สรุปภาพรวม - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

ปฏิทินโรงเรียน
      
พิมพ์ อีเมล

 ข้อมูลคุณครูโรงเรียนเพลินพัฒนา
คุณครูผู้สอนของโรงเรียนเพลินพัฒนาในปัจจุบัน( ณ  ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ )  มีจำนวน ๑๘๔ คน  และ ฝ่ายวิชาการอีก   ๑๖   คน  รวมเป็น   ๒๐๐   คน   บุคลากรในหน่วยงานอื่นอีก ๙๙ คน  รวมบุคลากรทั้ง
โรงเรียน  ๒๙๙  คน  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 

 

  • จำนวนคุณครูในแต่ละช่วงชั้น

 

ช่วงชั้น

จำนวน(คน)

คุณครูช่วงชั้นอนุบาล

๕๘

คุณครูช่วงชั้นที่ ๑ (ประถมต้น)

๔๔

คุณครูช่วงชั้นที่ ๒ (ประถมปลาย)

๓๖

คุณครูช่วงชั้นที่ ๓-๔ (มัธยม)

๒๓

คุณครูการศึกษาพิเศษ

๒๓

คุณครูวิชาการ

๑๖

 

  • ประสบการณ์ในการสอน / ด้านวิชาการของคุณครูผู้สอนและฝ่ายวิชาการ 

 

ประสบการณ์ในการสอน

จำนวน(คน)

๘ - ๑๐ ปี ขึ้นไป 

๗๓

๖ - ๗

๒๖

๔ - ๕  ปี 

๓๕

๒ - ๓  ปี 

๓๕

   ๐-๑ ปี  

๓๑

 

  • การสำเร็จการศึกษาของคุณครูผู้สอนและฝ่ายวิชาการ 

 

การศึกษา

จำนวน(คน)

ปริญญาตรี

๑๕๐

ปริญญาโท 

๔๐

ปริญญาเอก

ปกศ.(ครูพี่เลี้ยงอนุบาล)

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของคุณครูเพลินพัฒนา
บุคลากรครูเพลินพัฒนาทุก ๆ คนจะมีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพขององค์กร และศักยภาพของตนเองไปในทิศทางร่วมกัน  คุณครูเพลินพัฒนาจะต้องมี  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และมีสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน อาทิ

  • มีทัศนคติเชิงบวกต่อการปฏิบัติหน้าที่ภายในโรงเรียน มีเจตคติที่ดีต่อเด็ก   มีสุขภาพจิตที่ดี สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี   มีอัธยาศัยที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ร่าเริง เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี สื่อสารกับผู้ปกครองได้เป็นอย่างดี  สามารถแก้ / ปรับพฤติกรรมขณะที่นักเรียนอยู่ในชั้นเรียนได้  มีความเข้าใจในเรื่องพัฒนาการทางด้านทักษะการสังเกต ศึกษา และประเมินพัฒนาการของนักเรียน
  • มีความเข้าใจในปรัชญาแนวทางการศึกษาของโรงเรียน หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรแกนกลาง ของกระทรวงศึกษาธิการ การวัด และประเมินผลของนักเรียน  สามารถเชื่อมโยงหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน เข้ากับหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ

 

 

  • มีความสามารถในการสอน และจัดการชั้นเรียนได้ดีในระดับหนึ่ง  สามารถจัดการเรียนรู้ (ตลอดจนใช้เทคนิค และกุศโลบายต่างๆ) ให้นักเรียนส่วนใหญ่เข้าใจ   บูรณาการความรู้ต่าง ๆ ที่จำเป็นอย่างเหมาะสม ครอบคลุมเนื้อหาสำคัญ สอดคล้องกับศักยภาพที่แตกต่างกันของนักเรียนภายในห้องเรียน
  • สนับสนุนการเรียนรู้ให้นักเรียนในความรับผิดชอบเข้าใจ และเรียนรู้ตามศักยภาพของนักเรียน ทั้งยังต้องประสานงานกับผู้ปกครองเพื่อส่งเสริม         (หรือแก้ปัญหา) พัฒนาการของนักเรียน   พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับนักเรียน  หรือ แก้ไขปัญหาในกรณีที่นักเรียนมีคุณลักษณะอันไม่พึงประสงค์
  • มีการทำงานเป็นทีมที่ดี  มีส่วนร่วมกับทีมงานอย่างเต็มใจ เต็มที่ มีน้ำใจ

ปฏิบัติตนได้ถูกกาละเทศะ มีวินัย และความรับผิดชอบ  มีความขยัน ทุ่มเททำงาน พร้อมนำเอาคำแนะนำต่าง ๆ ไปปรับปรุงอย่างเต็มที่    ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับนักเรียน พูดคุยกับผู้ปกครองอย่างถูกกาละเทศะ

 

การเรียนรู้ในช่วงชั้น
   

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา