถึง กลุ่มครู
LS = Lesson Study
SLC = School as Learning Community โรงเรียนที่เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ หมายถึงผู้เกี่ยวข้องกับโรงเรียนทั้งหมด
RCA = Root Cause Analysis การวิเคราะห์หารากของสาเหตุ (ของปัญหา)
CLIL = Content Language Intergrated Learning
   

 

 

การเรียนรู้ในช่วงชั้น
   

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา