มัธยม - เพลินพัฒนา - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

ปฏิทินโรงเรียน
      
มัธยม - เพลินพัฒนา พิมพ์ อีเมล
 

มัธยม - เพลินพัฒนา

     เรียนรู้วิชาการเข้มแข็งพร้อมการคิดวิเคราะห์และนำเสนอ เชื่อมโยงการเรียนรู้กับปรากฏการณ์ทางสังคมและข่าวสารทั่วโลกอย่างรู้เท่าทัน สู่การเป็นพลเมืองที่มีบทบาทในการพัฒนาสังคมโลก

 
       
 

    ใช้คณิตศาสตร์หลักสูตรสิงคโปร์ ภาษาอังกฤษมาตรฐานสากล (CEFR) ภาษาจีนเป็นภาษาที่ 3 เพื่อเป็นประตูสู่ขุมทรัพย์ความรู้และปัญญาที่ศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต

     เติมสีสันชีวิตวัยรุ่นด้วยกิจกรรมหลากหลาย เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการทำงานผ่านบทบาทหน้าที่ต่างๆ อันเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการทำงานในโลกการงานจริง

     
     

     ได้ออกภาคสนามเพื่อเปิดมุมมองใหม่ ได้ทดลองทำสิ่งที่สนใจที่อยู่นอกตำรา เพื่อท้าทายการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสและแก้ไขปัญหาในสิ่งที่ไม่เคยเรียนรู้มาก่อน

     ปลูกฝังมิตรภาพและพัฒนาศักยภาพเฉพาะทางของแต่ละคนไปพร้อมกับเพื่อนๆ ได้ฝึกตนให้เป็นมนุษย์ที่มั่นคงและค้นพบตัวตนเพื่อเลือกเส้นทางและนำทางชีวิตของตนเองได้โดยมีความสุขอย่างยั่งยืน สู่การมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกให้ดีกว่าเดิม

 
     

 

การเรียนรู้ในช่วงชั้น
   

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา