ความสำคัญและการสร้างความถนัดทางการเรียน - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

ปฏิทินโรงเรียน
      
ความสำคัญและการสร้างความถนัดทางการเรียน พิมพ์ อีเมล
  ความสำคัญและการสร้างความถนัดทางการเรียน

     เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ ตุลาคม ๕๖ รศ.ดร.ชาญวิทย์เทียมบุญประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ได้มาบรรยายเรื่องความสำคัญและการสร้างความถนัดทางการเรียนให้กับผู้ปกครองที่สนใจ
 
     “การสร้างความถนัดทางการเรียน ทางโรงเรียนถือเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง และจะดำเนินต่อไปให้กับผู้ปกครองให้ครบ ๑๐๐ เปอร์เซ็นให้ได้ โรงเรียนแนวปฏิรูปมีความต้องการที่จะสร้างสมรรถนะให้เกิดกับนักเรียน การศึกษาสมัยก่อนเป็นการสร้างความรู้ให้กับผู้เรียน เครื่องมือที่ใช้โดยส่วนใหญ่เป็นเครื่องมือวัดความรู้ โรงเรียนได้ใช้เครื่องมือที่สามารถวัดสมรรถนะได้ โดยได้ทดลองใช้มาแล้วเป็นเวลา ๖ ปี และพบว่าเครื่องมือมีความเที่ยง ได้ชวนโรงเรียนทอสี โรงเรียนปัญญาประทีป และโรงเรียนรุ่งอรุณมาวัด ผลออกมาเป็นทำนองเดียวกัน และคิดว่าถึงเวลาแล้วที่โรงเรียนจะเปิดเผยผลจากการวัดความถนัดนี้ให้ผู้ปกครองได้รับทราบ สมรรถนะฝังลึกเป็นสิ่งซึ่งติวไม่ได้ เกิดจากประสบการณ์ที่สะสมต่อเนื่องยาวนาน การเสริมส่วนขาดต้องค่อยเป็นค่อยไป วันนี้เราโชคดีที่ท่านอาจารย์ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ ได้กรุณามาให้ความรู้กับเรา ” ครูปาด-ศีลวัต ศุษิลวรณ์
 
     วิทยากรบอกเล่าถึงสมรรถนะพื้นฐานเจ็ดองค์ประกอบที่สำคัญ คือความสามารถด้านภาษา ความสามารถในการคิดคำนวณตัวเลข ความสามารถทางด้านเหตุผล ความสามารถในการรับรู้ ความสามารถทางมิติสัมพันธ์ ความสามารถทางด้านความจำ ความสามารถในการใช้คำ จากองค์ประกอบทั้ง ๗ นี้โดยทั่วไปใช้ ๓-๔ องค์ประกอบเพื่อวัดความถนัดในการเรียนรู้ พร้อมยกตัวอย่างแนวการตั้งคำถามในการออกข้อสอบ  
     
     ด้านภาษา เป็นสมรรถภาพเชิงวิเคราะห์ การเข้าใจคำศัพท์ ข้อความ คำประพันธ์ บทสนทนา เรื่องราวต่างๆ การติดต่อสื่อสาร โดยใช้ภาษา ตลอดจนการเลือกใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง เหมาะสม
 
     ด้านตัวเลขหรือคณิตศาสตร์ เป็นสมรรถภาพในการคิดคำนวณเกี่ยวกับตัวเลข มีความเข้าใจในความสัมพันธ์และความหมาย ทักษะในการใช้เครื่องหมาย บวก ลบ คูณ หาร อย่างถูกต้องแม่นยำ และรวดเร็ว เช่น เด็ก ม.๓ ควรรู้บัญญัติไตรยางค์ กำไร ขาดทุน สูตรพื้นฐานต่างๆ เช่นพื้นที่ เส้นรอบรูป เส้นรอบวง การออกข้อสอบจึงอาศัยพื้นฐานความรู้นี้และใช้วิธีซิกแซกในการตั้งคำถาม
 
     ด้านการคิดวิเคราะห์หรือเหตุผล เป็นการคิดวิเคราะห์ หาเหตุผล ความสำคัญและความสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ แยกประเภทในเชิงอุปมาอุปมัยได้ถูกต้อง มีความสามารถในการสรุปความจากเรื่องราวได้ถูกต้อง สมเหตุสมผล
 
        ด้านมิติสัมพันธ์ เป็นสมรรถนะในการมองเห็นและเข้าใจความสัมพันธ์ด้านมิติต่างๆ ระหว่างความกว้าง ความยาว ความซับซ้อน ซ่อนรูปเกี่ยวกับทรงเรขาคณิต ตลอดจนปริมาตรและขนาด ได้อย่างถูกต้อง
     
     สมรรถนะทางสมองพื้นฐานทุกคนมีมากน้อยไม่เท่ากัน เด็กจะสะสมประสบการณ์ไปเรื่อยๆ เด็กจะซักถาม พ่อแม่ต้องเตรียมตัวที่จะตอบ เด็กชอบอะไร สนใจอะไร จะมีความจำและจะตกผลึกอยู่ในสมอง ส่วนที่ไม่ชอบจะถูกลบออกไป พ่อแม่ต้องคอยสังเกต ซึ่งประสบการณ์ต่างๆ จะถูกสะสมและแปรเปลี่ยนเป็นความถนัด เรียนรู้ได้เท่ากันในเวลาที่ไม่เท่ากัน ต้องแนะแนวให้เด็กเดินไปตามความสามารถของตนเอง
 

 

การเรียนรู้ในช่วงชั้น
   

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา