ชื่นใจ...ได้เรียนรู้” (ภาคครูเพลิน) ครั้งที่ ๙ - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

ปฏิทินโรงเรียน
      
พิมพ์ อีเมล
 
“ชื่นใจ...ได้เรียนรู้” (ภาคครูเพลิน) ครั้งที่ ๙ : ออกแบบกระบวนการ)

     วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของพวกเราชาวเพลินพัฒนา เพราะวันนี้นอกจากจะเป็นวันที่คุณครูในช่วงชั้น ๑ - ๒ และคุณครูในส่วนงานวิชาการทุกคน พร้อมใจกันจัดงาน “ชื่นใจ...ได้เรียนรู้” (ภาคครูเพลิน) ครั้งที่ ๙ แล้ว โอกาสนี้ยังเป็นโอกาสครบรอบ “๑๒ ปีของความพยายาม สร้างชุมชนเรียนรู้” และ “๑๐ ปีของการบุกเบิกงานจัดการความรู้” อีกด้วย
     
     
     เพื่อให้งานครั้งนี้มีความพิเศษสมกับที่เป็นโอกาสสำคัญ ดิฉันจึงได้ชวนให้คุณครูนุช- ชัญญานุช คมกฤช และส่วนงานมาตรฐานการศึกษาและการเทียบโอน ประสานไปยังช่วงชั้นให้คุณครูทุกคนได้มีส่วนร่วมนำเสนอข้อคิดเห็นว่าอยากให้งาน KM ครั้งนี้มีอะไรบ้าง มีอะไรที่คุณครูยังอยากรู้อยากเรียนเพิ่มเติม และมีขั้นตอนใดในการทำ Lesson Study ที่ยังไม่กระจ่าง ฯลฯ เมื่อได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาแล้วส่วนงานมาตรฐานได้ทำการประมวลข้อมูลแล้วส่งมาให้ดิฉันนำไปใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบกระบวนการ
 
     
ประเด็นที่คุณครูมีความสนใจใคร่รู้ที่ดิฉันประมวลออกมาได้ก็คือ
 
  • การสร้างแผนการเรียนรู้ของหน่วยวิชาธรรมชาติศึกษาและประยุกต์วิทยา ที่มีขั้นตอนการเรียนรู้แบบ Open Approach ครบทุกขั้นตอน และจบได้ภายในระยะเวลา ๒ คาบเรียน (๙๐ นาที)
 
  • การเรียนรู้ที่สร้างแรงบันดาลใจ
 
  • การทำโครงงานที่ผู้เรียนเป็นเจ้าของการเรียนรู้
 
  • การสร้างสื่อการเรียนรู้ที่เอื้อให้ผู้เรียนเข้าถึง Concept สำคัญของการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง
 
  • เมื่อได้เห็นประเด็นเหล่านี้ครบถ้วนแล้วดิฉันก็อดอมยิ้มไม่ได้ เพราะคำถามและความสนใจเหล่านี้ล้วนสะท้อนให้เห็นว่า กลุ่มครูของเพลินพัฒนาส่วนประถม เป็นคนที่มีคุณภาพที่เกาะติดอยู่กับงานการจัดกระบวนการเรียนรู้ และมีการเรียนรู้ที่เกิดจากการเติบโตไปกับงานจริงๆ
 
     ข้อคิดเห็นเหล่านี้ช่วยให้ดิฉันสามารถคัดสรร Best Practice ที่จะช่วยตอบโจทย์ได้ตรงกับความต้องการของกลุ่มครูได้ดีมาก เมื่อดิฉันนำยกร่างกำหนดการไปเสนอคณะทำงาน กำหนดการจัดงานก็ค่อยๆ ขยายจากงานที่ใช้ระยะเวลาหนึ่งวัน เป็นหนึ่งวันครึ่ง เพราะมีการเพิ่มช่วงเวลาให้คุณครูได้มีเวลามาอ่านนิทรรศการเรื่องเล่าล่วงหน้าก่อนวันงานครึ่งวัน ซึ่งการเพิ่มเวลาการอ่านเรื่องเล่านี้เป็นประเด็นที่ได้จากการ AAR การจัดงาน “ชื่นใจ...ได้เรียนรู้” (ภาคครูเพลิน) ครั้งที่ ๘ ที่จัดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว ที่มีครูจำนวนหนึ่งสะท้อนว่าอยากมีเวลาได้อ่านเรื่องเล่าของเพื่อนครูมากขึ้นอีก
 
     
     นอกจากนี้คณะทำงานยังได้ขอให้ส่วนงานมาตรฐานการศึกษาและการเทียบโอน เพิ่มช่วงของการนำเสนอข้อสังเกตที่พบจากการประมวลค่าแบบทดสอบเจตคติตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๘ ว่า มีเหตุและปัจจัยใดที่เอื้อให้หน่วยวิชาภูมิปัญญาภาษาไทยของช่วงชั้นที่ ๑ – ๒ มีค่าความรู้สึกอยากเรียน และความรู้สึกว่าเข้าใจ สูงขึ้นอย่างน่าสนใจ โดยได้มอบหมายให้คุณครูเล็ก - ณัฐทิพย์ วิทยาภรณ์ มาเป็นหัวหน้าคณะในการถอดบทเรียน ความสำเร็จในครั้งนี้ (ตามวิธีที่ได้ไปเรียนรู้มาจากเวที “การถอดบทเรียนเพื่อการเรียนรู้และเสริมพลัง” ที่ทางโครงการภาคีพูนพลังครูของมูลนิธิสยามกัมมาจลจัดขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา) เพื่อให้เวทีนี้เป็นเวทีที่ครูเล็กจะได้ทดลองวิชา และได้นำเสนอการถอดบทเรียนที่สะท้อนคุณค่าอันจะนำไปสู่การสร้างการเรียนรู้ให้กับกลุ่มครูอีกกว่า ๘๐ คนด้วย
 
       
กำหนดการที่สำเร็จออกมาจึงเป็นกำหนดการที่เข้มข้น และเปี่ยมล้นไปด้วยการเรียนรู้ในทุกจังหวะก้าว เริ่มตั้งแต่เช้าจรดเย็น
 
กำหนดการ “ชื่นใจ...ได้เรียนรู้” (ภาคครูเพลิน) ครั้งที่ ๙
“๑๒ ปีของความพยายามสร้างชุมชนเรียนรู้ และ ๑๐ ปีของการบุกเบิกงานจัดการความรู้”
๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙
     
๐๗.๓๐ - ๐๘.๐๐ น.   ลงทะเบียนหน้าห้องประชุมเพลินพัฒนา อาคารมัธยม
    ชมวีดิทัศน์เปลี่ยนกระบวนทัศน์พัฒนาวัฒนธรรมการเรียนรู้ จุดเริ่มต้นของการจัดการความรู้ที่โรงเรียนเพลินพัฒนา
๐๘.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.   ส่วนงานพัฒนามาตรฐานการศึกษาและเทียบโอนนำเสนอข้อสังเกตจากประมวลค่าแบบทดสอบเจตคติตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๘ ที่เป็นเหตุให้ต้องถอดบทเรียนจาก หลักสูตรแฝงเร้น = “ครูใหม่”
๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.   แบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูในหัวข้อ “การพัฒนาตนเองและแผนการเรียนรู้สู่การพัฒนาครูและผู้เรียนในระบบ Lesson study”
๑๐.๓๐ - ๑๒.๓๐ น.   ครูอัมเปิดชั้นเรียนหน่วยวิชาธรรมชาติศึกษาและประยุกต์วิทยา ที่ห้องประชุมเพลินเพลินพัฒนา
๑๒.๓๐ - ๑๓.๓๐ น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.   แบ่งกลุ่มเรียนรู้ตามความสนใจ
    ห้องเรียนรู้ ๑ : การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ : กรณีศึกษาแผนการเรียนรู้หน่วยภูมิปัญญา ภาษาไทย ชั้น ๔
    ห้องเรียนรู้ ๒ : โจทย์โครงงานที่สร้างพลังในการเรียนรู้ให้กับครูและผู้เรียน : กรณีศึกษา โครงงานต้นไม้ประหลาด ชั้น ๒ และโครงงานการจัดรายการวิทยุ ชั้น ๖
    ห้องเรียนรู้ ๓ : ชุดความรู้ และสื่อสร้างความเข้าใจในแนวคิดสำคัญ : กรณีศึกษาชุดความรู้และ สื่อการเรียนรู้ของครูกลุ่มวิชาประยุกต์ ช่วงชั้นที่ ๒
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.   พักรับประทานอาหารว่าง
๑๔.๔๕ - ๑๕.๑๕ น.   อาจารย์วิจารณ์สะท้อนการเรียนรู้
๑๕.๑๕ - ๑๖.๐๐ น.   เขียนบันทึกสะท้อนการเรียนรู้
๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.   สะท้อนการเรียนรู้และร้องเพลงร่วมกัน
     
     
การเรียนรู้ในช่วงชั้น
   

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา