บทความการพัฒนาครูน้องใหม่ ฝ่ายมัธยม - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

ปฏิทินโรงเรียน
      
บทความการพัฒนาครูน้องใหม่ ฝ่ายมัธยม พิมพ์ อีเมล
บทความเรื่อง "การพัฒนาครูน้องใหม่ให้จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือรวมพลัง
บนฐานของการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพและการศึกษาบทเรียนร่วมกัน"

 โดย ฝ่ายมัธยมโรงเรียนเพลินพัฒนา ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการ จัดพิมพ์โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

 
 

อ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

 

การเรียนรู้ในช่วงชั้น
   

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา