การอบรมพัฒนาคุณครูช่วงปิดเทอม - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

ปฏิทินโรงเรียน
      
การอบรมพัฒนาคุณครูช่วงปิดเทอม พิมพ์ อีเมล
  การอบรมพัฒนาคุณครูช่วงปิดเทอม

     ในช่วงปิดเทอมนี้ นอกจากการเตรียมความพร้อมเรื่องการวางแผนการสอนแล้ว คุณครูทุกช่วงชั้นยังเข้ารับการอบรมและร่วมทำกิจกรรมสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง
 
กิจกรรมรวมใจอนุบาล

     ก่อนที่จะมาพบกับเด็กๆ ในวันเปิดเทอม เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ที่ผ่านมา คุณครูอนุบาล และทีมแม่บ้านประจำพื้นที่ ได้เดินทางสู่หาดนางรำ อำเภอ สัตหีบ จังหวัด ชลบุรี เพื่อร่วมทำกิจกรรม “รวมใจอนุบาล” ที่จัดต่อเนื่องครั้งนี้ เป็นครั้งที่ ๔
 
     กิจกรรมที่เกิดขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการยอมรับในการทำงานร่วมกันเป็นทีม เปิดเผย และทำความเข้าใจซึ่งกันและกัน มีความใส่ใจในการเคารพผู้อื่น และเคารพต่อการทำงานเป็นหมู่คณะ สามารถเป็นทั้งผู้นำ และผู้ตามที่ดีได้ นอกจากนั้น ยังได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณครูทุกคน ถือเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ ก่อนที่จะเปิดเทอม เสร็จจากการรวมใจ คณะคุณครูยังได้มีโอกาสขึ้นเยี่ยมชมเรือรบหลวงจักรีนฤเบศร ที่ถึงแม้อากาศจะร้อน แต่เมื่อมีรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และภาพการพูดคุย ตลอดการร่วมสนุกไปกับกิจกรรม ทำให้บรรยากาศที่ดูอบอ้าว คลายความร้อนไปได้ในระยะเวลา ๑ วันต็ม ถือเป็นต้นทุนที่ดี และเป็นพลังที่คุณครูจะนำมาใช้งานในช่วงเปิดเทอม
 
อบรมการปฐมพยาบาล และการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ

     เมื่อวันที่ ๒, ๓ และ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ส่วนบุคคล ได้จัดอบรมหลักสูตร “การปฐมพยาบาล และการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ” ให้กับคุณครูในช่วงชั้นอนุบาล ช่วงชั้นที่ ๑ และส่วนการศึกษาพิเศษ ตามลำดับ โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน มีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ขอบเขต ความสำคัญ และหลักทั่วไปในการปฐมพยบาล รวมถึงการฝึกปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ อาทิ การช่วยชีวิตเบื้องต้น, การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ฯลฯ จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ณ โรงเรียนเพลินพัฒนา
 
     
พัฒนาการอ่านเขียนภาษาไทย

      เมื่อวันที่ ๒๙ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ คณะครูช่วงชั้นอนุบาล ประถม และคุณครูฝ่ายวิชาการที่สนใจ เข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาการอ่านเขียนภาษาไทยให้นักเรียนโดย อ.ศิวกานท์ ปทุมสูติ (ครูกานท์) ผู้เป็นเจ้าของแหล่งเรียนรู้ทุ่งสักอาศรมที่เด็กๆ ชั้น ๓ ได้ไปภาคสนาม อาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาไทย การแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เพื่อการอ่าน คิด วิเคราะห์ เชื่อมโยงกับชีวิต
 
        โดยเน้นการสอนของครู เครื่องมือที่ใช้ในการสอน และวิธีการสอนแบบ “บันไดทักษะ ๔ ขั้น” ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปูพื้นฐานให้คุณครูในเรื่องการอ่านและการเขียนเพื่อนำไปสอนนักเรียน รู้จักการป้องกันและแก้ปัญหาสำหรับการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ รวมทั้งให้คุณครูได้รับรู้ร่วมกัน และสามารถมีส่วนร่วมในการช่วยปรับระบบการเรียนการสอนร่วมกับโรงเรียนด้วย
     
มัธยมอบรมการจัดการกับพฤติกรรมวัยรุ่น

     ในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ คณะครูมัธยมได้รับการอบรมเกี่ยวกับการจัดการกับพฤติกรรมวัยรุ่น โดย ผศ.นพ.พนม เกตุมาน ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลศิริราช และที่ปรึกษาให้กับช่วงชั้นมัธยมด้วย
 
     คุณหมอได้ให้ความรู้เพื่อรับมือกับพฤติกรรมของเด็กวัยรุ่น ทั้งเรื่องของการสื่อสารในเชิงบวก แนะนำแนวทางปฏิบัติที่เป็นประโยชน์กับเด็กวัยรุ่นในหลายๆ เรื่องเช่น ให้นักเรียนช่วยกันร่างกฎเกณฑ์ที่ใช้ร่วมกัน ให้แนวทางสำหรับการดูแลเด็กที่รบกวนชั้นเรียนรวมทั้งวิธีการจัดชั้นเรียน ซึ่งคุณหมอบอกว่าพฤติกรรมทุกอย่างที่เด็ก ๆ แสดงออกมาล้วนมีความหมาย ต้องมีวิธีการจัดการพฤติกรรมที่เหมาะสม สำหรับการลงโทษต้องมีกติกาที่ชัดเจนแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานที่ไม่ใช้ความรุนแรงและไม่ทำร้าย นอกจากนี้ยังช่วยตอบข้อซักถามที่คุณครูได้พบเจอกับพฤติกรรมต่างๆ ของนักเรียนด้วย  
     
ครูกีฬาฝึกแล่นเรือใบผ่านการเรียนรู้จิตตปัญญา

      วันที่ ๑-๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ ทีมครูกีฬานำโดยคุณครูเอ – ดวงพร วิเศษนคร ร่วมด้วย ครูนิต ครูแม็ค และ ครูเต่า ฝ่ายวิชาการ เข้ารับการฝึกแล่นเรือใบ ณ สมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ อ่าวดงตาล จ. ชลบุรี การอบรมฝึกแล่นเรือใบในครั้งนี้มีแนวความคิดที่คนทั่วไปอาจนึกไม่ถึงว่าเชื่อมโยงกับจิตตปัญญาได้อย่างไร ก่อนการเดินทางคุณครูปาด - ศีลวัต ศุษิลวรณ์ ได้พูดคุยกับทีมครูว่าในการแล่นเรือใบในครั้งนี้อยากให้นำจิตตปัญญามาใช้ในการดำเนินชีวิตทั้ง ๑๐ วัน ซึ่งให้โจทย์ในการคิดดังนี้
 
 
๑.ให้จดบันทึกความรู้สึกในแต่ละวัน วันนี้น้ำเป็นอย่างไร คลื่นเป็นอย่างไร ลม ฟ้า เรือ และจิตใจของเราเป็นอย่างไร
๒.เรียนรู้ตนเองอย่างไรจากเรือ น้ำ ลม ฟ้า และใจ
๓.คติพจน์ที่ได้กับชีวิตจากการฝึกจากเรือ น้ำ ลม ฟ้า และใจ
๔.เรือสอนวิชาการเรือให้กับเราอย่างไร
๕.รู้สึกอย่างไรก่อนการแล่นเรือ และหลังจากเก็บเรือแล้ว
     
     “สิ่งที่ได้จากการฝึกอบรมแล่นเรือใบในครั้งนี้ ได้เห็นถึงความเอื้ออาทรและความใส่ใจกัน เห็นจิตใจตนเอง เห็นความกลัว และความกล้าบ้าบิ่น เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจในการฝึกฝน การเดินเรือเป็นการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด และสิ่งสำคัญจะนำสิ่งที่ได้รับนี้มาถ่ายทอดสู่นักเรียนที่อยากจะหาอิสระให้กับความคิด และการผจญภัยในโลกของตนเอง ที่มีทั้งความท้าทาย ความสนุก และความเหนื่อย” ครูเอเล่า  
     

โดย : ส่วนสื่อสารองค์กร

การเรียนรู้ในช่วงชั้น
   

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา