Open class 2018 - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

ปฏิทินโรงเรียน
      
Open class 2018 พิมพ์ อีเมล
 
     การเปิดชั้นเรียน (Open Class) ของโรงเรียนเพลินพัฒนา ฝ่ายมัธยม เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาครู ที่มีเป้าหมายคือการพัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพสูงสุดของแต่ละคน และเป็นก้าวสำคัญสู่การสร้างให้โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (SLC: School as Learning Community) อย่างแท้จริง
 
     โดยมีการเป็น "ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (PLC: Professional Learning Community)" เป็นกระบวนการสำคัญ ในการพัฒนาครูให้สร้างการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) แบบรวมพลัง (Collaborative Learning) ให้นักเรียน และการดูแลเอาใจใส่กันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ทั้งนักเรียน และครู
 
 
     “ Open Class 2018 ” เมื่อ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา นับเป็นครั้งแรกของโรงเรียนเพลินพัฒนา ฝ่ายมัธยม ที่ได้รับเกียรติในการ “เปิดชั้นเรียน” ร่วมเรียนรู้กับเพื่อนครู และนักการศึกษาร่วม ๒๐ หน่วยงานกว่า ๑๐๐ ชีวิตเพื่อเปิดพื้นที่เรียนรู้ร่วมกัน เพิ่มความสามารถในการจัดการชั้นเรียนพร้อมรับฟังคำติชม เพราะการปฏิรูปจะเกิดขึ้นได้จากการที่ครูไม่คิดว่าห้องเรียนเป็นของตนเอง ร่วมเรียนรู้กับครูทุกคนด้วยการปฏิบัติจริง ไม่ใช่การ “สอนโชว์” หรือเป็นเพียงตัวอย่างห้องเรียน
 
     
     Open Class วันนี้จึงเป็นย่างก้าวบนเส้นทางพัฒนาครูมัธยมที่ไม่มีวันสิ้นสุด
 
    ขอขอบคุณ รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข ที่ปรึกษาการจัดทำกระบวนการ PLC ที่ร่วมสะท้อนคิดและอภิปรายการจัดการเรียนรู้ และการสร้างบรรยากาศชั้นเรียนของครู
   
           ขอขอบคุณ ศ.พญ.วินัดดา ปิยะศิลป์ ในการเสวนาการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม( SEL) และ Excutive Function เพื่อทักษะสมองที่ทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จ (EF) . “สร้างบรรยากาศการเรียนรู้อย่างเป็นอิสระและไม่มีที่สิ้นสุดให้กับนักเรียนและครูของโรงเรียนไปพร้อมกัน สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ให้กับนักเรียนและครูเป็น Active Learning ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้กับคณะผู้บริหารและครูทุกท่าน”
   
     “สร้างบรรยากาศการเรียนรู้อย่างเป็นอิสระและไม่มีที่สิ้นสุดให้กับนักเรียนและครูของโรงเรียนไปพร้อมกัน สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ให้กับนักเรียนและครูเป็น Active Learning ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้กับคณะผู้บริหารและครูทุกท่าน”
 
     
     “การ Open Class ครั้งนี้ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งในความตั้งใจที่จะพัฒนาครู เพื่อให้ครูไปพัฒนาเด็กไทยตลอดไปครับ”
 
     
     “ชอบบรรยากาศในการเรียนการสอนในห้องเรียนที่เป็นธรรมชาติ ไม่เกร็ง กดดัน นักเรียนมีกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น กิจกรรมกลุ่ม ใบงาน ถาม - ตอบ นักเรียนนำชมสถานที่มีทักษะในการนำเสนอได้อย่างคล่องแคล่ว ขอบคุณสำหรับการเปิด Open Class ในครั้งนี้ ”
 
บางส่วนจากผู้ร่วมเรียนรู้
 
 
รายชื่อหน่วยงานที่เข้าร่วม Open Class 2018 ฝ่ายมัธยม ร.ร. เพลินพัฒนา ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
  ๑. คุรุสภา
  ๒. สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สวก. สพฐ.)
  ๓. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
  ๔. สำนักการศึกษาเมืองพัทยา
  ๕. คณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ๖. ม.ศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
  ๗. โรงเรียนสาธิตบางนา
  ๘. โรงเรียนสาธิตจุฬา
  ๙. โรงเรียน สาธิต มรภ. นครราชสีมา
  ๑๐. โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
  ๑๑. โรงเรียนราชินีบน
  ๑๒. โรงเรียนเมืองพัทยา ๑
  ๑๓. โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
  ๑๔. โรงเรียนเมืองพัทยา ๑๑
  ๑๕. โรงเรียนสันติธรรมวิทยา
  ๑๖. โรงเรียนจำรัสวิทยา
  ๑๗. โรงเรียนกฤตศิลป์วิทยา
  ๑๘. บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
  ๑๙.โรงเรียนสาธิตพัฒนา
     
การเรียนรู้ในช่วงชั้น
   

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา