เยี่ยมชม มรภ นครปฐม - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

ปฏิทินโรงเรียน
      
เยี่ยมชม มรภ นครปฐม พิมพ์ อีเมล
 
รู้สึกถึงความดูแลเอาใจใส่ ดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึง
มองเห็นคุณค่าในความแตกต่าง จากการเอาใจใส่ของคุณครู
รู้สึกถึงการใส่ใจกับนักเรียนทุกคน ไม่มีใครถูกละเลย....
 
     มุมสะท้อนบางส่วนจากคณะศึกษาดูงานที่มองเห็นภาพห้องเรียนคล้ายกัน หลังได้ร่วมสังเกตการณ์ชั้นเรียน “Open Class มัธยม” เปิดพื้นที่ให้เรียนรู้กระบวนการเรียนการสอนของหน่วยวิชาต่างๆ แก่คณาจารย์และนักศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกว่า ๖๐ คน เมื่อ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา
 
     
     ถือเป็นภาพสะท้อนในความคาดหวังของคุณครูทุกคนที่ตั้งใจทุ่มเท เพื่อเปลี่ยนห้องเรียนให้เป็นที่ “เรียนรู้” และพัฒนาวิชาชีพครู ไม่ได้ทำหน้าที่เพียงแค่สอน แต่ต้องใช้สายตาที่ละเอียดมากพอคอยสังเกตสัมพันธภาพระหว่างกันภายในชั้นเรียนทั้ง นักเรียนกับนักเรียน ครูผู้สอนกับนักเรียน เพราะความสัมพันธ์นี้มีผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างยิ่ง
 
     
     เมื่อคุณครูได้รู้จักนักเรียนอย่างลึกซึ้ง สิ่งที่เกิดขึ้นคือความเป็นมืออาชีพของครูที่จะปรับบทเรียนเพื่อตอบโจทย์วิธีคิดและวิธีเรียนรู้ที่หลากหลาย
 
     ช่วงชั้นมัธยมใช้กระบวนการ “Lesson study” ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาบทเรียนและเป็นการพัฒนาครู โดยมีครูคู่วิชา ครูพี่เลี้ยง ทำหน้าที่เป็น Coach ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ และพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนเป็นระบบและจัดกระบวนการเรียนรู้ Active Learning ที่ผู้เรียนได้ร่วมคิดและลงมือทำโดยเน้นกระบวนการ Collabborative Learning เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการทำงานเป็นทีม
 
   
     คุณครูน้องใหม่ทุกคนได้รับการพัฒนากระบวนการนี้ทันทีหลังเข้ามาเป็นครู โดยมีการให้คำปรึกษา แนะนำจากคุณครูพี่เลี้ยงสัปดาห์ละ ๒ - ๓ ครั้ง และผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง รวมถึงครูประจำการก็ปฏิบัติกระบวนนี้อย่างสม่ำเสมอด้วย
 
     เช่นเดียวกับวันนี้ รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข ที่ปรึกษาการจัดทำกระบวนการ PLC ได้ร่วมสะท้อนคิดและอภิปรายการจัดการเรียนรู้ (reflect) สะท้อนสิ่งที่สังเกตได้จากนักเรียนเพื่อช่วยพัฒนาไม่ทิ้งใครคนใดไว้เบื้องหลัง
 
     คุณครูร่วมเรียน ร่วมสอนและร่วมกันแก้ปัญหา ได้รู้จักนักเรียนอย่างแท้จริงผ่านการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาอย่างสม่ำเสมอ ครูยังเป็นต้นแบบของคนที่ “น้ำไม่เต็มแก้ว” รับฟังเสียงสะท้อนของผู้อื่น ใฝ่รู้และเป็นนักแก้ปัญหา ทำงานเป็นทีม นักเรียนจะได้เห็นทักษะที่มีอยู่ในตัวครู และท้ายที่สุด "นักเรียนจะเป็นแบบที่ครูเป็น"
 
   
การเรียนรู้ในช่วงชั้น
   

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา