การรับสมัครนักเรียน - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

ปฏิทินโรงเรียน
      
 

   
โรงเรียนเพลินพัฒนามีการปรับรูปแบบการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔
โดยจะใช้ระบบการสมัครเรียนแบบ Online เท่านั้น
   
   
ขั้นตอนการสมัครเรียน มีดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ ซื้อรหัสใบสมัครเรียน ผ่านทาง Line@ ของโรงเรียน : @plearnpattana
 
ขั้นตอนที่ ๒ กรอกใบสมัครเรียนแบบ Online
   
ขั้นตอนที่ ๓ โรงเรียนจะติดต่อนัดหมายวัน-เวลาสำรวจพัฒนาการ/ทดสอบนักเรียน และสัมภาษณ์ผู้ปกครอง
  พร้อมทั้งรับกระเป๋าผ้า หนังสือเพลินกับการพัฒนา และยื่นเอกสารประกอบการสมัครเรียนในวันเดียวกัน
   
   
กำหนดการเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
     
ช่วงชั้น ชั้น ซื้อรหัสใบสมัครเรียน กรอกใบสมัครแบบ Online
ช่วงชั้นอนุบาล ชั้นเด็กเล็ก
ชั้นเตรียมอนุบาล
**รับรายชื่อสำรอง เนื่องจากปิดรับสมัครแล้ว**
หมายเหต : ชั้นเด็กเล็กเละชั้นเตรียมอนุบาล เปิดรับสมัครเฉพาะผู้ปกครองที่สมัครอบรมเชิงปฏิบัติการ "เรียนรู้...เรียนเพลิน"
              ๑๒๐ ครอบครัวแรกเท่านั้น  **(ปิดรับสมัครแล้ว)**
ชั้นอนุบาล ๑ - ๓
เปิดรับสมัครสำรอง
เฉพาะผู้ปกครองภายใน
๗ - ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓
๗ - ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓
ช่วงชั้นที่ ๑ ชั้น ๑
(ประถม ๑)
**รับรายชื่อสำรอง เนื่องจากปิดรับสมัครแล้ว**
ชั้น ๒
(ประถม ๒)
เปิดรับสมัครสำรอง
สำหรับผู้ปกครองภายใน
๗ - ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓
๗ - ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓
สำหรับบุคคลภายนอก
๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
ชั้น ๓
(ประถม ๓)
เปิดรับสมัครสำรอง
เฉพาะผู้ปกครองภายใน
๗ - ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓
๗ - ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓
ช่วงชั้นที่ ๒ ชั้น ๔ - ๖
(ประถม ๔ - ๖)
สำหรับผู้ปกครองภายใน
๗ - ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓
๗ - ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓
สำหรับบุคคลภายนอก
๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
ช่วงชั้นที่ ๓ - ๔ ชั้น ๗ (มัธยม ๑) สำหรับผู้ปกครองภายใน
๗ - ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓
๗ - ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓
สำหรับบุคคลภายนอก
ติดต่อ Line@ โดยตรง
เพื่อสอบถามข้อมูลการสมัครเรียน
ชั้น ๑๐ (มัธยม ๔) สำหรับผู้ปกครองภายใน
๗ - ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓
๗ - ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓
สำหรับบุคคลภายนอก
๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
     
หมายเหตุ : - การเปิดรับสมัครอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับจำนวนผู้สมัครเรียนในแต่ละระดับชั้น
    ขอให้ผู้ปกครองติดตามข้อมูลอัพเดท ได้ที่ โทร. ๐ ๒๘๘๕ ๒๖๗๐ - ๕ ต่อ ๑๑๑, ๒๒๒
    หรือ Line@ : @plearnpattana
  - การเปิดรับสมัครระดับชั้นเด็กเล็ก, เตรียมอนุบาล และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
    ร.ร.ขอสงวนสิทธิ์รับนักเรียนเข้าเรียนเฉพาะต้นปีการศึกษา (ภาคเรียนที่ ๑ เดือน พ.ค. เท่านั้น)
     
     
     
     
คุณสมบัติของผู้สมัคร
ระดับอนุบาล
  - เด็กเล็ก รับตั้งแต่อายุ ๑ ปี ๖ เดือนขึ้นไป
  - เตรียมอนุบาล รับตั้งแต่อายุ ๒ ปีขึ้นไป
  - อนุบาล ๑ รับตั้งแต่อายุ ๓ ปีขึ้นไป
  - อนุบาล ๒ รับตั้งแต่อายุ ๔ ปีขึ้นไป
  - อนุบาล ๓ รับตั้งแต่อายุ ๕ ปีขึ้นไป
     
ระดับประถมศึกษา
  - ประถมศึกษาปีที่ ๑ รับตั้งแต่อายุ ๖ ปีขึ้นไป
  - ประถมศึกษาปีที่ ๒ รับตั้งแต่อายุ ๗ ปีขึ้นไป
  - ประถมศึกษาปีที่ ๓ รับตั้งแต่อายุ ๘ ปีขึ้นไป
 
** นับเกณฑ์อายุถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคมของทุกปี (ยกเว้นชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๔) **
 
 
     
     
การจำหน่ายรหัสใบสมัครเรียน
  • ค่าใช้จ่ายรหัสใบสมัครเรียน
จำหน่ายราคาชุดละ ๘๐๐ บาท
   
  • ช่องทางการจำหน่าย
Line@ ของโรงเรียน : @plearnpattana
     
  • วัน-เวลาจำหน่าย
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
    วันเสาร์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. (กรณีเป็นวันหยุดยาวจะปิดทำการ)
    หยุดวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์
       
       
     
     
     
เอกสารประกอบการสมัครเรียน มีดังนี้
  ๑. สำเนาสูติบัตรนักเรียน จำนวน ๑ ฉบับ
  ๒. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง (กรณีที่บิดา มารดา ไม่ได้เป็นผู้ปกครอง)
    จำนวนคนละ ๑ ฉบับ (สำเนาเฉพาะหน้าแรกและหน้าที่มีชื่อของนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง)
  ๓. สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน (ถ้ามี) บิดา มารดา และผู้ปกครอง (กรณีที่บิดา มารดา ไม่ได้เป็นผู้ปกครอง)
    จำนวนคนละ ๑ ฉบับ
  ๔. รูปถ่ายนักเรียนขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป (หน้าตรง ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
    กรณีสมัครเรียนชั้นเด็กเล็ก - อนุบาล ๓ ใช้รูปขนาดโปสการ์ด ๒ รูปแทนได้ (หน้าชัดๆ)
  ๕. รูปถ่ายบิดา มารดา ผู้ปกครอง ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว คนละ ๑ รูป
  ๖. รูปถ่ายครอบครัวขนาดโปสการ์ด จำนวน ๑ รูป
  ๗. สำเนาเอกสารสำคัญอื่นๆ เช่น เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล Passport (กรณีที่บิดา/มารดาเป็นต่างชาติ)
     
  ** สำเนาเอกสารทุกใบ กรุณาเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องด้วยค่ะ
     
  ๘. หลักฐานการศึกษา
     
  ** ใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.๗) และสมุดรายงานผลการเรียนย้อนหลัง ๒ ปี (ปพ.๖) ต้องแนบมาพร้อมใบสมัคร ส่วนเอกสารอื่นๆ ที่เหลือ (ตัวจริง) จะต้องนำมายื่นต่อโรงเรียนให้ครบถ้วน ภายในวันที่ ๘ พ.ค. ๒๕๖๓
     
     
  ชั้นเตรียมอนุบาล – อนุบาล ๑
    - ไม่ต้องใช้หลักฐานการศึกษาใดๆ ทั้งสิ้น
     
  ชั้นอนุบาล ๒ - ๓
    - ใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.๗)
     
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
    - ใบประกาศหรือใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.๗)
       
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ - มัธยมศึกษาปีที่ ๔
    - ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)
    - สมุดรายงานผลการเรียนย้อนหลังอย่างน้อย ๒ ปีและปีปัจจุบัน (ปพ.๖)
    - ใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.๗)
    - เอกสารระเบียนสะสม (ปพ.๘)
     
  เอกสารเพิ่มเติม กรณีเข้าเรียนระหว่างปี (ทุกชั้น) - ข้อมูลจากโรงเรียนเดิม
    - เวลาเรียน
      - ข้อมูลการวัดและประเมินตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
    - ข้อมูลประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
    - ข้อมูลประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน
    - ข้อมูลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
     
  ** หลักฐานการศึกษาทั้งหมด โรงเรียนขอเป็นตัวจริงค่ะ
     
     
     
     
     
     
     
เกณฑ์การพิจารณารับเข้าเรียน
  • การสัมภาษณ์พูดคุยกับผู้ปกครอง (ทั้งครอบครัว) ใช้เวลาครอบครัวละประมาณ ๓๐ - ๔๕ นาที โดยหัวหน้าช่วงชั้น เพื่อเป็นการทวนสอบถึงแนวทางของโรงเรียน และความต้องการของผู้ปกครองให้สอดคล้องในแนวทางเดียวกัน
  • การพิจารณานักเรียน
     
ระดับอนุบาล - การสำรวจพัฒนาการของเด็กตามวัยที่เหมาะสมเป็นรายบุคคล
    โดยแบบทดสอบพัฒนาการ Denver Test II ประกอบกับการสังเกต
    พฤติกรรมนักเรียน โดยผู้เชียวชาญด้านการศึกษาพิเศษ
  - สัมภาษณ์พูดคุยกับผู้ปกครอง - บิดา มารดา หรือผู้ดูแลใกล้ชิด
     
ระดับชั้น ป.๑ - การสำรวจพัฒนาการของนักเรียน
  - สัมภาษณ์พูดคุยกับผู้ปกครอง - บิดา มารดา หรือผู้ดูแลใกล้ชิด
     
ระดับชั้น ป. ๒ - ๖ - ทดสอบความรู้พื้นฐาน ๓ วิชา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์)
  - การประเมินศักยภาพในการเรียนรู้และการปรับตัวของนักเรียนเบื้องต้น โดยผู้เชี่ยวชาญ
  - สัมภาษณ์พูดคุยกับผู้ปกครอง - บิดา มารดา หรือผู้ดูแลใกล้ชิด
     
ระดับชั้น ม. ๑ - ทดสอบความรู้พื้นฐาน ๓ วิชา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์)
  - การประเมินศักยภาพในการเรียนรู้และการปรับตัวของนักเรียนเบื้องต้น โดยผู้เชี่ยวชาญ
  - สัมภาษณ์พูดคุยกับผู้ปกครอง - บิดา มารดา หรือผู้ดูแลใกล้ชิด
     
ระดับชั้น ม.๔ - ทดสอบความรู้พื้นฐาน ๓ วิชา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์)
  - การประเมินศักยภาพในการเรียนรู้และการปรับตัวของนักเรียนเบื้องต้น โดยผู้เชี่ยวชาญ
  - สัมภาษณ์พูดคุยกับผู้ปกครอง - บิดา มารดา หรือผู้ดูแลใกล้ชิด
     
     
     
 
นัดสำรวจพัฒนาการ/ทดสอบ และ สัมภาษณ์
 
ระดับชั้น
วันทดสอบ / สัมภาษณ์
ประกาศผล
ชั้นเด็กเล็ก
ทุกวันพุธและวันพฤหัสบดี (ช่วงเช้า)
เริ่มเดือนมกราคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
ปลายเดือนมีนาคม ๒๕๖๔
ชั้นเตรียมอนุบาล
ทุกวันพุธและวันพฤหัสบดี (ช่วงเช้า)
เริ่มวันที่ ๑๕ กรกฎาคม - ตุลาคม ๒๕๖๓
ประมาณปลายเดือนตุลาคม ๒๕๖๓
ชั้นอนุบาล ๑ - ๓
ทุกวันพุธและวันพฤหัสบดี (ช่วงเช้า)
ภายใน ๑ สัปดาห์
หลังจากวันสัมภาษณ์
ชั้นประถม ๑
ทุกวันพุธและวันพฤหัสบดี (ช่วงบ่าย)
เริ่มวันที่ ๒๒ กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๓
ประมาณกลางเดือนตุลาคม ๒๕๖๓
ชั้นประถม ๒ - ๓
พิจารณาจากจำนวน
ผู้มาสมัครและความเหมาะสม
ภายใน ๑ สัปดาห์
หลังจากวันทดสอบ
ชั้นประถม ๔ - ๖
ช่วงชั้นมัธยม (ม.๑ และ ม.๔)
พิจารณาจากจำนวน
ผู้มาสมัครและความเหมาะสม
ภายใน ๑ สัปดาห์
หลังจากวันทดสอบ
   
** ชั้น ป.๒ - ม.๔ จะเริ่มทดสอบและสัมภาษณ์ประมาณเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
 
     
     
     
การเยี่ยมชมโรงเรียน
ท่านผู้ปกครองที่ประสงค์จะนำบุตรหลานเข้าเรียน
โรงเรียนเพลินพัฒนามีความยินดีที่จะพาท่านเยี่ยมชมโรงเรียนได้ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี
แบ่งเป็น ๒ รอบ ดังนี้
  รอบที่ ๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. (สำหรับเยี่ยมชมช่วงชั้นอนุบาล)
  รอบที่ ๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. (สำหรับเยี่ยมชมช่วงชั้นประถม - มัธยม)
     
โดยขอให้ท่านผู้ปกครองติดต่อนัดวันและเวลาเข้าเยี่ยมชมล่วงหน้า (จำกัดจำนวนผู้เยี่ยมชม) ได้ที่
งานรับสมัครนักเรียน โทรศัพท์ ๐ ๒๘๘๕ ๒๖๗๐-๕ ต่อ ๑๑๑, ๒๒๒ และ ๕๔๐ - ๕๔๒
ผู้ปกครองสามารถจอดรถได้ที่ ลานจอดรถ P1 (ด้านนอกโรงเรียน)
   
   
     
     
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานรับสมัครนักเรียน โรงเรียนเพลินพัฒนา
เลขที่ ๓๓/๓๙-๔๐ หมู่ที่ ๑๗ ถนนสวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๘๕ ๒๖๗๐-๕ ต่อ ๑๑๑, ๒๒๒ และ ๕๔๐ - ๕๔๒
โทรสาร ๐ ๒๘๘๕ ๒๖๘๖
Website : www.plearnpattana.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/plearnpattanapptn/
Line@ ของโรงเรียน : @plearnpattana
E-mail :
 
 
 
     
     
โดย : ส่วนสื่อสารองค์กร
 
 

 

การเรียนรู้ในช่วงชั้น
   

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา