Show & Share a case study - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

ปฏิทินโรงเรียน
      
Show & Share a case study พิมพ์ อีเมล
  Show & Share a case study in co-teaching topic

     ครูภูริทัต ชัยวัฒนกุล รองหัวหน้าช่วงชั้นมัธยมในฐานะ Super Coach พร้อมทีมครูมัธยมได้รับโอกาสในการนำเสนอหัวข้อ "Show & Share a case study in co-teaching topic" ของฝ่ายมัธยม ร.ร. เพลินพัฒนา ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเป็นวิทยากรแกนนำและพี่เลี้ยง (Coach) ให้ใช้เครื่องมือส่งเสริม และประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์และทักษะการคิดวิเคราะห์ในชั้นเรียน"
      ให้แก่ศึกษานิเทศก์ที่ได้รับการคัดเลือกจาก ๓๕ เขต จัดโดยศูนย์ทดสอบ PISA สสวท., สพฐ., สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา, สสวท., ม.ศรีปทุม และ OECD เมื่อ ๓๐ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมนานาชาติบางแสน

 

 
 
การเรียนรู้ในช่วงชั้น
   

เทศกาลประจำปี



 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา